Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Hettemåke: Truet art med suksess på Vestvågøy

Fugelfaunaen i Vestvågøy, midt i Lofoten, kjennetegnes blant annet av rike våtmarksystemer og aktiv jordbruksdrift. Her lever flere truede arter, og i 2020 telte NOF Lofoten lokallag opp en av dem: hettemåken. I tillegg fortsatte vi overvåkningen av horndykkerbestanden.

NOF Lofoten lokallag fikk viltfondsmidler til å registrere hettemåker og horndykkere på Vestvågøya i 2020, og rapporten dit er nå levert. Vi takker for oppdraget!

Stabil bestand av hettemåke

Hettemåken ble påvist hekkende første gang i Norge i 1867, da et par hekket på Jæren. Siden 1880 var arten en fast hekkefugl på Jæren. Hettemåkene koloniserte Trøndelag i begynnelse av det 20. århundre, og hekket først på Østlandet på 1920-tallet.

Rundt en tredjedel av hettemåkene som hekker i Norge nå finnes i Oslo og Akershus. Her hekker hele 80 % av fylkets bestand i seks kolonier på mellom 200 og 400 par i indre Oslofjord. Den norske hekkebestanden av hettemåke ble anslått til 20 000-30 000 par i 1994, men teller nå bare ca. 6 750-8 000 par, og er rødlistet som sårbar (VU).

På Vestvågøy hekket et par ved Leknes i 1960. De ble ganske fort et tallrikt innslag i øyas jordbruks og våtmarksområder. Hekkingen skjer ved innsjøer i lavlandet. De store og ofte godt gjødslete fjæreområdene rundt øya er viktige næringsområder.

Årets resultat på 264 hekkende par viser at hettemåkebestanden på Vestvågøy fortsatt er blant de største i Nord-Norge. Antallet på de enkelte lokalitetene kan variere sterkt fra år til år, men totalt ser det ut til at antallet ikke har endret seg mye de siste 40 årene. 


Svak nedadgående trend for horndykker

Norsk hekkebestand er vurdert til å være i intervallet 1300 - 1500 individ. 

Horndykkeren er sårbar (VU) både på den norske og den globale rødlista, og ivaretakelse av artens hekkelokaliteter bør være høyt prioritert av norske myndigheter. Arten er også klassifisert som nær truet (NT) på den europeiske Rødlista og som sårbar (VU) for EU-landene (BirdLife International 2015a), og det er registrert særlig stor bestandsnedgang i Finland (BirdLife International 2015b) 

Hekkeforekomstene i Vestvågøy er viktig for den regionale og nasjonale bestanden. Faktisk utgjør hekkebestanden i kommunen på over 60 par rundt 8 % av den nasjonale bestanden. Området er derfor utpekt som Important Bird and Biodiversity Area (IBA) av Birdlife International, og har fått navnet Leknes våtmarkssystem IBA.

Vi har totalt fire IBAer i Norge som er opprettet på grunnlag av hekkeforekomster av horndykker. Foruten om Leknes våtmarkssystem IBA har vi et i Bø kommune i Vesterålen (Straume IBA), samt to i Nord-Trøndelag.

Årets resultat på ca. 49 hekkende par kan tyde på en tilbakegang fra 2017 da det ble anslått til 63 par. Rapporten fra 2017 kan leses her.

 

Registrering av hettemåker og horndykkere på Vestvågøy 2020

Hettemåke
Hettemåkene er fine og lett gjenkjennelige fugler. I våtmarkssystemet er de populære, og mange andre våtmarksfugler vil gjerne hekke i nærheten av dem. Når farer truer varsler hettemåkene og gjennom det kollektive forsvaret får de ofte jaget vekk inntrengere. FOTO: Arild Breistøl