Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOFs klage på skadefelling av fiskemåke tatt til følge

Den 4. mai 2007 klaget NOF på Luster kommunes vedtak om skadefelling av fiskemåker, samt plukking av egg og reir på Gaupnegrandane i Sogn og Fjordane. Nesten 11 måneder senere gir Fylkesmannen i Sogn og Fjordane NOF medhold på alle punkter.

Av Inge Hafstad

Publisert 02.04.2008

Den 16. april 2007 vedtok Luster kommune, ved Landbrukssjefen, at leder av ATS Luster, Odd Atle Stegegjerdet skulle få tillatelse til skadefelling av fiskemåker, samt plukking av egg og reir på Gaupnegrandane i Gaupne, Luster kommune. NOF påklaget vedtaket i brev av 4. mai 2007.

Vedtaket var hjemlet i Lov om viltet (Viltloven) av 29. mai 1981 §§ 14 og 14a, samt Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre arters reproduksjon (Skadefellingsforskriften) av 1. september 1997, II a.

NOF kunne ikke se at Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt krav om utprøving av andre virkemidler for å forsøke å avverge/begrense skaden var gjennomført i dette tilfellet. Likeledes registrerte NOF at kravet i Viltlovens § 14 om at skade skal ha skjedd og oppstått i inneværende sesong ikke var oppfylt før saksbehandlingen fra Luster kommune fant sted.

I dette tilfellet ble skadefellingsforskriften benyttet til å få en mer eller mindre permanent felling utenom ordinær jakttid. I og med at Luster kommune oppga at dette er femte året på rad at de ga en slik tillatelse, kunne de ikke lengre påberope seg at fellingen utgjør et unntak. Retningslinjene for forskriften presiserer at når felling iverksettes utgjør dette et unntak fra viltlovens generelle fredningsprinsipp. Nå når man på femte året ga en slik fellingstillatelse vil, etter NOF sin vurdering, unntaket ha gått over i en permanent løsning som ikke er forenelig med intensjonene bak skadefellingsforskriften, og er en uthuling av viltlovens fredningsprinsipp. Det er også verdt å merke seg at det ikke ble igangsatt andre avbøtende tiltak i løpet av denne femårsperioden. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ga i brev datert 22. mars 2008 NOF medhold på alle punkter.

Dette er et godt eksempel på faglig inkompetanse i den kommunale naturforvaltningen, og slike vedtak er dessverre ikke enestående for Luster kommune. NOF ser derfor frem til at DN reviderer skadefellingsforskriften i løpet av våren 2008.

Les skadefellingsforskriften

Fiskemåke
Det nytter å klage på skadefellingstillatelser. Fiskemåkene på Gaupnegrandane går nå en lysere framtid i møte etter at NOF stoppet skadefellingen av arten der. FOTO: Geir Rudolfsen

Kommentér nyheten