Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Massiv jakt under trekkfuglenes reiser

Måltrost, vaktel, turteldue, rugde, sanglerke, stær, krikkand, enkeltbekkasin og vipe. Synes du det blir mindre av noen av disse artene i deler av Europa? Det kan nok ha en sammenheng med jakt. De nevnte artene er nemlig ekstra populære jaktobjekter ved mange av rasteplassene under trekket.

Av Øystein R. Størkersen

Publisert 02.12.2019

I en artikkel i et tysk tidsskrift gis en oversikt over det kjente jaktuttaket av europeiske fuglearter, både fredete og jaktbare. Oversikten behandler EU-landene i tillegg til Norge og Sveits. Statistikken stammer stort sett fra årene 2014/15, og 82 arter har gode nok data til at det gir mening å vurdere dem. I alt ble det jaktet 53 millioner fugler i dette geografiske området.

Mest populær var måltrost med 5 millioner, deretter fulgte vaktel med 1.6 millioner, 1.455 millioner turtelduer, 973 000 rugder, 898 000 sanglerker, 647 000 stær, 522 000 krikkender, 205 000 enkeltbekkasin og 108 000 viper. Rapporten anfører at det er stort uttak av vaktel og turtelduer i Balkan, Midtøsten og Afrika – og i land som ikke har tilgjengelig jaktstatistikk (Nederland, Irland og Storbritannia). Rapporten fastslår at mange av bestandene har vært i tilbakegang over mange år, og at jakten derfor ikke for alle artene anses å være bærekraftig. Selv om jakt ikke er eneste negative faktor for bestandene, så er det en drivende tilleggsfaktor.

Ikke overraskende peker rapporten på at det for flere arter som har bevaringstiltak (bl.a. i Norge), så ødelegges disse tiltakene av lovlig eller ulovlig jakt i andre land. Det pekes også på at EU-landene ikke alltid følger egne bestemmelser om fredning, og at EU-kommisjonen bes om å være mer proaktiv i å stanse ulovlig jakt. Fra IMPEL-ESIX (EU enforcement and stakeholders information exchange) og CABS (Committee against Bird Slaughter) opplyses at følgende antall ble jaktet i 2017: sanglerke 2 523 000, svarttrost 6 615 000, måltrost 14 901 000, gråtrost 3 465 000, rødvingetrost 4 201 000, duetrost 994 000, stær 417 000, nøtteskrike 1 144 000, skjære 980 000, kaie 250 000, kornkråke 607 000 og kråke 1 148 000.

Artikkelen ble først publisert i «Nytt fra fuglenes verden» i Vår Fuglefauna 1-2019.

Støtt vårt fuglevernarbeid - bli medlem i NOF!

Rødvingetrost
I 2018 publiserte European Bird Census Council (EBCC) en rapport («State of common european breeding birds 2018») som viser en tilbakegang på 15 % siden 1980 i europeiske fuglebestander, sett under ett. 170 arter ble undersøkt. Blant disse finner vi rødvingetrosten, som også er en jaktbar art i Norge. FOTO: Erlend Haarberg
Måltrost
Jaktuttaket i Europa i sesongen 2014/15 var på hele 5 millioner måltroster, mens opplysninger fra sesongen 2017 viser at nesten 15 millioner måltroster ble drept. Heldigvis klarte NOF å forhindre jakt på måltrost (bildet) og svarttrost her til lands. Om høsten trekker imidlertid norske måltroster sørover gjennom land hvor det er jakt på arten. FOTO: Thor Østbye