Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Nei takk til landbasert oppdrett utenfor Bodø!

Landegode er en ikonisk øy ved innseilingen til Bodø. Øya er preget av et rikt dyre- og fugleliv og få tekniske inngrep. BirdLife Norge går kraftig imot planene om landbasert oppdrett her, og ber Bodø kommune om å avvise initiativet. Velg natur!

Av Martin Eggen

Publisert 09.06.2022

Ved Store Kalvøya, Landegode er det planlagt landbasert oppdrett. Planområdet ligger i et sund med gruntvannsområder, skjermet mot storhavet med flere land og øyer. Planområdet er 275 daa, og 82 av disse er landareal.

Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel i forhold til rett næring på rett plass da det er snakk om et industriområde i uberørt natur, langt unna annen infrastruktur. Planforslaget innebærer at allmennheten fortrenges fra et område der det særlig skal tas hensyn til friluftsliv. 

Overordnet (topografi og kart) er dette et typisk viktig område for sjøfugl, med en rekke små holmer med variert vegetasjon og grunne havområder rundt. Det gjenspeiles også av artssammensetningen og en rekke rødlistede arter funnet. Ved Kalvøya er det registrert makrellterne (sterkt truet), storspove (sterkt truet), storskarv (nær truet), teist (nær truet), gråmåke (sårbar), fiskemåke (sårbar), tyvjo (sårbar) og tjeld (nær truet). Vi merker oss store antall storskav under feltbefaringen i mars. Nye undersøkelser av kompetente ornitologer vil utvilsomt øke listen over rødlistede fuglearter. I området er det altså både nær truede arter og truede arter. Siland, toppskarv og marin underart av storskarv er ansvarsarter for Norge (25 % eller mer av europeisk bestand).

Naturarealet vil opplagt blir forringet gjennom arealbeslag og forstyrrelser, både i anleggsperioden og  driftsfasen. Selv om enkelte terne- og måkearter har enn viss fleksibilitet i hvor de kan  hekke, betyr forverrede leveområder dårlige livsvilkår og mindre robusthet. Fuglene hekker der det er  gunstig, og bestandene går ned når levebestandene forsvinner. For mange arter er andre territorium  med passende biotop allerede opptatt av artsfrender. Bestandene begrenses av tilgjengelig areal og matressurser. Det finnes ingen avbøtende tiltak for dette.

Les vårt høringsinnspill under.

 

Landbasert oppdrett ved Store Kalvøya, Landegode - høringssvar fra BirdLife Norge

Storspove
Storspoven (sterkt truet) er en av artene som hekker ved eller på arealet der man nå planlegger industrialisering av allmenningen utenfor Bodø - en skjærgård som er unik og umistelig. Slike inngrep må for enhver pris stanses! FOTO: Steinar Myhr