Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Ranet egg fra hettemåker - BirdLife Norge ber Økokrim følge opp

Et enormt antall hettemåkeegg ble fjernet fra Geitholmen naturreservat i Bærum kommune våren 2022. Mellom 15. og 22. mai ble egg plukket fra 65 % av reirene i kolonien. Den anmeldte mannen har kun fått en bot på 30 000 kroner. Hettemåke er en kritisk truet art. BirdLife Norge er opprørt, og ber Økokrim anke saken.

Av Martin Eggen og Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 26.08.2022

I mai ble 1200 hettemåkeegg fra minst 411 reder på Geitholmen i Bærum ranet. Dermed har ingen klart å gjøre like mye skade på naturmangfoldet med én kriminell handling tidligere. Sett i lys av dette er en bot på noen titusen kroner en ekstrem mild straff.
 
Grunnen til den milde reaksjonen er blant annet fordi politiet kun fant grunn til å dømme mannen for deler av forholdet. Mannen er bare bøtelagt for å ha tatt 30–40 egg. Etter vår mening er straffenivået også alt for lavt sett opp mot et slikt forhold. 

BirdLife Norge oppfatter videre at deler av etterforskningen av saken på Geitholmen er preget av å være mangelfull, og at straffereaksjonen ikke reflekterer omfanget i saken. Etter vår vurdering kan manglende etterforskning og oppfølging av tips ha ført til at bare en liten del av det kriminelle forholdet er avdekket og oppklart. Dette er bakgrunnen for at vi på det sterkeste oppfordrer Økokrim til å forfølge saken videre.

Vi i BirdLife Norge ser svært alvorlig på denne saken. Det er en av de største miljøkriminalitetssakene vi har hørt om på mange år. Etter vår oppfatning har noen med fullt overlegg samlet inn eller ødelagt eggene i hettemåkenes reir. Her er det snakk om å potensielt ødelegge en reproduksjon av et firesifret antall fugler.

Dette er miljøkriminalitet som må bli tatt på største alvor, noe vi opplever at det ikke har blitt. Når noen med viten og vilje har prøvd å ødelegge en av de viktigste koloniene for en kritisk truet fugleart i Norge, er det en særdeles grov handling. Hettemåken er en fugleart som vi desperat prøver å redde. Konsekvensene av eggplukkingen førte til en total kollaps av kolonien på 630 par. Kun én hettemåkeunge vokste opp og ble flygedyktig.

Vi er bekymret for at en såpass mild straff som et forelegg på kr 30 000 gjør at folk ikke tar denne typen kriminalitet alvorlig. I en så alvorlig sak forventer vi at den skyldige blir idømt ubetinget fengsel. Det er problematisk at saken i så stor grad fremstår som uoppklart.

BirdLife Norge ber Økokrim følge opp og ta saken til retten. 

Anmodning om å anke avgjørelse i anmeldt sak vedrørende eggplukking av hettemåke

hettemåke
Hettemåken er i hekketiden særlig knyttet til myr og sumpområder ved ferskvann, men den hekker også på øyer og holmer i skjærgården og kan hekke ganske langt opp mot fjellet. Arten har hatt stor tilbakegang i Norge de siste tiårene, og er kritisk truet. FOTO: John Sandøy
Oversikt Geitholmen
Oversikt over Geitholmen naturreservat i Bærum kommune. Røde prikker viser reir som ble borte mellom 15. og 22. mai. Blå prikker viser reir som er til stede ved tellingene både 15. og 22. mai. Grønne prikker er nyetablerte reir i den samme perioden. FOTO: Sine Dagsdatter Hagestad, Sindre Molværsmyr / Universitetet i Oslo, Norsk Institutt for Naturforskning.