Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Ny skadefellingsforskrift på trappene

Et utkast til skadefellingsforskrift har nettopp vært på høring fra Miljødirektoratet. NOF har lenge etterlyst en revisjon av denne forskriften. Høringsutkastet representerer et stort fremskritt i forhold til en forsvarlig praktisering av felling av viltarter som gjør skade i Norge. NOF har likevel forslag til justeringer av forskriften.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 06.02.2014

NOFs erfaring med gjeldende forskrift er at denne i tillegg til å ha svært store svakheter, ofte har vært misbrukt. For eksempel har avbøtende tiltak ofte ikke vært utprøvd. Skadefelling har ofte vært innvilget som bestandsregulerende tiltak noe som aldri har vært tillatt. NOF har påpekt dette i en lang rekke brev og klager på enkeltvedtak fattet i medhold av forskriften. Vi kan også vise til medhold fra høyere forvaltningsnivåer i en lang rekke klagesaker, noe som viser at våre innvendinger har vært berettiget. NOF er imidlertid enig i at skadefelling noen ganger er nødvendig.

NOF anser det som riktig og nødvendig at beslutningsmyndighet etter forskriften for de fleste arters vedkommende ligger hos Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, og mer unntaksvis hos kommunene. Ett av våre hovedankepunkter til gjeldende forskrift er nettopp at kommunen er saksbehandlende nivå for en for lang rekke arter. NOF vil understreke at vurderinger av vilkårene for uttak fortsatt vil være utfordrende og kreve fagkunnskap det ikke vil være naturlig å finne i de fleste kommuner.

NOF støtter endringene som medfører at privatpersoner ikke lenger skal kunne utføre skadefelling uten å søke om tillatelse. Dette punktet er blant de mest problematiske i gjeldende forskrift og har medført mye feilaktig praksis gjennom årenes løp.

NOF har i tillegg mange kommentarer til artsutvalg og andre detaljer i forskriften som du kan lese i høringsuttalelsen under.

Dokumenter

 

Havelle
Havella er globalt truet, og en art Norge har klare internasjonale forpliktelser til å bevare. Havelle forårsaker heller ikke skade i vesentlig grad, og skadefelling av arten må derfor ikke forekomme. FOTO: Espen Bergersen
Hettemåke
NOF mener at skadefelling av hettemåke ikke må forekomme. Bakgrunnen for dette er blant annet artens alvorlige bestandssituasjon i Norge. Gjennom prosjektet Årets Fugl 2011 der hettemåke var kartleggingsart ble det avdekket at bestandssituasjonen for arten er så alvorlig at arten bør betraktes som Sterkt truet i rødlistesammenheng. FOTO: John Sandøy