Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Fuglestasjonsrapporten for 2016 er her!

Årsrapporten for 2016 fra fuglestasjonene på Lista og Jomfruland er nå klar. Resultater fra den standardiserte ringmerkingen er presentert, sammen med hovedtrekk fra tellingene av rastende og trekkende fugler ved fuglestasjonene.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 06.03.2017

I Norge har vi to fuglestasjoner hvor det drives overvåking av fuglebestandene etter en standardisert metodikk vår og høst. Begge fuglestasjonene befinner seg langs landets sørlige kystlinje, hhv. på Jomfruland i Telemark og på Lista i Vest-Agder. Overvåkingen har pågått siden 1990, og representerer et unikt grunnlag for vurderinger av utviklingen i norske fuglebestander de siste tre tiårene.

Fangsttall i 2016

Det ble fanget 14 201 fugler i den standardiserte nettfangsten ved fuglestasjonene i 2016, noe som er snaut 11 % flere enn det årlige gjennomsnittet siden 1990. Dette var særlig takket være en god høst, da antallet fugler i vårfangsten var lavere enn normalt ved begge fuglestasjonene. Særlig streifende arter som blåmeis og stjertmeis var mer tallrike enn normalt om høsten, mens en del langdistansetrekkere, som rødstjert, hagesanger og løvsanger, var mer fåtallige enn de pleier å være. Fuglekonge ble, som vanlig, årets mest tallrike art i nettfangsten, med over 4 000 individer. Av disse ble 3 268 fanget på Jomfruland i løpet av høsten, som er litt over gjennomsnittet ved fuglestasjonen.

Langtidstrender

Av de 54 spurvefuglene som inngår i overvåkingen er 12 i framgang og 10 i tilbakegang. Resten er stabile, eller varierer mye fra år til år. De største andelene av arter i tilbakegang finner vi blant tropetrekkerne og blant europa- og nordafrikatrekkerne. I disse gruppene er en fjerdedel av artene i tilbakegang. Alle de tre artene som trekker både til Europa og til tropiske strøk er i framgang, mens de fleste standfuglene og streifende artene er stabile eller i framgang. 

Trekkfuglenes ankomst

Mange har nok hørt at trekkfuglene ankommer tidligere nå enn de gjorde før. Vi har undersøkt ankomsttidspunkter ved fuglestasjonene for ni vanlige fuglearter med tre forskjellige trekkstrategier, og det er liten tvil om at de fleste av disse ankommer landet på en stadig tidligere dato. Årsakene til dette er trolig sammensatte, men klimaendringer er nok utvilsomt den enkeltfaktoren som nevnes hyppigst i denne sammenhengen. 

Du kan lese rapporten i sin helhet ved å klikke på lenken under.

Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 2016

Stjertmeis
Uvanlig mange stjertmeis ble sett i Norge høsten 2016, og dette gjorde sitt tydelige utslag i fangsttallene ved fuglestasjonene. Dette individet er fotografert på Lista. FOTO: Jan Erik Røer
Nøttekråke og spurvehauk
Nærmere 400 nøttekråker ble sett på Lista høsten 2016, og det ble dermed den beste høsten for arten ved fuglestasjonen siden 1997. På Jomfruland var opptredenen av arten derimot omtrent som normalt. På bildet blir et individ jaget av en spurvehauk. FOTO: Jan Erik Røer