Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Får ikke lov å skyte ærfugler i Trøndelag

Norgeskjell AS og Snadder og Snaskum har til sammen 12 blåskjellanlegg i kommunene Ørland og Åfjord i Trøndelag. For å beskytte dem mener selskapene det er nødvendig å skyte ærfugler som tidvis beiter ved anleggene. Nå har Fylkesmannen i Trøndelag satt en stopper for avlivningene.

Av Martin Eggen

Publisert 30.09.2020

Mener ærfugler skader blåskjellene

Ørland kommune innvilget i juli 2020 skadefellingstillatelse på ærfugler. Etter at NOF ble kjent med dette skrev vi brev til Ørland kommune, der vi påpekte at kommunen ikke lenger har hjemmel til å innvilge tillatelse til felling av ærfugl. Etter at den nye viltforskriften trådte i kraft 1. april i år skal slike søknader sendes til Fylkesmannen. Som følge av NOFs påpekning trakk kommunen tilbake tillatelsen, og sendte søknaden over til Fylkesmannen. Kommunen har tidligere gitt tillatelsene, også da på sviktende grunnlag. At det nå ser ut til å gå ærfuglens vei er en direkte konsekvens av den nye viltforskriften, som på mange områder styrker beskyttelsen av fugler som «gjør skade». 

Les vår kommentar til den nye viltforskriften

Ber selskapene om fysiske sperrer

Det er flere vilkår som skal være oppfylt for å gi skadefellingstillatelse:
a. Skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning.
b. Skadeforebyggende tiltak er i rimelig utstrekning forsøkt, vurdert ut fra hvilke verdier som skal beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak.
c. Uttaket rettes mot skadegjørende individ.
d. Uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen.
e. Uttaket ikke truer bestandens overlevelse. Dersom mordyr avlives i yngletiden, skal avkommet om mulig også avlives.

Når Fylkesmannen i Trøndelag ikke fant grunn til å innvilge skadefelling på ærfugler, var dette først og fremst fordi skadefelling ikke vil stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen.

NOF har gjentatte ganger argumentert for at skyting av sjøfugl ved oppdrettsanlegg må forbys. Nytteverdien av å skyte sjøfugler er verken sannsynlig eller dokumentert. Når det finnes åpne og tilgjengelige matkilder, vil det stadig komme nye fugler til anleggene. Fylkesmannen anbefaler at det ses på muligheten for å etablere en fysisk sperre som hindrer ærfugl å få tilgang til blåskjell i anleggene.

Avgjørelsen er påklaget, og dersom ikke Fylkesmannen snur vil saken havne på Miljødirektoratets bord.

Økologiske skjell

Interessant nok er selskapene som vil skyte de rødlistede fuglene Debiomerket, noe som skal sikre at skjellene er produsert økologisk og bærekraftig. NOF tok derfor kontakt med Debio for å høre hva de synes om skyting av ærfugl. Vi fikk følgende svar:
Regelverket for økologisk produksjon er implementert i norsk lov gjennom økologiforskriften og gjelder som et tillegg til annet offentlig regelverk. Det er i økologiregelverket egne bestemmelser for produksjon av skjell, og herunder er det en bestemmelse som sier at «Økologiske skalldyranlegg skal redusere risikoen for verneverdige arter til et minimum. Dersom det brukes beskyttelsesnett mot rovdyr, skal disse være utformet slik at de ikke er til skade for dykkende fugler». Utover dette er det ikke gitt konkrete regler.

I dette ligger det at økologisk produksjon ikke skal utføres på en måte som bidrar til at verneverdige arter utsettes for risiko. Så er da spørsmålet om hvordan et vedtak fra fylkesmannen skal vurderes opp mot økologiforskriftens bestemmelser. Siden økologiforskriften er å regne som et tillegg til annet offentlig regelverk, må dette forstås som at regelverket på økologiområdet kan stille strengere krav enn annet offentlig regelverk. I dette ser vi at et vedtak som gir tillatelse til felling av verneverdige arter sannsynligvis ikke vil være forenlig med økologiforskriftens bestemmelse vedrørende å «redusere risikoen for verneverdige arter».

 

Ærfugl
Ærfuglen er oppført som nær truet (NT) på både den norske og globale rødlisten. I Sverige er den sterkt truet (EN), og mange fugler som overvintrer i Norge kommer nettopp fra Sverige. Skjellanlegg hvor det produseres blåskjell har blitt mer og mer vanlig langs kysten, med potensiale for økt konflikt med ærfugler. Mange tror skyting er den beste og eneste løsningen, men det er slett ikke tilfelle. FOTO: Lars Løfaldli