Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Tautraporten påkjørt og ødelagt

Den 20. november i år ble Tautraporten, som fungerer som en rovviltsperre på brua ut til Tautra, påkjørt av en bilist og satt ut av spill. Dette medfører at rovviltsperren vil være ute av drift og stå åpen til langt uti februar 2008. Predatorer som mår og rødrev kan da få tilgang til øya i påvente av reparasjon av sperren.

Av Inge Hafstad

Publisert 12.12.2007

Øya Tautra i Trondheimsfjorden har status som Ramsar-område, og norske myndigheter har forpliktet seg til å ta spesielt vare på disse utvalgte områdene. Kulturlandskapet på Tautra representerte tidligere en av Midt-Norges aller viktigste hekkeplasser og overvintringsområder for ærfugl. For ærfuglene var Tautra en oase i Trondheimsfjorden, hovedsakelig på grunn av at den sterke strømmen mellom Frostalandet og Tautra hindret predatorer i å invadere øya, samtidig som næringsforholdene i Tautersvaet gjorde overvintringsforholdene gunstige.

Etter at det ble bygget en steinmolo fra Frostalandet til Tautra i 1976, har hekkebestanden av ærfugl gått tilbake fra ca. 1600-1700 par før moloen ble etablert, til i underkant av 100 par i 2007. Hovedårsaken til denne nedgangen er at en rekke predatorer (mår, rev og grevling) invaderte øya over moloen og tok både egg og rugende hunner. Samtidig, som en følge av moloen som stengte vanngjennomstrømningen i Tautersvaet, ble næringsforholdene for overvintrende og hekkende ærfugler kraftig redusert. Hekkebestanden er nå så liten at også katter, kråker m.v. representerer en alvorlig trussel mot bestanden.

I forbindelse med at deler av moloen ut til Tautra ble erstattet med bru våren 2003, ble det montert en port som skulle fungere som en rovviltsperre ut til øya. Overvintringsbestandene av dykkender økte raskt etter at deler av moloen ble erstattet med bru. Næringsforholdene i Svaet ble raskt forbedret når vanngjennomstrømningen i Svaet ble normalisert. Imidlertid har ikke hekkebestanden av ærfugl klart å bygge seg opp igjen etter at rovviltsperren kom på plass, og bestanden har de siste årene vært i underkant av hundre par.

Den første porten var dessverre lite funksjonell, og fungerte nærmest som en svingdør for rovdyrene. «Problemporten» ble sist vinter byttet ut med en mer funksjonell port, som har vist seg å fungere etter hensikten. Det er derfor ekstra uheldig at dette uhellet skjer nå, sier senioringeniør Ivar Sivertsen i Statens vegvesen. Sivertsen uttaler til Trønder-Avisa at de har kontaktet leverandøren og bestilt reparasjon, men at utbedringene uansett ikke vil være ferdig før i februar.

Rovviltkonsulent Lars Bendik Austmo hos fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag vil ha en fullstendig gjennomgang av rovdyrsituasjonen på Tautra før hekkesesongen starter i 2008. Utbedringene bør foretas så raskt som mulig, og å vente helt til februar vil kunne være i seneste laget for å foreta en effektiv rovdyrkontroll på øya før hekkesesongen starter. NOF vil følge opp denne saken og påse at Fylkesmannen legger press på Statens vegvesen og leverandøren av porten for å få fortgang i utbedringene av den.

Ærfugl
Hekkebestanden av ærfugl på Tautra er i dag beskjeden i forhold til tidligere tiders forekomst. FOTO: Geir Rudolfsen

Kommentér nyheten