Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Årets fugl 2012 - Vipe

Vipa er en kulturlandskapsfugl som er i kraftig tilbakegang. I 2006 ble den oppført på den norske rødlista for utrydningstrua arter basert på en bestandsnedgang på ca 15-30% i siste 15 års perioden. En så stor tilbakegang gir grunn til bekymring.

Av Anders Bjordal

Publisert 26.03.2012

NOF ønsker i år å rette fokus på vipas status i Norge og få i gang igjen en landsdekkende bestandskartlegging på hekkeplasser. Siden vipa er en art mange har et forhold til er det også en fin mulighet til å engasjere folk utenfor NOF sin medlemsmasse. Et opprop i lokalavisa vil være en effektiv måte å få inn tips om lokaliteter i den enkelte kommune.

Det vil være av særlig stor interesse å få kartlagt bestanden i områdene som ble kartlagt i 1994. NOF Hordaland mottok da opplysninger fra 48 hekkelokaliteter. De største hekkelokalitetene i fylket var da Haukåsmarken i Bergen, og i området mellom Etne sentrum og Håfoss i Etne. Begge disse lokalitetene hadde en bestand på rundt 50 par. Sandvin i Odda, Espeland i Jondal, og Myrkdalsdeltaet i Voss hadde bestander på 8-10 par. På de øvrige lokalitene som ble innrapotert var bestanden på mellom 1 – 6 par.

I Bergen ble det funnet hele 20 hekkelokaliteter i 1994. De fleste av disse har i dag forsvunnet helt. Flere av dem har blitt bygget ned av veier, golfbaner, idrettsannlegg og boligbygging.

Vipa er en art som baser seg på kollektivt reirforsvar, og en god hekkeplass bør derfor være stor nok til å romme meitemark for 8-10 par. Dagens moderne og rasjonelle jordbruk har fått en negativ virkning på vipebestanden, og det finnes stadig færre store lokaliteter. Vipa sliter med lav reproduksjon. Danske studier har vist at vipeparene i snitt må få opp mer enn 0,6 vipeunger på vingene per par for å holde bestanden stabil hvert år.

Lokale bønder legger flere steder ned innsats for å verne om vipene. Slik målrettet innsats kan gi gode resultater. Fôrhøsteren er trolig den enkeltfaktoren i jordbruket som har gjort størst utslag. I tillegg gjødsler en mer intensivt med kunstgjødsel og husdyrgjødsel nå enn før. Dette fører til at en slår oftere. Vipene ruger på eggene i 25–30 dager, men ungene er ikke flygedyktige før etter omkring 25 dager noe som gjør dem utsatt.

Stadig færre dyr på beite gjør også at åpne beiteområder gror igjen og blir uegna som hekkeområdet. For at vi skal få dannet oss et bilde av vipas bestandsutvikling vil jeg oppfordre fuglefolk å telle opp antall vipereir på noen hekkeplasser i løpet av våren og/eller legge inn opplysninger fra notatbøker fra eldre hekkeplasser. Det vil være av interesse å få foretatt flere tellinger i løpet av sesongen, slik at en kan si noe om reproduksjon i området. Det er ønskelig at en bruker artsobservasjoner til å kartfeste koloniene og antall hekkende par. Bruk gjerne komentarfeltet til å komme med utyllende opplysninger.

Ønsker man ikke å bruke artsobservasjoner, eller vil ha hjelp til å legge inn sine observasjoner, kan en kontakte undertegnede. Anders Bjordal, Kyrkjevegen 48, 5911 Alversund. E-post: anders.bjordal@c2i.net. Mobiltelefon: 416 78 937

Dette stykket ble opprinnelig publisert i tidsskriftet "Fuglar i Hordaland" nummer 1 - 2012.

Mer om vipa som årets fugl 2012

Vipe
Vipa er årets fugl i Norge i 2012. Arten har store problemer, og vi ønsker både å kartlegge og ta vare på de fuglene som er hos oss. FOTO: Rune Voie