Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Ranet hettemåkeegg - får ikke økt straff

I 2022 mai forsvant 1200 egg fra hettemåkekolonien på Geitholmen i Oslofjorden. Politiet ga den siktede 30 000 kroner i bot. Boten ble anket, men siktede får ikke økt straff. Statsadvokaten i Oslo innrømmer imidlertid at etterforskningen har vært svak og at straffereaksjonen skulle vært strengere.

Av Sine Hagestad og Martin Eggen

Publisert 20.12.2022

I august 2022 sendte BirdLife Norge brev til både Statsadvokaten i Oslo og Økokrim. Her rettet vi skarp kritikk mot etterforskningen og straffeutmålingen. Deler av etterforskningen har vært mangelfull, og straffereaksjonen reflekterer ikke omfanget i saken. Etter vår vurdering kan manglende etterforskning og oppfølging av tips ha ført til at bare en liten del av det kriminelle forholdet er avdekket og oppklart.

Nylig mottok vi et brev fra Statsadvokaten i Oslo. Her informerer de om at siden boten er godtatt av siktede, sperrer dette for videre rettsforfølgelse. Samtidig innrømmer de feilene. Men har politiet tilegnet seg lærdom av saken?

Statsadvokaten får en større rolle i faunakriminalitet

Statsadvokaten og Oslo politidistrikt har i fellesskap gått gjennom saken i løpet av høsten 2022. De har evaluert etterforskningen av reirplyndringen på Geitholmen, samt generelle rutiner for håndtering av alvorlig miljøkriminalitet. Statsadvokaten kaller dette en «systematisk erfaringslæring». Som en direkte konsekvens av eggplukkingen på Geitholmen, skal alle fremtidige saker som etterforskes for brudd på naturmangfoldloven forelegges Statsadvokaten. Slik skal det sikres at alvorlig naturforbrytelser etterforskes og påtales i tråd med lovens intensjon.

Økokrim må ta mer ansvar

Enheten med spesialkompetanse på miljøkriminalitet - Økokrim - gir ofte råd til politidistiktene i saker der forbrytelser rammer naturen. Men når alvorlig miljøkriminalitet påføres en kritisk truet art burde Økokrim påta seg mer ansvar i saken og motvirke svake straffereaksjoner. Økokrim kommenterer plukking av hettemåkeegg i et nytt nummer av fagbladet Miljøkrim 14. desember: Som hovedregel skal plukking av hettemåkeegg dømmes etter straffeloven under alvorlig miljøkriminalitet. Dette samsvarer med BirdLife Norges forventning om at de skyldige skulle ha blitt idømt ubetinget fengsel.

BirdLife Norge mener det er nødvendig med økt bevissthet hos politiet og Økokrim rundt håndtering av alvorlige naturforbrytelser. For å hindre eggplukking på Geitholmen neste hekkesesong er et godt samarbeid mellom nevnte parter og  andre ressurspersoner avgjørende. Vi anmoder om at det innføres ferdselsforbud i hekketiden i Geitholmen naturreservat som et av flere preventive tiltak, og ber forvaltningsmyndigheten følge opp dette. 

Les brevet fra Oslo Statsadvokatembeter her

Geitholmen
Hettemåkekolonien Geitholmen i Bærum hadde 670 hekkende par 15. mai 2022. En uke senere var kolonien redusert med 60 %. Og kun én flygedyktig unge ble observert i kolonien. FOTO: Sine Hagestad
Hettemåke
Hettemåken er kritisk truet på rødlista og på 30 år er bestanden redusert med 80 %. I økosystemet er hettemåken en paraplyart. Koloniforsvaret til hettemåkene beskytter andre truede fuglearter, som f. eks. makrellterne og rødstilk. FOTO: Anne Kari Norland