Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NVE sier nei til vindkraftverk i hubroens rike på Sleneset

NVE har nå gitt avslag på søknad om konsesjon for å bygge 75 vindturbiner i Sleneset i Nordland. Dette betyr en foreløpig seier i arbeidet for å sikre bevaring av det viktigste kjerneområdet for hubro i Norge.

Av Kjetil Aa. Solbakken og Morten Ree

Publisert 27.09.2011

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå sagt nei til Nord-Norsk vindkraft AS sin søknad fra 2005 om utbygging av Sleneset vindpark i Lurøy kommune i Nordland. I sin avgjørelse har NVE lagt avgjørende vekt på høye samfunnsøkonomiske kostnader og store inngrep forbundet med nødvendige infrastrukturtiltak. Dette dreier seg blant annet om omfattende bygging av broer og veifyllinger i over 40 sund samt en svært kostbar nettilknytning. NVE nøyer seg med å "konstatere" at området har internasjonal betydning som leveområde for hubro.

NOF har fulgt denne saken i en årrekke, og hadde allerede i mars 2006 et møte med Olje- og Energidepartementet (OED) der vi advarte sterkt mot vindkraftplanene i Sleneset. Dette ble etterfulgt av et nytt møte med Miljøverndepartementet (MD) i april samme år. Vi har også tatt opp disse planene flere ganger med NVE, og vi har etterspurt regjeringspartienes standpunkt i saken. Også Bernkonvensjonen har blitt varslet, siden en utbygging av Sleneset vil være et brudd på Norges internasjonale miljøforpliktelser. Tatt i betraktning de svært negative følger vindkraftverket på Smøla har hatt for fuglelivet mener NOF at planer for utbygging av vindkraft i hubroens rike i nord skulle blitt kontant avvist. Det er derfor gledelig for NOF å motta nyheten om at NVE har gitt avslag på nettopp denne konsesjonssøknaden. Det er likevel svært betenkelig at NVE ikke vektlegger naturverdiene på Sleneset mer i sin begrunnelse. Det virker som om oppnåelse av statlige miljømål under MDs ansvarsområde aldri veier tungt nok når til å gi avgjørende vekt i NVEs konsesjonsbehandling av vindkraftsaker.

I 2009 presenterte Direktoratet for naturforvaltning (DN) ”Handlingsplan for hubro”. Her fremheves spesielt viktigheten av å sikre det nasjonalt viktige hubroområdet i Solværsøyene. Sleneset er en del av den nydelige øygruppen Solværsøyene i Nordland, og området har Europas høyeste dokumenterte tetthet av hekkende hubro. Det er således det viktigste kjerneområde for arten i Norge som med sin store produksjon av unger har uvurderlig betydning for artens utbredelse.

Solværsøyene er mest kjent for sin store hubrotetthet, men er også et viktig leveområde for en rekke andre arter. Naturen og de økologiske forholdene i Sleneset-området skiller seg på mange måter vesentlig fra resten av kystnaturen i Nord-Norge og langs norskekysten for øvrig. Nettopp dette økologiske særpreg er grunnlaget for at området huser en helt unik naturtype og et unikt økosystem. Flere par havørn hekker i øygruppen i tillegg til at et høyt antall juvenile og subadulte individer av havørn og kongeørn bruker området, spesielt i vinterhalvåret. Vandrefalk fra omkringliggende lokaliteter bruker området til næringssøk. Området har en meget stor hekkebestand av smålom. Den truete nordlige sildemåken hekker i øygruppen og ses jevnlig på næringssøk innenfor Sleneset. Området har også betydning som trekkområde for hvitkinngås og kortnebbgås, og er overvintringsområde for sangsvane.

De fleste konsesjonsvedtak fra NVE blir påklaget, og ender derfor opp hos OED for sluttbehandling der. NOF forventer imidlertid at NVEs vedtak i denne saken blir stående.

Les NVEs vedtak:

NVE avslår vindkraftsøknad på Sleneset

Les også:

Rapport fra Bernkonvensjonen om Smøla vindpark

Stopp vindkraftplanene på Sleneset!

Vil naturperlen Sleneset bli ødelagt av vindpark?

Møte med OED om vindkraft

 

NVEs vedtak ble påklaget av utbygger 26.september 2011

Les klagen her:

NORD-NORSK VINDKRAFT AS - KLAGE PÅ AVSLAG PÅKONSESJONSSØKNAD FOR SLENESET VINDKRAFTVERK

 

Kommentarer til nyheten (1)