Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Sveinung Rotevatn må sikre Midt-Norges største sjøfuglkoloni

Leka kommune i Trøndelag har godkjent at oppdrettsnæringen etablerer seg rett ved Sklinna naturreservat og Midt-Norges største sjøfuglkoloni. NOF ber nå klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om å komme på banen for å sikre sjøfuglene, norsk naturforvaltnings siste rest av selvrespekt og internasjonale forpliktelser.

Av Martin Eggen

Publisert 17.09.2020

Det var i april NOF ble kjent med at Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS ønsket å etablere seg rett utenfor grensen til Sklinna naturreservat og Ramsarområde, og midt i det området som er foreslått som en utvidelse av dette naturreservatet. Mange har engasjert seg mot planene, og Fylkesmannen i Trøndelag og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har frarådet det på det sterkeste. Til tross for dette hilser altså kommunen etableringen velkommen.

Generalsekretær i NOF Kjetil Aa. Solbakken synes det er direkte skremmende at Leka kommune har vedtatt dette. Det er en uansvarlig og kunnskapsløs måte å forvalte kjempestore naturverdier på. Verden er i en dyp naturkrise, og det er overraskende at en kommune har anledning til å fatte slike vedtak nå i 2020, sier han i en kommentar.

Globalt viktig område for fugler

Norsk institutt for naturforskning (NINA), og dets forløpere, har overvåket og forsket på sjøfugler i Sklinna siden tidlig på 1980‐tallet. Basert på generell kunnskap om sårbarhet hos sjøfugler, er det etter deres vurdering stor sannsynlighet for at etablering av et akvakulturanlegg vil kunne få svært store negative effekter på bestandene. NINAs undersøkelser har på en usedvanlig grundig måte tydeliggjort at dagens verneområde ikke er tilstrekkelig for å sikre leveforholdene for fuglene i reservatet. Sjøfuglene er avhengige av det området der det nå planlegges akvakultur.

Naturverdiene og de internasjonale forpliktelsene er enorme, blant annet fordi mange av sjøfuglene er norske ansvarsarter med 25 % eller mer av den europeiske bestanden. På grunn av de anselige mengdene sjøfugler er Sklinna utpekt som det globalt viktige fugleområdet Sklinna Important Bird and Biodiversity Area (IBA).

Få området vernet nå!

Sklinna naturreservat ble vernet i 2003 og fikk i 2011 også Ramsarstatus. Fylkesmannen i Trøndelag har foreslått utvidelse av verneområdet i tråd med kunnskapen om fuglenes arealbruk under næringssøk. Forslaget ligger inne til behandling hos Klima- og miljødepartementet (KLD) som en del av prosessene med supplerende vern. NOF ber nå om at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn snarest mulig sørger for at området blir vernet i tråd med fylkesmannens forslag og Stortingets ønske om å prioritere utvidelser av Ramsarområder i fremtidig vern.

Gjennom å gi forskrift om midlertidig vern av dette området i medhold av naturmangfoldloven § 45, kan kommunens planer legges på is inntil området blir endelig vernet gjennom kongelig resolusjon.

I vår henvendelse til ministeren minner NOF på det overordnede ansvaret staten har for at Ramsarområdene ivaretas på en god måte i tråd med konvensjonens forpliktelser. Vi forventer selvfølgelig at staten setter en stopper for disse planene. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn må kjenne sin besøkelsestid, og sørge for at dette området blir vernet og ikke ødelagt, påpeker generalsekretær Solbakken.

NOFs brev om Sklinna til Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Sklinna
Rett ved grensen til Sklinna naturreservat har Leka kommune godkjent akvakultur, til tross for at området er klart for vern. På bildet ser vi Sklinna fyr, fyrboligen og området der anlegget er tenkt plassert. FOTO: Gaute Degré Lorentsen
Lomvi
Sklinna er også viktig for den kritisk truede lomvien og er nå en av landets største kolonier – og den største sør for Finnmark. FOTO: Svein-Håkon Lorentsen
Toppskarv
Norge har forvaltningsansvaret for hovedtyngden av sjøfugl i Nord-Atlanteren, som toppskarven (bildet). Hele 13 norske sjøfuglarter er på den norske rødlista fordi de er i klar tilbakegang. Sklinna er den viktigste hekkelokaliteten for sjøfugl i Trøndelag. Dette er et av de aller viktigste naturområdene vi har i Norge, også med tanke på internasjonalt ansvar overfor enkelte fuglebestander. FOTO: Magne Myklebust