Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Nok et moderat år ved fuglestasjonene i 2020

Til tross for pandemi gikk overvåkingen av fuglebestandene ved NOFs fuglestasjoner i Sør-Norge omtrent som normalt i 2020, for 31. år på rad. På Jomfruland Fuglestasjon var antall fugler i nettfangsten nær gjennomsnittet, men på Lista Fuglestasjon var antallene gjennomgående lavere enn normalt.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 05.01.2021

Resultatene fra standardisert nettfangst av spurvefugler og systematiske trekktellinger ved to av NOFs fuglestasjoner i Sør-Norge i 2020 er nylig oppsummert i en rapport i NOFs rapportserie. Resultatet fra nettfangsten var forholdsvis moderat med tanke på antall ringmerkede fugler, og særlig på Lista Fuglestasjon var det små antall av flere arter.

Lite Sylvia-sangere og buskspurver

Av de mer tallrike artene i nettfangsten ved fuglestasjonene var tornsanger og hagesanger eksempler på arter med lave fangsttall i 2020. Heller ikke munk hadde et særlig godt år. Også bokfink og bjørkefink var fåtallige i fangsten dette året, i tillegg til både gulspurv og sivspurv. Flere av de streifende og invaderende artene som ofte er tallrike om høsten, var også relativt fraværende ved fuglestasjonene i 2020, noe som spesielt fikk sitt utslag i totalsummene på Lista. Av artene som gjorde de bedre var gjerdesmett, rødstrupe og gransanger. På Jomfruland var det også bra med svarthvit fluesnapper dette året.

Artsrikt på Lista

Hele 246 arter ble påvist i stasjonsområdet til Lista Fuglestasjon i 2020, hele ni arter over normalen for de siste 10 årene. På Jomfruland var artsantallet mer som normalt. Lista kunne skilte med tre nye arter for stasjonsområdet dette året, i form av lirype, tartarsanger og rødhalevarsler. Fra Jomfruland var Norges første funn av en einersanger det uomtvistelige høydepunktet blant sjeldenhetene.

Trender

Trekktellingene fra fuglestasjonene viser ellers at kortnebbgås, hvitkinngås, siland, smålom, havsule og toppskarv er arter som klarer seg bra for tiden. Blant rovfuglene blir havørn og vandrefalk et stadig vanligere syn. I 2020 var det også godt med alkefugler om våren, noe som trolig gjenspeiler fremgangen i flere britiske hekkekolonier for disse artene. Også stillits og kjernebiter er i framgang, og i 2020 var det ellers spesielt mange vendehalser og svartstruper.

I den andre enden av skalaen var flere vadere fåtallige i 2020, med vipe som en spesielt fåtallig art både vår og høst. Storspove var en annen fåtallig vader dette året, og arten har vist en klar tilbakegang over lang tid ved fuglestasjonene. Det samme gjelder hettemåka, som blir stadig sjeldnere. Også flere av trostene ble sett i små antall dette året, inkludert gråtrost, måltrost og rødvingetrost.

Du kan lese om flere av årets resultater i årsrapporten, som er tilgjengelig under. Her kan du også lese mer om fuglenes ankomst til fuglestasjonene våren 2020, og hvordan denne har forskjøvet seg mot en tidligere dato gjennom perioden overvåkingen har pågått.

NOF-Rapport 2020-08 Overvåking av trekkfugler i Sør-Norge 2020

Stillits (foto: Jan Erik Røer)
Stillits er en av spurvefuglene som blir stadig mer tallrik ved NOFs fuglestasjoner i Sør-Norge. Denne fargerike arten har en sørlig utbredelse i Norge, og profiterer trolig på et mildere klima. FOTO: Jan Erik Røer