Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF støtter utvidet våtmarksvern i Tyrifjorden

Tidlig i 2007 gav Direktoratet for naturforvaltning Fylkesmannen i Buskerud oppdrag med å utarbeide en verneplan for våtmarksområder og hekkelokaliteter for sjøfugler og andre vannfugler i Tyrifjorden-området i Buskerud. NOF har i flere tiår arbeidet med å framskaffe dokumentasjon om fuglelivet i dette våtmarkssystemet.

Av Viggo Ree

Publisert 21.08.2008

Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem ble innlemmet i Ramsarkonvensjonen i 1996, men omfatter så langt kun fem mindre reservater i Hole og Ringerike kommuner. En rekke øvrige våtmarker i både disse og Modum og Lier kommuner har store verneverdier, og det pågående arbeidet tar sikte på å utvide antall viktige lokaliteter i forhold til nasjonale miljømålsettinger og forpliktelsene gjennom Ramsarkonvensjonen. I tillegg til vern av nye våtmarker skal Fylkesmannen sørge for å utarbeide en verneplan for sjøfugler og andre vannfugler som finnes i dette innlandsområdet. Det blir et pionerprosjekt i Norge, da dette er første gang myndighetene iverksetter vernetiltak for hekkelokaliteter til disse fugleartene ved ferskvann.

Fylkesmannen i Buskerud har presentert en egen nettside om verneplanprosessen for Tyrifjorden-området. Her vil man se at mye av grunnlagsmaterialet for dette arbeidet er NOFs rapporter. Dette gjelder bl.a. overvåking av sjøfuglbestandene hver sesong siden 1992 (se bl.a. rapporten fra 2006) og vinterfugltellinger i Drammensvassdraget. Disse prosjektene blir ledet av Bjørn Harald Larsen. I tillegg har NOFs lokalavdeling i Hole og Ringerike bidratt med supplerende opplysninger og kommet med en rekke innspill til forvaltningen i forbindelse med verneplanprosessen opp gjennom årene. En oversikt over bruttoområdene som nå skal vurderes nærmere med tanke på vern kan studeres på Fylkesmannens informasjonsfolder.

I denne verneplanprosessen har Fylkesmannen i Buskerud opprettet et rådgivende utvalg, og her er også NOF representert. Utvalget har jevnlig hatt møter i 2007 og 2008, og har vært på befaringer i Tyrifjorden-området og studietur til våtmarker i Sverige. Verneprosessen skal etter planen avsluttes ved utgangen av 2009.

Sommeren 2007 var det høringsfrist for organisasjoner til å komme med merknader i anledning oppstarten av verneplanarbeidet. NOF sendte brev den 12.7.2007 der nye lokaliteter ble bedt tatt med i bruttoområdene. Brevet kan leses her. Ny høringsrunde for grunneiere, organisasjoner og andre interesserte var 15.8.2008. NOFs merknader til verneplanarbeidet så langt kan leses her. Det kom inn ca. 100 høringsbrev i denne runden. Tyrifjorden er også et svært viktig område for friluftsliv, rekreasjon og båtaktiviteter, og en rekke brukergrupper har interesser i området. Det er således et visst potensiale for konflikter mellom menneskelig virksomhet og ivaretakelse av våtmarksverdier. Ikke uventet har det kommet en del innspill fra grunneierhold, men det meste av bruttoområdene dreier seg om vannarealer. Kun mindre områder i randsoner er aktuelle i vernesammenheng, bl.a. enkelte viktige sumpmarker med krattvegetasjon og forekomster av dunkjevle og takrør. Dyrket mark inngår ikke i bruttoområdene.

NOF er glad for at norske myndigheter de senere år har intensivert arbeidet med å sikre nye våtmarker gjennom Ramsarkonvensjonen. Ivaretakelse av internasjonalt viktige våtmarksområder er nå en prioritert oppgave for forvaltningen. En sentral oppgave er å sørge for at verneformålene blir satt i fokus på alle plan - noe man ikke har sett til nå. Derfor håper NOF at arbeidet blir fulgt opp med tilstrekkelige bevilgninger til forvaltningsplaner, bl.a. nødvendig skilting og oppsyn slik at våtmarkssystemets økologiske funsjoner opprettholdes. Til nå er 37 områder i Norge ført opp på listen over verdens viktigste våtmarker, og utvidet vern i Tyrifjorden vil sørge for å ta vare på mange av disse naturverdiene for ettertiden.

Vannfuglovervåking
Deltakere under vannfuglovervåkingsturen i Steinsfjorden og Tyrifjorden den 13. juni 2008. Fra venstre politiadvokat Wenche Sørensen fra Nordre Buskerud politidistrikt, Kjetil Heitmann som arbeider med forvaltningsplanen for Tyrifjorden-området, politioverbetjent Thov Thorsrud fra Nordre Buskerud politidistrikt, Kjell Sundøen fra naturoppsynet i Hole og miljøvernleder Hans Tollef Solberg fra Hole kommune. FOTO: Kendt Myrmo
Morten Brandt orienterer om ringmerking
Ansvarlig for ringmerkingen i arbeidet med å overvåke sjøfuglene i Nordre Tyrifjorden-området, Morten Brandt (midten), orienterer rådgiver Eldrid Engen hos Fylkesmannen i Buskerud (venstre) om ringstørrelse for og beinstørrelser hos gråmåke på Bøtet i Steinsfjorden den 25.5.2007. De to gråmåkeungene prosjektleder Bjørn Harald Larsen holder i hånden ble vurdert til å være for små til at ringer kunne påsettes. I bakgrunnen politibåten fra Nordre Buskerud politidistrikt med en del av de andre deltakerne under overvåkingsturen denne maidagen. FOTO: Viggo Ree
Knoppsvane hunn
Ett knoppsvanepar sørøst i Steinsfjorden klarte å holde reiret sitt flytende ved stadige påbygginger under flomperioden i 2008. Hunnen, som her ble fotografert under overvåkingsturen den 29. mai, fikk gjennomført rugeprosessen og to unger ble klekket i begynnelsen av juli. FOTO: Morten Brandt

Kommentarer til nyheten (1)