Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Registrering av Horndykker i Oppland fylke 2022

HORNDYKKER

Publisert 08.04.2022

Kartlegging av horndykker i Innlandet i 2022

Paul Shimmings

Ingress: Den vakre horndykkeren finnes hekkende over store deler av Innlandet fylke. Siste estimat på bestandsstørrelsen i fylket er fra 2007. I 2022 skal BirdLife Norge foreta en ny kartlegging i fylket. Her trenger vi deres hjelp for å kunne få til en så god dekning for å kunne si noe om artens nåværende forekomst og bestandsstørrelse i fylket.

 

Bakgrunn

 

Horndykker er en trua art, og er vurdert som sårbar (VU) på norsk rødliste for arter.  Den norske handlingsplan for horndykkeren har som langsiktig målsetning at horndykkeren skal finnes utbredt med en livskraftig bestand innenfor artens naturlige utbredelsesområde i Norge, og på lang sikt med en bestandsstørrelse på 1 000-1 500 par. BirdLife Norge estimert den norske bestanden av horndykker til å være på 750-850 par under en nasjonal kartlegging i 2007. 

 

Horndykker hekker med få unntak i næringsrike vann i lavlandet. Bestanden av horndykker i hele Innlandet ble i 2007 estimert i til 90-106 par, fordelt på 76 kjente lokaliteter (derav hhv. 58-65 par ved 50 lokaliteter i tidligere Hedmark fylke og 32-41 par ved 26 lokaliteter i tidligere Oppland fylke). Siden den landsomfattende kartleggingen i 2007 (Øien mfl. 2008), er det kjent at horndykker hekker i områder som ikke var i bruk eller ikke kjent i 2007, og det er også lokaliteter som nå står tomme (Artsobservasjoner 2021). 

 

For å få en oppdatert oversikt over nåværende hekkebestand, og for å kunne si noe om utviklingen i Innlandet, er det behov for en grundig kartlegging der så mange som mulig av kjente og potensielle hekkelokaliteter blir besøkt i løpet av 2022. Det er svært viktig at et så stort geografisk område som mulig blir dekket i én og samme sesong, når det er typisk for arten å forflytte seg mellom lokaliteter mellom år. 

 

 

Hva vet vi om horndykker bestand de siste årene?

 

Det er lagt inn mange funn av horndykker i hekkesesongen i Artsobservasjoner. Funn med mulig, sannsynlig eller konstatert hekking er gjort i følgende kommuner i Oppland de siste ti årene: Dovre, Lom, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Vestre Slidre, Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Nordre Land, Lillehammer, Gjøvik, Gran og Lunner. Det er imidlertid usikker om funn i hekkesesongen fra Lesja, Øystre Slidre, Søndre Land, og Østre Toten dreier seg om hekkefugler eller ikke. Funn av horndykker i hekkesesongen ligger på Artsobservasjoner, og denne informasjonen ville være til stor hjelp under planleggingen i forkant av feltturer. 

 

Arbeid i 2022

 

Registreringer skal foregå på lokaliteter der arten er rapportert i hekkesesongen de siste ti årene (2012-2021). Steder der arten tidligere er registrert i hekkesesongen skal prioriteres, og egnede habitater i nærheten av disse lokaliteter som kan huse horndykker skal også kontrolleres. 

 

Registreringer må foretas etter isgangen, og gjerne når parene går til hekking. En av utfordringer er at vegetasjonen begynner å vokse fort rett etter isgangen. Jo lengre ut i sesongen det er jo vanskeligere blir det å finne horndykkere. Det lønner seg å lære å kjenne igjen lydene til de voksne, og til tiggelydene til ungene, som kan være til hjelp for å kunne avsløre tilstedeværelsen av horndykker i tettere vegetasjon. 

 

Vi vil under feltarbeidet registrere antall hekkende par (eller sannsynlig hekkende par) på hver lokalitet. Hekkekriteriene som benyttes under registreringene blir de samme som de som brukes i Artsobservasjoner. Alle observasjoner gjort i felt registreres i Artsobservasjoner. Etter feltsesongen skal registreringer sammenstilles i en rapport som gis ut i BirdLife Norges sin rapportserie.

 

Det er viktig at det noteres antall individer, og hvor mange som regnes med som i par (basert på adferden). Det er også av interesse at det rapporteres antall reir, men det anbefales å ikke oppsøke selve reiret. Hvis lokaliteten besøkes etter klekkingen er det antall unger som observeres og antall voksne fugler som passer på disse noteres. Det er vanlig at de voksne fordeler ungepass mellom seg slik at hannen og hunnen tar ansvar for hver sine ungfugler.

 

Det ville være fint om dere kan gi beskjed (gjerne pr. e-post) til undertegnede slik at vi vet hvilke områder ble dekket, eller om det er noen hull i dekningsgrad som må fylles. BirdLife Norge kan dekke kjøring etter statens satser, men vi har ikke ubegrenset midler, slik at kjøring med private bilder må avtales på forhånd med undertegnede.Nærmere informasjon om prosjektet fåes ved henvendelse til Paul Shimmings (paul@birdlife.no)