Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Stabil bestand av sivhøne i Oslo og Akershus

Mer enn en fjerdedel av Norges sivhønebestand befinner seg i Oslo og Akershus. Nye registreringer viser at kunstige dammer er viktige leveområder for arten. Til tross for bestandsnedgang i våtmarker hvor sivhøna tidligere var tallrik, holder bestanden seg stabil på grunn av ny-etableringer på andre lokaliteter.

Av Terje Lislevand

Publisert 12.04.2021

Sivhøna er en fåtallig hekkefugl i Norge. Bestanden har blitt anslått til bare 110-215 hekkende par (Shimmings & Øien 2015). I en ny artikkel i Ornis Norvegica rapporterer Svein Dale fra tellinger som viser at sivhønebestanden i Oslo og Akershus har vært relativt stabil i perioden 1995-2018. Registreringene avslørte totalt 74 hekkepar på 58 ulike lokaliteter.

Ved å sammenligne med data fra en lignende undersøkelse i 1982, fant Dale likevel at det har vært en nedgang i bestanden på lokalitetene som hadde flest hekkepar den gangen.

Mange av hekkeplassene til sivhøna i Oslo og Akershus var kunstige dammer, for eksempel i parker, på golfbaner og avløpsrenseanlegg. Som regel var disse dammene næringsrike og lå i kystnære strøk heller enn i innlandet. Kunstige eller relativt små dammer var også mer stabile hekkeplasser enn henholdsvis naturlige eller større dammer.

Les mer

Sivhøne
Voksen sivhøne. FOTO: Arild Breistøl