Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Styremøte Dokka Våtmarkssenter 17. januar 2023. Referat

Publisert 23.01.2023

Styremøte Dokka Våtmarkssenter 17. januar 2023. Referat  

 

Til stede: Geir Høitomt, Jon Opheim, Bjørn Harald Larsen, Rolf Jørn Karlsen, Anne Gri Henriksen, Margaret M. Eggen og Ragnar Ødegård.

 

Saksliste: 

 

1/23 Referatsaker.

  • Referat fra forrige styremøte Dokka Våtmarkssenter 06.12.2022.

  • Vi har søkt om viltfondsmidler til 3 prosjekter: 1) Kartlegging av nattravn i tidligere Oppland fylke (20 000,-), 2) Overvåking av brushane i Oppland (25 000,-) og 3) Overvåking av fjellmyrløper i Oppland (20 000,-). Sistnevnte er en videreføring av registreringene som ble gjort i 2022, hvor det foreligger rapport. Styret vil få på plass en prosjektansvarlig for hver av disse artene. Samtidig er det en målsetting å involvere lokallag og enkeltmedlemmer i  registreringene. 

 

2/23 Innkommen post.

  • FNF Innlandet. Varsel om årsmøte 08.03., som skal avholdes digitalt på Microsoft teams. Dersom noen av organisasjonene har saker som ønskes fremmet må disse være innsendt innen 08.02. Vi har ikke forslag til nye saker. Vi blir representert på årsmøtet v/Rolf Jørn. Påmelding til møtet vil skje senere.      

  • Invitasjon til møte om 100 års-jubileet for vern i Norge – Fokstumyra. Det planlegges en stor markering 17. - 18.08. Vi er sammen med mange andre organisasjoner, etater, mm. invitert til et møte på Dovre 26.01. vedr. planlegging av markeringen. Påmeldingsfrist 24.01. Vi får ikke deltatt på møtet, men holder kontakt med Statsforvalteren på saken. Geir er vår kontaktperson. 

  • Innspill til forvaltningsplan for Totenvika. Kopi av uttalelse fra BirdLife Norge, Gjøvik, Toten og Land lokallag. Flere av våre innspill i denne saken, bl.a. ferdselsforbud i mudderbank-områdene på våren for å ikke forstyrre fugletrekket, gjelder også for mange av våre andre verneområder. Vi planlegger en felles uttalelse til Statsforvalteren på dette.  

  • Reguleringsplan for Sjoga hytteområde, Lillehammer. Oversendt fra FNF. Vi har ingen spesielle merknader.

  • Orienteringsbrev om vedtatt detaljeringsplan for Snertingdal omsorgssenter, Gjøvik.

  • Områdereguleringsplan for Kapp melkefabrikk, Østre Toten. Høring av planforslag i to alternativer. Frist 08.02. 

 

3/23 Planlegging av årsmøte. Årsmøtet blir denne gang lagt til Vertshuset V E-6 i Biri lørdag 18. mars kl. 12.00. Tema for kvelden blir et mangeårig prosjekt på slagugle (til dels også lappugle) ved Gunnar Nyhus. Gjennom sitt storstilte kasseprosjekt i Hedmark og etter hvert i Oppland får vi her ei grundig innføring i artens biologi.

Ellers må vi gjøre en ekstra innsats med innkalling av medlemmer som står uten registrert e-post og tlf. nr. Hver for oss må avsette litt tid til å innhente flere opplysninger. Det vil spare oss for mye arbeid senere.

 

4/23 Lågendeltaet. Lillehammer. Det er noe nytt hver dag om denne saken, der fuglelivet står svært sentralt i diskusjonen. Kort oppsummert fattet Miljødirektoratet 19.12.2022 vedtak i klagesaken om framføring av ny E-6 bru gjennom Lågendeltaet naturreservat. Klagen fra Naturvernforbundet og Lågendeltaets venner ble tatt til følge, dvs. omgjøring av Statsforvalterens vedtak om dispensasjon. Planene om en 4 kilometer lang tunnel utenom naturreservatet på vestsiden, med bru over ei oppdyrket øy i verneområdet, har blitt skrinlagt. Prinsipielt er vedtaket viktig, men i denne konkrete saken har vi fått et vedtak som – paradoksalt nok – innebærer en alvorlig trussel mot de fuglerike mudderbankene og strandsonene sør i deltaet, hvor ca. 80 - 90 % av trekkfuglen oppholder seg i den beste trekktida på våren. Trusselen knytter seg bl.a. til de mange forslagene om framtidig utvidelser/utbedringer, samt nye traseer av dagens E-6 med uakseptable inngrep i reservatets kjerneområde – stikk i strid med verneformålet. Fra naturvernhold har vi stått nokså alene med våre faktabaserte argumenter, men har ellers oppnådd bred støtte i lag og foreninger lokalt. 

 

5/23 Trettenstryka fuglefredningsområde. Brukollapsen av brua over Lågen ved Tretten 15. august 2022 er godt kjent gjennom media. Arbeidet med midlertidig bru vil foregå gjennom hele vinteren og vi har – på oppdrag fra Fylkeskommunen – påtatt oss jevnlige registreringer gjennom hele vinteren for å kartlegge hvordan anleggsarbeidet påvirker fuglelivet. Rapport skal utarbeides i løpet av mars/april.

 

6/23 Gausavassdraget, Gausdal/Lillehammer. Vi har mottatt e-post fra Sabima, som er med i forskningsprosjektet SABICAS. 7. februar arrangeres en samling på Jorekstad med de frivillige lagene/miljø- og naturinteressene langs vassdraget som målgruppe. Tanken er at de som har et engasjement rundt vassdraget skal få innsyn i hva forskingsprosjektet driver med, samt gis en mulighet til å komme med innspill og kommentarer. SABICAS vil blant annet se på mulighetene for å restaurere Veslegausa med flommarksbiotopene rundt utløpet til Lågen. Det vil også bli satt fokus på kantsoneområdene langs vassdraget. Vi blir representert gjennom BirdLife Sør-Gudbrandsdal lokallag.

 

7/23 Store Nøkleberg solkraftverk og landbruksvirksomhet, Østre Toten. Et produktivt og viltrikt skogområde på ca. 440 dekar, med forekomst av flere rødlistearter. Vi har gått imot planene.

 

8/23 Frivillig vern av skog. Statsforvalteren har oversendt høringsbrev på 14 områder, herav følgende i vårt område: Utvidelse av Breia NR (303 daa) i Etnedal, utvidelse av Eriksrud NR (74 daa) i Gjøvik, Høkleberget (1074 daa) i Gran, Kjøremslia (1167 daa) i Nord-Fron, Åsli (872 daa) i Nordre Land, utvidelse av Turrtind NR (7484 daa) i Nordre Land, Årneslia (903 daa) i Ringebu, Ånes (55 daa) i Søndre Land og Korpeklyvet (342 daa) i Sør-Aurdal. Høringsfrist 20.02. Geir følger opp med uttalelse.

 

9/23 Jaktfalk. Planer om to nye bruer ca. 300 m fra fast hekkeplass i Skjåk, og dermed økt ferdsel på en sti inn i dette området. Nasjonalparkforvalteren for Breheimen NP har bedt om vår uttalelse. Med henvisning til bl.a. rapporten «Anbefalte hensynssoner for sårbare arter av fugl» (Multconsult 2018) er minimumsavstanden for ferdsel til fots satt til 750 m i perioden mars - juli. Vi har bedt om at disse retningslinjene følges i denne saken. 

 

10/23 Innbydelse til dialogforum. Skog- og trebruk enheten hos Statsforvalteren i Innlandet har invitert til dialogforum på Lillehammer 08.02. Dette skal være et innledende møte mellom miljø- og interesseorganisasjonene og Statsforvalteren i Innlandet, der det ønskes en forventningsavklaring, og at det settes rammer for videre arbeid. Vi blir representert ved Geir og Rolf Jørn.  

 

11/23 Årsmøtet i BirdLife sentralt. Forberedelser. Som vertskap til årsmøtet på Granavollen 28. - 30. april får vi en del oppgaver, både ved innsjekking (kanskje også litt transport), åpning av årsmøtet, presentasjon av foreningens aktiviteter etter årsmøtet på kvelden (varighet ca. 1 time), samt guiding til lokale fuglelokaliteter på søndag 30. Vi er også spurt om møteleder og «Toastmaster» under middagen. Vi har allerede mye av dette på plass, men mer planlegging må gjøres. 

 

12/23 Litt oppsummering etter lokallagsmøtet 06.12. Det var stor enighet om at lokallagene har en god og allsidig virksomhet. Det er viktig at fylkesavdelingen støtter opp under deler av denne virksomheten, men også stimulerer til nye aktiviteter. I denne sammenheng ble det bl.a. diskutert større engasjement i registreringsarbeid, som grunnlag for framtidig arealplanlegging og naturforvaltning. Årets planlagte registreringsprosjekter på brushane, fjellmyrløper og nattravn er eksempler på aktivitet der vi i større grad må involvere medlemmene i de ulike lokallagene. 

 

13/23 Rapport fra kasserer. Regnskapet viser et solid pluss for året 2022. Jon