Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Lunder og sjøfugler lider av NVE sin saksbehandling

Når store naturverdier står på spill må vindkraftprosjekter avvises dersom man ikke med sikkerhet kan si at virkningene vil bli neglisjerbare. Når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) insisterer på å legge vindkraftverket Havsul på rike fiskebanker på Mørekysten, vitner det om en kraftig svekket bedømmelsesevne.

Av Martin Eggen og Alv Ottar Folkestad

Publisert 10.06.2020

Vindkraftverket Havsul I er planlagt på en grunne med rike fiskeforekomster, viktig for både fiskerinæring og sjøfugler. NOF har fulgt vindkraftprosjektet Havsul fra idé og konsesjonssøknad til konsesjon ble gitt for over 10 år siden. Selv om vi har fått en mer helhetlig forståelse for det marine økosystemet og sjøfuglenes fantastiske liv etter dette, nekter NVE å legge prosjektet dødt, og gav 27. mars utbygger forlenget frist for bygging.

Saken er sammenlignbar med Andmyran vindkraftverk i Nordland, der vi tidligere i vår kunne innkassere en seier for naturen. I det storslagne myrområdet Andmyran i Nordland var det foreslått vindkraft, men her omgjorde klokelig Olje- og energidepartementet (OED) NVEs vedtak om utsatt igangsettelsesfrist. At dette selvsagt er en reell mulighet når selskaper ikke realiserer prosjekter innen tidsfristen, slik NOF og andre hele tiden har hevdet, ble dermed stadfestet. Nå må OED vise samme handlekraft og stanse Havsul I, ett av de mest konfliktfylte vindkraftprosjektene som er lansert.

Lundene vil risikere livet flere ganger daglig

Havsul I er planlagt nær kysten. Her finner vi gyte- og yngelområde for en rekke arter, som kysttorsken og norsk vårgytende sild (NVG-sild). Effekten av vindkraftverket på reproduksjon hos disse artene er dårlig kjent, så her spiller man russisk rulett med fiskestammer man også forvalter og høster sammen med andre land. Mange av vindkraftverkene til havs legges til sandbanker og grunner med betydelige fiskeforekomster, og ennå vet vi lite om hvordan vindkraftetableringer virker inn på fiskebestandene.

Marine miljø er dynamiske, men det er godt kartlagt at sjøfuglene fra Runde i stor grad bruker disse grunne havområdene til matsøk. Det er på havet sjøfuglene virkelig føler seg hjemme, i et miljø de behersker ut til vingetuppene. At de må oppsøke land for å legge egg og oppfostre unger er en nødvendighet. Det verdensberømte fuglefjellet Runde oppstår som magi hver vår, da tusenvis av lunder og andre sjøfugler strømmer inn fra havet, og de nakne fjellveggene atter en gang blir bekledd av ulike sjøfarere i store antall.

Sjøfuglene følger næringstilgangen. Kollisjonsrisikoen når lundene må fly inn i fiskefeltene sine flere ganger daglig, vel vitende om at det i jordhulene på Runde ligger en sulten unge og venter, er betydelig. Etter mange år med vanskelige forhold, ble 2019 et lysglimt for lundene på Runde. Mattilgangen var god, og ungene vokste opp. Kanskje var det håp for fuglefjellet Runde likevel? Nå kommer imidlertid menneskets industrialisering av naturen inn som en betydelig trussel.

Bekymringsfulle meldinger

Sjøfuglene våre er truet på mange fronter, og hittil har et hovedproblem vært næringssvikt som også går ut over hekkesuksessen. Det er all grunn til å advare mot økt voksendødelighet pga. havvind som en ekstra belastning. Senest sommeren 2019 kom det meldinger om faretruende bestandsnedgang for en rekke sjøfuglarter i Irskesjøen. Mange mistenker at denne utviklingen har sammenheng med omfattende utbygging av havvindparker særlig på britisk side av Irskesjøen, med tilsvarende avstander til fuglefjell og store sjøfuglkolonier som for Havsul I og fuglefjellet på Runde. Også fra havvindparker i skotske farvann rapporteres om tilsvarende bekymring for sum-effekter av slike vindkraftverk på de marine økosystemene. Det burde være udiskutabelt at inntil det foreligger dokumenterbare effektstudier av havvindkraftverk fra utbygginger som er sammenlignbare med planområdet for Havsul I, bør føre-var-prinsippet være avgjørende.

NOF er meget bekymret for den makten enkelte saksbehandlere i NVE besitter, og måten NVE forvalter sitt mandat på. Med utgangspunkt i prosessene rundt Havsul har Alv Ottar Folkestad skrevet et notat om NVEs lettsindige behandling av konfliktpotensialet rundt Havsul-prosjektene.

Redd sjøfuglene – si nei til Havsul I

Sier OED ja til Havsul I ofres vernet natur, og man viser at man ikke er det internasjonale forvaltningsansvaret overfor sjøfugler bevisst. Naturarv vernet etter Bernkonvensjonen ofres for vindkraft. Slik kan det gå i et land der vindkraftutbyggingen ikke er underlagt overordnet planlegging (sikret gjennom plan- og bygningsloven), og der miljømyndighetene er fullstendig parkert, uansett hvor klart de advarer mot utbygginger. Men vi kan ikke la det skje!

Lunde
Runde var i 1957 det første fuglefjellet som ble fredet i Norge, etter initiativ fra lokalbefolkning og grunneiere. Det har vært regnet som det mest artsrike fuglefjellet i Norge og det eneste store fuglefjell i Sør-Norge. Sjøfuglbestandene har vært systematisk overvåket siden 1970-tallet, og på samme måte som for de fleste fuglefjella i det nordøstlige Atlanterhavet, har det vært registrert alvorlig hekkesvikt (næringssvikt) og bestandsnedgang de siste 40 årene. At et vindkraftverk skulle true bestanden ytterligere var det nok få som kunne forestille seg. Men i Norge er dette mulig. Men vindkraftprosjektet Havsul I kan enda vrakes, og NOF ber OED innstendig om å å ikke gi utbygger utsatt igangsettelsesfrist. FOTO: Tomas Aarvak