Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Vipe og andre truete fuglearter jaktes i EU

Vipa har de siste årene gått kraftig tilbake i Europa og i Norge er den rødlistet i kategorien Nær truet (NT). Likevel blir viper fra store deler av Europa fortsatt jaktet på i enkelte EU-land. Eksempelvis er det i Frankrike tillatt med nettfangst av viper og andre vadefugler.

Av Terje Lislevand

Publisert 05.02.2009

Om en måneds tid vender de første vipene tilbake til Sør-Norge fra overvintringsområdene i Vest-Europa. De har da ført en omflakkende tilværelse for å komme bort fra den barske nordiske vinteren. Noen av disse fuglene har imidlertid møtt på helt andre trusler enn hardt klima, nemlig jakt og fangst.

I Vest-Europa er det mange steder lange tradisjoner for å utnytte vipene til mat. Ikke minst er eggene regnet som en delikatesse, og på 1800-tallet ble det blant annet i Nederland samlet inn enorme mengder egg både for eget forbruk og til eksport. I dag er ikke dette særlig utbredt, men arten får likevel ikke være i fred.

Flere EU-land tillater nemlig fortsatt jakt på viper i vinterhalvåret. I år 2000 ble det anslått at jakt tar livet av så mye som én million viper årlig i Vest-Europa, noe som skal tilsvare rundt 13-24% av den europeiske høstbestanden. Trolig skytes mer enn 90% av fuglene i Frankrike, Italia og Spania.

I tillegg til vanlig jakt er det i Frankrike tillatt med nettfangst av viper og andre vadefugler. En video som viser denne aktiviteten kan sees her.

Norske viper overvintrer i stor grad i Frankrike og Spania, men også på De britiske øyer. Under kuldeperioder er det kjent at en stor del av fuglene fra Storbritannia og Irland kan trekke østover mot mildere deler av Vest-Europa.

Spesielt siden Frankrike er et av landene som fortsatt tillater jakt på vipa, må vi anta at mange rødlistede ”norske” fugler blir skutt.

En komité som ble opprettet av Europakommisjonen konkluderte i 2006 med at jakt ikke er forenelig med målet om en bærekraftig forvaltning av vipa, og foreslo derfor å frede arten i hele EU i en femårsperiode. Så langt har imidlertid ikke dette skjedd.

Vipene er ikke alene om å bli jaktet på blant arter som har en negativ bestandsutvikling i Europa. I følge den tyske biologen Axel Hirschfeld jaktes fortsatt arter som sanglerke, turteldue, storspove og enkeltbekkasin i noen EU-land. Sistnevnte art er jaktbar også i Norge.

Det ble nylig satt i gang en protestaksjon mot jakten på viper og andre fugler i EU. Mer informasjon om hvordan du kan støtte denne aksjonen finnes her.

Bakgrunn:
Hirschfeld A. & Heyd, A. 2005. Mortality of migratory birds caused by hunting in Europe: bag statistics and proposals for the conservation of birds and animal welfare. Berichte zum Vogelschutz 42: 47-74 (på tysk med engelsk sammendrag).

Vipe
Vipe er en rødlistet art i Norge. I flere land på det europeiske Kontinentet er det paradoksalt nok storstilt jakt på våre fugler. Fugler blir skutt og fanget i nett, og for få år siden ble det beregnet at opptil 25% av artens høstbestand i Vest-Europa ble drept i løpet av året! FOTO: Terje Lislevand

Kommentér nyheten