Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Redd Andmyran fra vindkraftplanene!

Andmyran Vind AS har konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk i Andøy kommune i Nordland fylke, og har søkt om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon. Tillatelse til nedbygging av verdens mest karbonrike naturtype på fuglerike Andøya burde aldri vært gitt i utgangspunktet, og NOF ber NVE innstendig om ikke å gi utsatt frist.

Av NOF avd. Nordland

Publisert 16.04.2019

Forståelsen for myras ulike økosystemtjenester er økende, og en rekke politiske initiativ for å bevare myr er tatt de siste årene. I Granavolden-plattformen (regjeringsplattformen) skriver regjeringen at det spesielt skal legges til rette for økt bevaring av våtmarker. Også i revidert statlig planretningslinje for klimatilpasning er det nå vedtatt at kommunene bør kartlegge økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning. Spesielt nevnes våtmarker, myrer, elvebredder og skog, som viktig natur for å dempe effektene av klimaendringer. Etablering av Andmyran vindkraftverk er på kraftig kollisjonskurs med ønske om styrke myr og våtmark stilling i naturforvaltningen. Man liker å fremstille vindkraft som «grønn energi», men her er det ingen grønnfarge å spore!

NOF ser ingen grunn til at fristen for igangsettelse skal forlenges til 2021. Det har allerede vært gitt en utsettelse på iverksettelsesdato for dette vindkraftverket. Gjentatte utsettelser representerer en uthuling av konsesjonsprosessen og de hensynene den skal sikre.

Vindkraftverket er planlagt i et område bestående av ulike typer myr, omkranset av ett av de mest fuglerike arealene i Norge. Norsk institutt for naturforsknings (NINA) konsekvensutredning for Andmyran Vindpark ble ferdigstilt i 2004, altså for 15 år siden. Konsekvensutredningen må sies å være foreldet, og vurderingene når konsesjonen ble gitt er ikke i tråd med mer moderne naturforvaltning knyttet til ivaretakelse av våtmark. NOF har også økt sitt engasjement og kunnskapsgrunnlag i dette området takket være ulike typer feltarbeid de siste årene. Denne kunnskapen oppsummer vi i vårt høringssvar.

  • Miljødirektoratet anbefaler ikke utbygging i dette området på grunn av de store naturverdiene, og Andøya er ikke inkludert i utvalgte områder i rammen for vindkraft som nå er til høring. Konsesjonssøknader og søknader om utsatt frist utenfor prioriterte områder skal nedprioriteres. Områdene i umiddelbar nærhet til vindkraftverket er allerede ekskludert (myke eksklusjoner i eksklusjonsrunde to, Nasjonal ramme for vindkraft) på grunn av naturverdiene.
  • Vindkraftverket vil praktisk talt ligge inneklemt mellom grensene for Andøya med Skogvoll Important Bird and Biodiversity Area (IBA), et anerkjent globalt viktig område for fugler og naturmangfold. Antall gjess på østsiden av Andøya er dessuten til tider meget høyt, konsentrert mellom forhøyninger i topografien og kystlinjen mot Andfjorden.
  • En bygging i dette myrområdet er ikke i overenstemmelse med nasjonale og internasjonale miljømål og forpliktelser (f.eks. wise use-prinsippet i Ramsarkonvensjonen). Ny kunnskap om myras betydning som karbonlager, flomdemper, leveområder for truede arter osv., med konkrete politiske føringer, tilsier at vurderingene som ble gjort under konsesjonsbehandlingen ikke er i overenstemmelse med naturforvaltningen i 2019.

Les NOFs høringssvar her

Andøya med Skogvoll IBA, Nordland
IBAet Andøya med Skogvoll inkluderer deler av østsiden av Andøya, samt Skogvoll naturreservat. Områdene i øst dekker områder med beitemark, dyrket mark, strandenger og fjæreområde. Åholmen naturreservat og Ramsar-området og naturreservatet Risøysundet ligger her. Skogvoll naturreservat er også Ramsar-område. Indre deler av reservatet består av store, åpne myrområder med et mylder av vann, tjern og dammer, som er av stor betydning for flere hekkende våtmarks- og fjellarter, deriblant smålom og tyvjo. Gruntvannsområdene og mudderfjærene langs kysten av Andfjorden er spesielt viktig for rastende vadere under trekk. Mange rødlistede arter hekker innenfor IBAet. Stjertand (sårbar, VU), brushane (sterkt truet, EN), vipe (EN) og svarthalespove (EN) er noen av de mer sjeldne artene som hekker på Andøyas østside, i nærheten av det planlagte vindkraftverket. Området er det viktigste i Vesterålen for rastende gjess under vårtrekket, og både hvitkinngås og kortnebbgås kan oppleves i firesifret antall. Hvitkinngås opptrer i størst antall, og opptil 7500 er telt samtidig. På Andøya skaffer de energireserver før de tar turen over havet, med kurs mot Svalbard. Østsiden av Andøya er blant de viktigste områdene for gjessene, som benytter både naturlige strandenger og beitemarker. Fuglene pendler mellom ulike områder i løpet av døgnet, og Andmyran Vindpark vil kunne være i konflikt med disse trekkene. FOTO: NOF
Tyvjo
Verneverdiene i myrene på Andøya er betydelig - og ikke bare av klimahensyn! 130-140 par tyvjo (nær truet) ble telt opp i Skogvoll naturreservat i 2009, og arten hekker på myrene på hele østsiden av Andøya opp mot Andenes. Artene henter maten sin i havet, og vil være utsatt for kollisjoner med vindturbiner som settes opp som en sperre i trekkområdene mellom land og hav. FOTO: Jan Erik Røer