Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Nye jakttider tar ikke rødlista på alvor

NOF synes det er svært skuffende og oppsiktsvekkende at rypejakta ikke får noen begrensninger når nye jakttider nå er fastsatt av Miljødirektoratet. At svartand og ærfugl fortsatt er jaktbare er også uakseptabelt. På pluss-siden noterer vi oss bl.a. at gråmåke, svartbak og havelle ikke lenger skal være jaktbare arter.

NOF har fulgt nøye med på forarbeidet og høringen om nye jakttider fra Miljødirektoratet, og leverte et omfattende innspill til høringen 1. september i år. Vår kampanje mot å innføre jakt på måltrost og svarttrost fikk svært stor oppmerksomhet, og medførte at Miljødirektoratet på et tidligere tidspunkt forkastet forslaget om jakt på de to artene. Det norske folk sa fra gjennom NOFs underskriftskampanje på en tydelig måte at de ikke ønsket jakt på disse to folkekjære artene.

Høyst overraskende: rypejakta fortsetter som før

Nå har Miljødirektoratet fastsatt nye jakttider som vil gjelde fra 1. april 2017. Disse jakttidene skal være gyldige helt fram til 31. mars 2022. Vi registrerer at det ikke er foretatt noen begrensninger av rypejakta, til tross for en omfattende tilbakegang over lang tid for både lirype og fjellrype. Miljødirektoratet signaliserte selv på et tidligere tidspunkt at de ønsket at jakttiden skulle begrenses til 23. desember (mot ut februar i dag), og at snarefangsten også skulle få et innskrenket tidsrom. NOF ville i sitt høringssvar gå mye lenger enn Miljødirektoratet, og ønsket ved en videreføring av rypejakta omfattende bevaringstiltak, blant annet at jakta måtte stanses i bunnår for rypene.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier i en kommentar «at det er trist at jakta på de smuldrende rypebestandene skal fortsette som før, når Miljødirektoratet selv hadde foreslått å begrense den. Bestandene er halvert på 10 år, og det virker som om de ikke har fått med seg kravet i naturmangfoldloven om at arter skal ha et høstingsverdig overskudd før jakt kan tillates. Direktoratets avgjørelse er ikke ansvarlig forvaltning, men et knefall for interesser innen jaktutleie og jakt.»

Svartand og ærfugl fortsatt jaktbare

For de rødlistede dykkendene svartand og ærfugl blir det heldigvis innført begrensninger i jakta fremover. Svartand vil nå kun være jaktbar i Østfold. Ærfugl kan ikke lenger jaktes i Vest-Agder, og det vil nå kun være hannfugler som kan beskattes. Ærfugl-hanner kan da fortsatt skytes i Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder.

NOFs syn er at de to rødlisteartene svartand og ærfugl burde tas helt ut av lista over jaktbare arter, med begrunnelse i en negativ bestandssituasjon for begge. For svartand gjelder det også at vi i dag ikke har god nok kunnskap om hvilken bestand svartendene som skytes i Østfold tilhører. Miljødirektoratet hevder at det stort sett er svenske fugler som skytes om høsten i Østfold, men NOF er av den formening at kunnskapsgrunnlaget her er for dårlig. Det kan like gjerne være norske hekkefugler som skytes, og hos oss er bestanden estimert til beskjedne 635-1255 par og i tilbakegang. Følgelig burde man ikke ha jakt på arten i Norge, og det bør stilles krav til et langt bedre kunnskapsgrunnlag om hvilke bestander man jakter på før man vedtar jakttider.

Gråmåke, svartbak og havelle totalfredes

Lovlig måkejakt i Norge er neste år et tilbakelagt stadium når gråmåke og svartbak nå tas ut av lista over jaktbare arter. Det synes NOF er et viktig og riktig steg, og en nødvendighet når man tar hensyn til artenes negative bestandsutvikling. Havelle er også globalt rødlistet, og Norge hadde i realiteten ikke noe annet valg enn å stoppe jakta på arten.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier i en kommentar «at det er riktig og nødvendig at gråmåke, svartbak og havelle nå ikke lenger er jaktbare. Måkejakta bør nå for godt være et tilbakelagt stadium hos oss. Vi registrerer at stadig færre arter er jaktbare, og at flere av de jaktbare artene får geografiske og tidsmessige begrensninger. Dette skyldes at det blir stadig færre fugler i naturen.»

Fjellrype
Fjellrype (bildet) og lirype får et uforandret jaktregime i neste jaktperiode. Dette er veldig overraskende og ikke minst svært skuffende med tanke på den dramatiske bestandsnedgangen de to artene har i Norge. FOTO: Bjørn Rangbru
Svartand hunn
Jakt på svartand innskrenkes til Østfold, men NOF har store innvendinger mot fortsatt jakt i dette fylket. Vi vet for lite om hvilken bestand vi jakter på. Det kan være norske hekkefugler, og vår bestand er svært liten og i tilbakegang. Miljødirektoratet hevder at det stort sett er svenske svartender som skytes i Østfold, men her er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt. FOTO: Jan Erik Røer