Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOFs forslag til revidert skadefellingsforskrift

NOF følger opp Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt brev av 21. februar d.å., og har utarbeidet et eget forslag til revidert skadefellingsforskrift som er oversendt til DN. En rekke arter er foreslått fjernet, bl.a. rødlistearter og arter som ikke har potensiale til skade av vesentlig økonomisk betydning.

Av Inge Hafstad

Publisert 04.04.2008

I DNs svar på NOFs krav, fremmet i brev av 17 desember 2007, om revidering av skadefellingsforskriften bekreftet DN i brev datert 21. februar 2008 at de skal revidere «Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre arters reproduksjon av 1. september 1997 (Skadefellingsforskriften)» i løpet av våren 2008. NOF ønsker å være en aktiv pådriver i revideringsprosessen og har derfor utarbeidet et forslag til revidert skadefellingsforskrift som er oversendt til DN.

De viktigste forandringene som NOF foreslår i revidert forskrift er:
  • Eier/bruker/rettighetshaver m.v. fratas myndigheten til på eget grunnlag å felle de artene som er nevnt i forskriftens kap. IIA uten særskilt tillatelse. En eventuell tillatelse skal gis av et forvaltningsorgan (kommune, fylkesmann eller DN).
  • Arter som står på den norske rødlisten som Artsdatabanken publiserte i desember 2006 er, sammen med arter som ikke har potensiale til skade av vesentlig økonomisk betydning, utelatt i forslaget til revidert forskrift.
  • Strengere krav til søknaden. Utprøving av andre avbøtende og/eller forebyggende tiltak skal dokumenteres i søknaden. Mangelfulle søknader skal returneres av det forvaltningsorganet som behandler søknaden.

NOF har bedt om et snarlig møte med DN for å diskutere revideringen av nevnte forskrift.

Kaie
Kaie er en av en rekke arter NOF foreslår fjernet fra skadefellingsforskriften. FOTO: Terje Kolaas

Kommentér nyheten