Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Nye tiltak for truete hettemåker er nødvendig

Da hettemåka var Årets fugl i 2011 ble bestanden i Norge estimert til 6749–7996 par. En nasjonal kartlegging utført av BirdLife Norge og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2022 gav 6846 par. Lokalitetene hettemåkene ser ut til å klare seg best på er skogsvann og mindre innsjøer, forutsatt at områdene er flomsikre. Arten er kritisk truet, og vi foreslår en rekke tiltak for å ta vare på viktige hekkekolonier.

Av Morten Helberg og Sindre Molværsmyr

Publisert 12.12.2022

Liten ungeproduksjon flere steder

Ungeproduksjonen til hettemåke er svært lav i mange områder. Årsakene til den lave ungeproduksjonen varierer mye mellom forskjellige kolonier. I Innlandet fylke har blant annet flom gjort at hettemåkebestanden har hatt liten ungeproduksjon i mange år. I resten av landet tror vi at minkpredasjon er et stort problem mange steder. Lokalt er det også store utfordringer med rev, spesielt på Østensjøvannet i Oslo, der en eller flere rever svømmer ut til øyene tross revesikring i form av flytetau. Mange kolonier i Oslofjorden har også et høyt nivå av predasjon fra store måker og kråker.

Droner gir bedre tellinger

Flere og flere kolonier i landet blir i dag telt med drone. Tallene fra drone har vist seg å være betydelig høyere enn mange av tallene telt tidligere. Forholdet mellom tellemetodene er i dag ikke kjent, men virker å variere mye mellom forskjellige områder. I mange tilfeller har vi sett at man finner omtrent 70 % av reirene som er på dronebildene med vanlige tellinger. I 2022 ble Oslo og Akershus, Rogaland og Trøndelag telt med drone. Dette er en svært stor del av norgespopulasjonen, og betyr at selv om tallene i denne rapporten tilsier at populasjonen har vært stabil siden 2011, så er disse ikke korrigert for endring i metode. Den faktiske bestanden er etter alt dømme fremdeles synkende, med unntak av Nordland.

Fugleinfluensa kan gi utfordringer

Det er rapportert om svært stor dødelighet som følge av fugleinfluensa for kolonihekkende fugler i Europa i 2022, men lite i Norge. Hos oss har det helst vært havsuler og storjoer som har vært utsatt, og heldigvis ser hettemåkene ut til å være blant de artene som er lite berørt. Både havsuler og splitterne har en atferd der enkeltindivider som enda ikke har etablert egne territorier oppsøker mange hekkekolonier over store deler av Europa, og slik sprer smitten videre over store avstander. Samtidig hekker artene svært tett. Også kolonier av hettemåker tiltrekker seg ikke-hekkende fugler. Men bestanden er nå så lav og ungeproduksjonen så dårlig at en større episode med stor voksendødelighet kan få store konsekvenser og videre sterk tilbakegang i bestanden.

Tiltak fremover

Det er sterkt ønskelig med mere intensiv minkbekjempelse i nærområdet til hettemåkekoloniene. Det bør også på plass bedre overvåking i form av kamera i koloniene, samt fysiske lokale tiltak for å beskytte ungene mot predasjon. Dette kan være inngjerding med strømtråder, eventuelt hekkeflåter eller hekkeplattformer som er minksikre.

Kartlegging av hettemåke i Norge i 2022

Hettemåke
Det er ikke alltid like lett å telle antall reir i en hettemåkekoloni. Her fra Borgvatnet i Vestvågøy kommune, der en hekkeforekomst i 2022 var tilbake etter flere års fravær. FOTO: Martin Eggen
Hettemåke
Før hettemåka ble valgt som Årets Fugl i 2011, så visste man allerede om at det var en kraftig tilbakegang for arten i to av dens norske kjerneområder. På Jæren i Rogaland var bestanden i 2009 redusert med hele 90 prosent siden 1975. Det andre viktige området for hettemåke i Norge er indre Oslofjord. Her gjennomfører BirdLife Oslo & Akershus regelmessige tellinger av sjøfuglbestanden, og kunne allerede da melde om en tilbakegang på over 80 prosent for hettemåka. Dette er bestander vi ikke har fått tilbake, og arten er kritisk truet. FOTO: Frode Falkenberg
hettemåke Tautra
Dronebilde er fra Tautra i Trøndelag i 2022, Norges største hettemåkekoloni med 733 reir. FOTO: Sindre Molværsmyr