Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF støtter etablering av et norsk artsprosjekt

Naturviterne ber i et opprop regjeringen om å etablere et norsk artsprosjekt. Kunnskapsbasert forvaltning er et nøkkelbegrep, men basiskunnskapen om norske arter og deres forekomst svikter. Dette gjelder også for den norske fuglefaunaen, og NOF vil derfor aktivt støtte Naturviterne sitt initiativ!

Av Inge Hafstad

Publisert 14.11.2007

Regjeringen må skape et solid fundament for et langsiktig arbeid med å skaffe og sammenstille grunnleggende kunnskap om alle arter til lands og til vanns, sier Naturviternes leder Finn Roar Bruun. Dette ble bl.a. kritisert av Riksrevisjonen i 2006, og Stortinget har etterlyst en satsning. Skal vi stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010, må vi vite hvilke arter vi faktisk har, hvor de befinner seg og hvilken rolle de spiller i økosystemene.

Av Norges arter kjenner vi i dag 40 000, men Artsdatabankens overslag antyder at det reelle antallet arter kan være så høyt som 60 000. Bare 18 500 arter er godt nok kartlagt til å bli vurdert i rødlista. For mange av disse må vurderingsgrunnlaget bli bedre. Et mer nøyaktig vurderingsgrunnlag vil redusere konfliktnivået og målrette forvaltningsmessige tiltak som vern og skjøtsel. Det vil bedre arealforvaltningen i kommunene og være til nytte både for bruk og vern av naturen. Selv om fuglene kanskje er den gruppen som man har mest kunnskap om, er det langt frem til man har den nødvendige kunnskapen for å kunne forvalte fuglene slik at man får levedyktige bestander av alle artene. NOF vil derfor være en aktiv støttespiller i dette arbeidet.

Lomvi
Blir lomvien vår neste geirfugl? Tilbakegangen er voldsom, og arten står i den høyst akutte kategorien kritisk truet på den norske rødlista. På bildet ser vi en polarlomvi til høyre for lomviene. Det er også en art som er oppført på den norske rødlista. Der står den i kategorien nær truet. FOTO: Georg Bangjord

Kommentér nyheten