Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Ny global rødliste fra IUCN

En av åtte fuglearter i verden omfattes av den nye rødlista som Verdens Naturvernunion (IUCN) nylig presenterte. Klimaendringene påvirker i økende grad fuglebestandene negativt. Storspove har kommet inn på lista for første gang, som en representant for de mange artene som sliter i kulturlandskapet.

Av Magne Myklebust

Publisert 22.05.2008

Hele 1126 fuglearter omfattes av den nye rødlista til IUCN. Effekten av klimaendringene har fått mye fokus i rødlista, og klimaendringer kombinert med habitatødeleggelser betraktes som en svært farlig kombinasjon for mange arter.

For arter med små bestander og sterkt begrenset utbredelsesområde kan plutselige forandringer i livsbetingelsene være nok til å utslette hele bestanden. Når klimaendringene medfører langvarig tørke og/eller plutselig ekstremvær er det særdeles dårlige nyheter for mange truete fuglearter. Brunkroneemusmett Stipiturus mallee lever i Australia, og er for tiden inne i en dramatisk situasjon med sterk bestandsreduksjon. Habitatet arten lever i er så fragmentert at en eneste brann kan bety utryddelse. Det er flere år med tørke som har skapt den dramatiske situasjonen. Tørken dreper vegetasjonen arten lever i, og nå er det bare 100 individer igjen i et område på 100 kvadratkilometer. Arten har nå status som sterkt truet (Endangered) på global basis, og er oppgradert fra kategorien sårbar (Vulnerable).

Skjesnipe Eurynorhynchus pygmeus er en annen art som sliter. Den er også oppgradert fra sårbar til sterkt truet på den globale rødlista. Artens bestand er kraftig redusert, noe som skyldes at flere av de lokalitetene arten holder til på i trekktidene og om vinteren forringes eller ødelegges. Klimaendringer antas å forsterke den negative situasjonen for skjesnipa, og vil også redusere bestandene av andre arter som hekker på den arktiske tundraen. Matematiske modeller viser at 57 % av hekkeområdene til skjesnipa vil være ødelagt innen år 2070.

I Europa registrerer vi at storspove Numenius arquata har kommet inn på den globale rødlista i kategorien nær truet (Near Threatened). Det samme er tilfelle for vinsanger Sylvia undata. Det er en rekke årsaker til tilbakegangen for storspove, og skogplanting på heier og myrer angis sammen med intensive driftsformer i kulturlandskapet som viktige forklaringer. For norske forhold er nok den siste trusselfaktoren den mest aktuelle.

Jane Smart er sjef for IUCN sitt artsprogram. Hun sier at «den siste oppdateringen av IUCNs rødliste viser at fugler er under et enormt press skapt av klimaendringene. IUCNs rødliste er den globale målestokken når det gjelder å måle artstap, så vi oppfordrer myndighetene i alle verdens land til å ta informasjonen der seriøst, og gjøre sitt beste for å bevare verdens fugleliv.»

For å bekjempe den økende risikoen for utryddelse av fuglearter har BirdLife International lansert «the Preventing Extinctions Programme», som er det største fuglevernprogrammet verden noensinne har sett. 190 arter i kategorien kritisk truet (Critically Endangered) skal få sponsorer som skal gjøre det mulig for organisasjoner og privatpersoner å ta vare på de artene som står på terskelen til utryddelse.

Storspove
Storspoven gjør sitt inntog på den globale rødlista. Det er mye som tyder på at flere kulturlandskapsarter i Europa følger etter på kommende revisjoner av lista. FOTO: Arvid Tjøstheim
Brunkroneemusmett
Slik ser den ut - brunkroneemusmetten! Det er bare 100 individer igjen i verden, og en eneste brann kan føre arten mot utryddelse. FOTO: Tony Crittenden (www.tcphotos.net)

Kommentarer til nyheten (2)