Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra

Kulturlandskapet på Tautra i Trondheimsfjorden representerte tidligere en av Midt-Norges aller viktigste hekkeplasser og overvintringsområder for ærfugl. For ærfuglene var Tautra var en oase i Trondheimsfjorden, hovedsakelig på grunn av at den sterke strømmen mellom Frostalandet og Tautra hindret predatorer å invadere øya, samtidig som næringsforholdene i Tautersvaet gjorde overvintringsforholdene gunstige.

Av Jo Anders Auran

Publisert 10.04.2002

Etter at det ble bygget en steinmolo fra Frostalandet til Tautra i 1976 har hekkebestanden av ærfugl gått tilbake fra ca. 1600 par før moloen ble etablert til ca. 150 par i 2000. Hovedårsaken til denne nedgangen er at en rekke predatorer (mår, rev og grevling) invaderte øya over moloen og tok både egg og rugende hunner. Samtidig, som en følge av moloen som stengte vanngjennomstrømningen i Tautersvaet, ble næringsforholdene for overvintrende (og hekkende) ærfugler kraftig redusert. Hekkebestanden er nå så liten at også villkatter, kråker, skjærer og fiskemåker representerer en alvorlig trussel mot bestanden.

Det er nå startet et arbeide med å lage en åpning i moloen over til Tautra for å bedre vanngjennomstrømningen i Tautersvaet. Samtidig vil tiltak for å hindre predatorer i å komme over fra Frostalandet bli intensivert. Dette arbeidet vil bli ferdigstilt i 2002/2003. Situasjonen for hekkebestanden av ærfugl er imidlertid så prekær at det er sannsynlig at den vil forsvinne helt om man ikke umiddelbart setter i verk tiltak for å bedre forholdene. Samtidig, siden overvintrende ærfugl i Trondheimsfjorden stort sett består av lokale fugler, vil man heller ikke se noen økning i vinterbestanden som en følge av åpningen av moloen uten at hekkebestanden bygges opp parallelt.

I denne forbindelse er det inngått en samarbeidsavtale mellom Sparebank1 Midt-Norge og NINA-NIKU som opererer med et nært samarbeid med grunneiere, kommune og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nod-Trøndelag.

Dette prosjektet tar sikte på å sette inn tiltak for å restaurere hekkebestanden av ærfugl på Tautra. Prosjektpakken vil utvikles i tett samarbeide med forvaltningsmyndighetene (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernleder i Frosta kommune) og grunneierne på Tautra. Den vil inneholde tiltak for å redusere predatorbestandene i området, skjerme hekkeplasser, samt forslag til tiltak for å redusere de menneskelige forstyrrelsen i hekketiden, herunder informasjon mot grunneiere og brukere av området (herunder skoler). Det vil være første gang et slikt tiltak gjennomføres i Norge og erfaringene fra prosjektet vil derfor komme til nytte ved eventuelle tilsvarende tiltak andre steder.

Ærfuglhann
Ærfuglhann FOTO: Per Gustav Thingstad