Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Røsts våtmarker under press!

Røstlandet er den flate, befolkede delen av Røst i Lofoten. Området er kjent for sitt rike fugleliv. Mindre kjent er kanskje konsekvensene av Røstlandets begrensete areal, ekspansive næringsvirksomhet, tekniske inngrep og tilbakegang av sjeldne og mindre sjeldne fuglearter?

Av Martin Eggen

Publisert 13.03.2009

De siste 15 årene har den ornitologiske aktiviteten på Røst økt. De aktive ornitologene har skrevet logg og laget rapporter over fuglefaunaen. Gode, systematiske tellinger av hekkefugl manglet likevel. Estimering og tellinger kan være krevende i det åpne terrenget, med tildels mye fugl. Trekkende og ikke-hekkende fugler forkludrer lett tellingene.

I samme periode har man ment å se en klar nedgang i antall hekkefugl på Røstlandet, der spesielle arter utmerker seg. Først og fremst har dette omfattet en rekke sjøfuglarter som terner, måker og joer, samt en del våtmarksfugl. De tekniske inngrepene på Røstlandet etter krigen har vært mange. Fra slutten av 90- tallet og frem til 2009 er det gjort større tekniske inngrep i vannbassengene, i fjæreområder sør på Røstlandet og ved Ystneset.

Det aller største inngrepet, som på mange måter rammet selve hjertet av våtmarkssystemet på Røstlandet, skjedde ved utgraving av det største vannbassenget på slutten av 90-tallet. Mindre inngrep er gjort i forbindelse med flyplassen og i form av små dreneringsbekker. Større dreneringsgrøfter utført ennå lengre tilbake, blant annet for å samle vann til vannbassengene har gradvis gjort større områder tørrere, og forsterket uttørking og suksesjon. Mange små dammer og våte områder sørøst for flyplassområdet har derfor forsvunnet. Andre faktorer har også påvirker fuglefaunaen etter krigen, som beitetrykk, predatorer og ferdsel.

Etter år 2000 har bekymrede ornitologer hatt kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland med ønske om dialog for å sikre dette unike våtmarkssystemet ytterst ute ved Atlanterhavet. Et av resultatene er to rapporter utarbeidet i 2008, en over fugler i våtmarkene på Røst generelt, og en rapport som tar for seg Røstlandet naturreservat spesielt. NOF Bodø lokallag vil gjøre sitt beste for å følge rapportene opp ovenfor både Røst kommune og ovenfor miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland!

Les mer:

Svømmesnipe
Svømmesnipe er en karakterart for Røstlandet. Bestanden har de ti siste årene vært svært liten, og står i fare for å forsvinne. FOTO: Martin Eggen
Sitronerle
Sitronerle har ved to anledninger hekket ved Ystneset på Røstlandet. Lokaliteten har mange av de samme kvalitetene som er beskrevet ved hekking av sitronerle i Finland. Nå forandres området totalt grunnet oppsetting av nye fiskehjeller med tilhørende veier. Denne hannen er fotografert ved hekkeplassen på Røst sommeren 2008. FOTO: Steve Baines

Kommentarer til nyheten (2)