Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Hvitkinngjess skutt i naturreservat

For kort tid siden var et medlem av NOF vitne til at det ble skutt to hvitkinngjess i naturreservatet og Ramsarområdet Nordre Øyeren, Akershus. Jegeren påberopte seg retten til dette da grunneier hadde skadefellingstillatelse på to gjess per dag fra Fylkesmannen. NOF avd. Oslo og Akershus kommer til å anmelde forholdet.

Av Morten Ree

Publisert 16.09.2010

Leder i NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA), Håkan Billing, har sjekket saken med Fylkesmannen. Det er på det rene at de har gitt fellingstillatelse på to gjess per dag til en grunneier grunnet skade på åkereiendom innenfor Nordre Øyeren naturreservat i Akershus. Skadefellingstillatelsen er gitt på grunnlag av en muntlig henvendelse (iflg. loven skal den være skriftlig) hvor grunneier hevdet at han har store beiteskader på eiendommen og vil forhindre ytterligere skader. I følge loven må skaden være dokumentert og også utgjøre et betydelig økonomisk tap. Fylkesmannens tillatelse om skadefelling omfatter kun artene grågås og kanadagås. I dette tilfellet ble det skutt to hvitkinngjess. Dette er en totalfredet art, og den var heller ikke omfattet av skadefellingstillatelsen. Hvitkinngjessene ble også skutt utenfor det angitte området som var beskrevet i fellingstillatelsen. Det er uklart om det er innhentet tillatelse fra kommunen, og om lensmannen i det aktuelle området er varslet slik loven krever.

Fylkesmannen sier at skadefelling av gjess har pågått i mange år i Nordre Øyeren med godt resultat. De hevder at denne «skremselsjakta» fører til mindre beiteskader. Senest i fjor var det gitt skadefelling av en gås per døgn hos to grunneiere. Det hører med til historien at den ene grunneieren ble anmeldt av Statens naturoppsyn (SNO), da han stilte med et helt jaktlag første dag og skjøt til sammen seks grågjess. Dette føyde seg inn i rekken av i alt fem anmeldelser for ulovlig jakt i dette området i fjor. NOF tar derfor Fylkesmannens syn på at dette viser gode resultater etter mange års praksis med en klype salt. Episoden fra i år viser også at «ei gås er ei gås» hos de som utfører denne jakten, så her er det nok mangel på både artskunnskap og respekt for loven hos grunneiere og de som driver selve jakten.

SNO er varslet om det som har skjedd, de sørget for at fellingstillatelsen ble stoppet inntil de fikk foretatt sine undersøkelser. De har snakket med den aktuelle jegeren som selv hevder han skjøt kanadagås.

NOF-medlemmet som var vitne til hendelsen, og som også snakket med jegeren, har fortalt en troverdig historie og er ikke i tvil om at det her dreide seg om hvitkinngjess og ikke kanadagjess, som jegeren hevder. NOF OA har bestemt at de kommer til å forfølge saken og vil anmelde den ulovlige jakten.

NOF finner det urovekkende at våre naturvernmyndigheter gir grunneiere tillatelser til skadefelling av gjess i et internasjonalt viktig naturreservat som Nordre Øyeren Ramsarområde, der hensynet til dyresamfunn (som naturligvis inkluderer gjess) står i formålsparagrafen i verneforskriften. NOF mener at hensynet til biologisk mangfold må prioriteres fremfor landbruksvirksomhet innenfor verneområdet. Samfunnet må finne andre måter enn skadefelling for å kompensere for grunneiernes eventuelle skade på jordbruksavling som forårsakes av det biologiske mangfoldet i verneområdet. Videre er NOF sterkt bekymret for at det gjennom en årrekke har foregått nesten daglige klare brudd på verneforskriftene i dette naturreservatet. Dette i form av ulovlig jakt, båttrafikk, løshunder osv. I tillegg kommer altså misbruket av fellingstillatelsene som myndighetene presterer å gi.

NOF håper at myndighetene heretter konsentrerer innsatsen om å få bukt med de lovbrudd som foregår i Nordre Øyeren naturreservat, og heller beskytter fuglene i stedet for å bidra til å få dem skutt.

Hvitkinngås
Hvitkinngås (bildet) var ikke omfattet av skadefellingstillatelsen som ble gitt av Fylkesmannen i Nordre Øyeren naturreservat i år. Likefullt har hvitkinngjess blitt skutt der. NOF OA kommer til å anmelde forholdet. FOTO: Lars Løfaldli

Kommentarer til nyheten (3)