Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Stor tilbakegang av ærfugl og havelle i Saltfjorden i Nordland

På oppdrag fra NINA gjennomfører Birdlife Norge Bodø lokallag årlig telling av overvintrende sjøfugler i Saltfjorden i Nordland. Vi har dermed statistikk over overvintrende sjøfugler i Saltfjorden gjennom 42 år, noe som gir oss et unikt innblikk i hvordan utviklingen har vært for de aktuelle artene.

Av BirdLife Bodø

Publisert 30.03.2022

Saltfjorden er en såkalt superlokalitet i miljøovervåkinga som Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for. Tor Egil Kvalnes er administrator for superlokaliteten. Vintertelling av sjøfugler i fjordsystemet har vært gjennomført årlig fra og med 1981, noe som gir viktige data forvaltningen bruker til bl.a. rødlistevurderinger. 

Tellingene gir også god informasjon om hvor de viktigste overvintringsområdene for sjøfugler er i Saltfjorden, noe som også også må hensynstas når arealene i fjorden skal forvaltes med tanke på aktiviteter og vern. Deler av fjorden er utpekt som Viktig fugleområde (IBA). 

Tellingene viser stor tilbakegang for ærfugl og havelle, noe som er i tråd med nasjonale og internasjonale trender. Antallet ærfugl og havelle er betydelig mindre enn antallene på 80-tallet. Også storskarv og «måker» (hovedsaklig gråmåke) går tilbake. Storskarv og gråmåke kom inn på Rødlista for arter i 2021. For de fleste andre artene er endringene mindre signifikante, eller antallene er for små til å trekke vidløftige konklusjoner. Les mer i tekstene til figurene.
Tellinga i 2022 ble avviklet lørdag 12. februar (og søndag 13. februar). Takk til alle som deltok!

Les mer om sjøfugltellingene i Saltfjorden

ærfugl
Ærfuglen er fortsatt den mest tallrike sjøfuglen i Saltfjorden vinterstid, men antallet har gått mye tilbake. Det er laget en internasjonal handlingsplan («redningspakke») for ærfugl, for den går tilbake i antall over store deler av utbredelsesområdet. Økende forstyrrelser fra fritidsbåter, vannskuter og kajakk i viktige områder for hekking og myting bidrar til dårligere kondisjon og dermed dårligere hekkeresultater. Endringer i sjøtemperatur fører til reduserte muligheter for næringssøk. Også kommunene i Nordland må gjøre sitt for å sikre ærfuglenes fremtid. FOTO: Jan Erik Røer
Ærfugl
Antall overvintrende ærfugler har sunket med rundt 75 prosent på 40 år. Dette merkes godt i bl.a. Saltstraumen, et globalt Viktig fugleområde (IBA). Men Saltstraumen er fortsatt en av fjordens viktigste lokaliteter, og flere hundre ærfugler sees regelmessig her vinterstid. FOTO: Tor Egil Kvalnes/BirdLife Bodø
havelle
Havelle er en vakker, liten and som hekker i ferskvann i fjellet og på tundraen. I løpet av oktober og november er de tilbake for overvintring. Den er globalt truet, og har hatt stor tilbakegang også i Saltfjorden. Som figuren viser fant den største tilbakegangen sted allerede på 90-tallet. FOTO: Tor Egil Kvalnes/BirdLife Bodø
gråmåke
Det blir stadig færre måker. Gråmåke er nå en truet art i Norge. Den har status som sårbar (VU) på Rødlista for arter i Norge. Denne statistikken reflekterer det, de fleste måkene her er gråmåker. FOTO: Tor Egil Kvalnes/BirdLife Bodø
storskarv
Bestanden av storskarv av den marine underarten carbo, som opptrer i tellingene til BirdLife Bodø, er av internasjonal betydning. Den er en såkalt ansvarsart, siden Norge har over 25 prosent av den europeiske bestanden. Dessverre går det ikke så bra for storskarven, som også trues av bl.a. oppdrettsindustri i Bodø kommune. Den er kategorisert som nær truet (NT) på rødlista. FOTO: Tor Egil Kvalnes/BirdLife Bodø