Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Arbeidet med å fjerne moloen på Ørin har startet!

Denne uken startet arbeidet med å fjerne moloen på Ørin i Verdal kommune. Dermed er et av landets største restaureringsprosjekter av et våtmarksområde i ferd med å bli realisert. Godt arbeid av NOF avd. Nord-Trøndelag over en årrekke har dermed ført fram!

Av Inge Hafstad

Publisert 10.12.2008

Arbeidet som man nå har startet på er et resultat av et unikt kompromiss mellom Verdal kommune, statlig miljøforvaltning, næringsliv og miljøvernorganisasjoner med Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag i spissen. Ramsarsekretariatet i Sveits har også bidratt til det resultatet som man ser i dag. NOF startet arbeidet med å påvirke Verdal kommune og statlig miljøforvaltning allerede på midten av 1990-tallet. Etter først å få hoderystende negativ tilbakemelding fra Verdal kommune og andre myndigheter, har kommunen etter hvert vist stor framtidsrettet vilje til en fornuftig arealbruk som både tar hensyn til viktige regionale næringslivsinteresser og de internasjonale verneverdiene som området utvilsomt har. Arbeidet vil medføre at deler av elvedeltaet ved Verdalselvas utløp blir tilbakeført til en mer naturlig tilstand.
 
Ørin naturreservat danner, sammen med Kausmofjæra fuglefredningsområde på nordsiden av elevutløpet, et elvedelta av en størrelse som er blitt meget sjelden i Norge. Elvedeltaet er et viktig produksjonsområde og en meget viktig fuglelokalitet av internasjonal verdi. Som myteområde for sjøfugler er Ørin/Kausmofjæra blant de viktigste i indre deler av Trondheimsfjorden. Ærfugl, svartand, sjøorre og store mengder stokkender overvintrer årlig. Elvedeltaet har under vårtrekket den største ansamling med svartand som er registrert i Norge, med over 1200 individer samtidig. Området er en meget viktig rasteplass for mange arter av våtmarksfugler, spesielt under vårtrekket. Blant annet kan det nevnes at 8-10 000 kortnebbgås kan være i området samtidig i trekktidene. Om høsten og våren opptrer også ærfugl i svært store antall på inntil 2500 individer, i forbindelse med trekket mellom Trondheimsfjorden og Bottenviken. Som rasteplass for vannfugler er området blant de aller mest verdifulle i hele Midt-Norge. Over 210 fuglearter er registrert, og mange av dem forekommer i meget store antall. Andre tallrike arter er sjøorre, tjeld, sandlo, vipe, myrsnipe, brushane, storspove, lappspove, rødstilk og gluttsnipe. Området er Norges eneste faste overvintringssted for tjeld. Hvert år overvintrer ca 200 individer i området.  
 
I forbindelse med opprettelsen av Kausmofjæra fuglefredningsområde står det i kronprinsregentens resolusjon at grensene for verneområdet skal justeres når det foreligger en endelig avklaring om endring av eksisterende molo for å gjenskape et naturlig elveløp som gir rom for naturlige prosesser i deltaområdet. NOF ser frem til at dette arbeidet vil bli sluttført, og at elvedeltaet er ført tilbake til en mer naturlig tilstand til det beste for områdets fantastiske biologiske mangfold!

Les mer (NRK Trøndelag)

Gravemaskin starter arbeidet med å fjerne moloen på Ørin
Så er mange års innsats endelig i ferd med å bli belønnet! Arbeidet med å fjerne moloen på Ørin er nå kommet i gang, noe NOFs fylkesavdeling i Nord-Trøndelag har jobbet hardt for å få til gjennom en årrekke. FOTO: Halvor Sørhuus

Kommentarer til nyheten (2)