Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Stans i utbyggingen av Deli-jordet

Nasjonale interesser knyttet til jordvern har ført til at planene om nedbygging av Deli-jordet i Vestby kommune i Viken er stanset. Også BirdLife Norge har engasjert seg for jordet, blant annet fordi jordet er en kjent hekkeplass for den kritisk truede fuglearten vipe. Nå håper vi både avgjørelsen og jordet får ligge i fred.

Av Martin Eggen

Publisert 26.10.2023

Møbelkjeden IKEA ønsker å bygge på matjord i Vestby kommune. Tidligere er det 70 dekar store Deli-jordet godkjent som næringsområde.  En ny sluttbehandling av Vestby kommune i juni 2023 godkjente planene på ny, men etter at Kommunal- og distriktsdepartementet gav signaler om at de vurderte å overprøve kommunens avgjørelse, henvendte BirdLife Norge seg til departementet sommeren 2023. Vi ønsker å bevare jordene. 

Regjeringen la fram en ny jordvernstrategi i mai 2023. Innen 2030 skal nedbygging av matjord reduseres til maks 2000 dekar årlig. BirdLife Norge jobber for en arealgjerrig samfunnsplanlegging, og for at inngrep gjøres der verdiene er  minst. Vi støtter bevaring av matjorda der utbygging ikke er nødvendig, eller det finnes bedre alternative lokaliteter. Bevaring av eksisterende matjord og kulturmark minker presset på nydyrking og naturinngrep, i tillegg til å styrke bl.a. matsikkerheten. 

BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus har tidligere engasjert seg i saken. Spesielt bemerket de at Delijordet er hekkeplass for flere par vipe. Den norske hekkebestanden av vipe  har hatt stor tilbakegang i nyere tid, og arten er kritisk truet (CR). BirdLife Norge estimerte at det var maksimalt 2500 reir (rugende hunner) i hele landet i 2022. På midten av 1990-tallet ble bestanden anslått til å være ca. 60 000 par. Tallene innebærer at den norske vipebestanden i dag bare er på 4 % av det den var for 30 år siden.

Det trengs en nasjonal handlingsplan for fugler i kulturlandskapet for å berge vipe og annet naturmangfold i dette landskapet. En grunnleggende forutsetning for å få tilbake et artsrikt kulturlandskap er selvsagt at jordbruksareal opprettholdes.

Nå har regjeringen kommet til at en nedbygging av Deli-jordene er i strid med nasjonale interesser. Erling Sande (Sp), kommunal- og distriktsminister, påpeker at departmentets avgjørelse innebærer et midlertidig forbud. Han ønsker tid til å sette seg mer inn i saken, og vurdere om IKEA kan bygges et annet sted. 

BirdLife Norge er fornøyd med en seier for Deli-jordet, og håper jordet blir bevart i mange, mange år. 

 

Henvendelse om Deli-jordet juli 2023

Vipe
Det er grunn til å anta at det fortsatt hekker vipe på Delijordet. Området ble undersøkt i 2015. Da hekket det tre par viper der. BirdLife Norge har påpekt at bevaring av leveområdene til kritisk truede arter også er et nasjonalt anliggende, i likhet med ønske om å bevare matjord. FOTO: Frode Falkenberg