Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Referat fra styremøte på Dokka Våtmarkssenter 29.03.2023.

Publisert 03.04.2023

Referat fra styremøte på Dokka Våtmarkssenter 29.03.2023.   

Tilstede: Jon Opheim, Julia Helgesen, Anne Gri Henriksen, Geir Høitomt, Margaret Eggen, Tina Maria Brenden og Rolf Jørn Karlsen.

Forfall: Bjørn Harald Larsen og Ragnar Ødegård.

 

14/23 Oppsummering av årsmøtet og konstituering av styret. 

Jon oppsummerte årsmøte. Enighet om at det var et vel gjennomført årsmøte med godt oppmøte og et særdeles godt foredrag av Gunnar Nyhus om slagugla. 

Konstituering av styret:

Jon Opheim Leder

Geir Høitomt Nestleder

Julia Helgesen Kasserer

Rolf Jørn Karlsen Sekretær

Anne Gri Henriksen Styremedlem

Tina Marie Brenden Styremedlem

Bjørn Harald Larsen Varamedlem

Ragnar Ødegård Varamedlem

Margaret Eggen Varamedlem

 

15/23 Valg av delegater til BirdLife Norge sitt årsmøte 29.04.2023 

Rolf Jørn tok en kort gjennomgang av sakene som skal behandles på årsmøtet. Han etterlyste samtidig at det burde foreligge en forretningsorden som er et viktig styringsinstrument for gjennomføring av møtet. Styret vil etter årsmøte vurdere å foreslå at det lages en forretningsorden gjeldende for det neste årsmøtet.

Anne Gri er foreslått som nytt styremedlem i BirdLife Norge og Rolf Jørn er innstilt som dirigent på årsmøtet. Lokallagene velger sin egen representant til årsmøtet.

Vedtak: Jon Opheim og Geir Høitomt velges som delegater for BirdLife Norge avdeling Oppland.

 

16/23 Gjennomgang av BirdLife Norge avdeling Oppland sine vedtekter

Rolf Jørn varslet på årsmøtet at det var behov for en gjennomgang av vedtektene med sikte på at styret legger fram forslag til nye vedtekter på neste årsmøte. 

Vedtak: Rolf Jørn utarbeider forslag til nye vedtekter som behandles på et seinere styremøte.

 

17/23 Referatsaker.

  • Referat fra forrige styremøte Dokka Våtmarkssenter 17.01.2023 ble godkjent.

  • Årsmøte i Forum for natur og friluftsliv Innlandet (FNF) ble avholdt på Teams 08.03. Rolf Jørn deltok fra oss og orienterte kort fra møtet.  

  • BirdLife Norge har ansatt Marte Jystad som ny organisasjonskonsulent. Hun vil være foreningens hovedkontaktperson for saker som angår fylkesavdelinger og lokallag.

  • Gausavassdraget, Gausdal/Lillehammer. Vi var representert v/John Apeland og Margaret Eggen på en samling på Jorekstad 07.02. Det ble arrangert av Sabima, som er med i forskningsprosjektet SABICAS. Sistnevnte ser bl.a. på mulighetene for å restaurere Veslegausa med flomskogmarkene rundt utløpet til Lågen. I regi av Sabima vil det bli arrangert en kartleggingssamling i området 08. - 11.06.

  • Skog- og trebruk enheten hos Statsforvalteren i Innlandet inviterte til dialogforum på Lillehammer 22.02. Dette var et innledende møte mellom miljø- og interesseorganisasjonene og Statsforvalteren i Innlandet. Vi var representert ved Geir, Anne Gri og Rolf Jørn.  

Vedtak: Referatsakene tas til orientering.

 

18/23 Innkommen post.

  • Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Støen pukkverk i Vestre Toten kommune. Brev fra Direktoratet for mineralforvaltning.

  • Varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Stensjordet i Gjøvik kommune. Merknadsfrist 14.04. Rolf Jørn skriver et forslag til uttalelse. 

  • Høringsuttalelse til søknad om snøscooterkjøring for utleieformål i Griningsdalen og Refjellet, Vågå kommune. Oversendt fra Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel.

  • Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt 5. Melding fra Gran kommune om vedtatt plan. 

  • Frivillig vern av skog. Statsforvalteren i Innlandet har oversendt sin tilråding om vern til Miljødirektoratet for følgende områder i vårt distrikt: Utvidelse av Breia NR (303 daa) i Etnedal, utvidelse av Eriksrud NR (74 daa) i Gjøvik, Høkleberget (1074 daa) i Gran, Kjøremslia (1167 daa) i Nord-Fron, Åsli (872 daa) i Nordre Land, utvidelse av Turrtind NR (7484 daa) i Nordre Land, Årneslia (903 daa) i Ringebu, Ånes (55 daa) i Søndre Land og Korpeklyvet (342 daa) i Sør-Aurdal.

Vedtak: Redegjørelsen av innkommen post tas til orientering.

 

19/23 Lågendeltaet, Lillehammer. 

Jon orienterte: Miljødirektoratet sin klagebehandling (19.12.2022) om å ikke tillate framføring av ny E6 over Våløya (slik som planlagt) førte til full stans i vegplanleggingen og dermed stort engasjement fra ulike hold. Fra vår side (bl.a. i samarbeid med BirdLife Norge) har vi påpekt det prinsipielt viktige i denne saken, men samtidig den uholdbare situasjonen med å ha en europavei (med en døgntrafikk på ca. 18 000 biler) gående tvers gjennom kjerneområdet for rastende trekkfugl, samtidig som uakseptable utvidelser vil måtte tvinge seg fram. Saken tok en ny vending 11.02. med politisk vedtak om å videreføre vegplanene over Våløya, der en «veikorridor» på ca. 27 dekar tas ut av reservatet. Denne endringen vil likevel ikke kunne skje før regjeringen har besluttet hvilke miljøforberedende tiltak som skal gjennomføres utover det som ble framsatt i Statsforvalteren i Innlandet sin dispensasjon 25.04.2022. Arbeidet med å utrede dette (i regi av Nye Veier AS) vil pågå parallelt med denne høringen. Fra vår side har vi i samarbeid med andre – utarbeidet ei liste på 20 miljøforbedrende tiltak. Denne er oversendt aktuelle instanser og fått positiv pressedekning. Vi har også foreslått fjerning av eksisterende E6 i reservatet ved Strandtorget, når traseen flyttes til Våløya ca. 2,8 km lenger nord. 

Forslaget om endring av vernegrensa og verneforskriften er sendt på høring. Etter å ha blitt kontaktet av BirdLife Norge er det enighet om å avgi felles uttalelse innen fristen 01.05.  Jon la fram forslag til høringsuttalelse.

Vedtak: Styret slutter seg til forslag til høringsuttalelse som oversendes BirdLife Norge med sikte på felles høringsuttalelse. Forslag om å ta inn en formulering om at vi skal ta forbehold om å komme tilbake med nye merknader når Nye Veier legger fram en plan for kompenserende tiltak, sendes med som et innspill til felles høringsuttalelse.

 

20/23 Trettenstryka fuglefredningsområde, Øyer. 

Etter brukollapsen 15.08.2022 har foreningen sammen med Kistefos Skogtjenester AS påtatt seg jevnlige registreringer gjennom hele vinteren for å kartlegge hvordan anleggsarbeidet påvirket fuglelivet. Over 20 tellinger er utført og en foreløpig rapport er oversendt oppdragsgiver Innlandet fylkeskommune innen fristen 17.03. Vi har deltatt på et felles møte (20.03.) og en felles befaring (22.03.) for å drøfte og planlegge konkrete restaurerings- og miljøtiltak for fugl og fisk. Deltakere (utenom oss) har vært fylkeskommunen, Statsforvalteren, NINA, en fiskebiolog og entrepenør. Arbeidet med å legge ut stein i elva (først og fremst av hensyn til fossekall) vil starte om få dager. 

Vedtak: Tas til orientering.

 

21/23 Søknad fra Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter om tilskudd til etablering av hekkeflåte for terner og måker i Dokkadeltaet naturreservat, med spesiell fokus på hettemåke. Prosjektet, som planlegges gjennomført neste høst, er budsjettert til drøye 100 000,-. Hittil er kr. 30 000,- innvilget fra Randsfjordsforbundet. Søknadssummen til BirdLife Oppland er kr. 30 000,-. 

Vedtak: BirdLife Norge avdeling Oppland bevilger kr. 30 000,- i tilskudd til etablering av hekkeflåte i Dokkadeltaet naturreservat. Det tas forbehold om godkjenning av prosjektet av Statsforvalteren i Innlandet.

 

 22/23 Vi har fått innvilget viltfondsmidler til våre 3 omsøkte prosjekter: 1) Kartlegging av nattravn i tidligere Oppland fylke (20 000,-), 2) Overvåking av brushane i Oppland (25 000,-) og 3) Overvåking av fjellmyrløper i Oppland (20 000,-). Sistnevnte er en videreføring av registreringene som ble gjort i 2022, hvor det foreligger rapport. Styret må få på plass en prosjektansvarlig for hver av disse artene. Samtidig er det en målsetting å involvere lokallag og enkeltmedlemmer i registreringene. 

Vedtak: Arbeidsdeling for prosjektene ble gjort i styremøtet. Det legges opp til god forankring og deltakelse fra aktuelle lokallag.

 

23/23 100 års jubileet for Fokstumyra naturreservat (100 år med vern i Norge). Det planlegges en stor markering 17. - 18.08. Vi er sammen med mange andre organisasjoner, etater, mm. invitert til å delta, og er blitt spurt om å kunne stille med 2 - 3 personer til turguiding. Vi har takket ja til dette, og vil få mer informasjon etter hvert.

Vedtak: Deltakelse avklares på et seinere styremøte.

 

24/23 Det er «blåst» nytt liv i kraftutbyggingsplanene i Lågen ved Vinstra (Kåja kraftverk) i Nord-Fron. FNF v/Ole Morten Fossli har gitt oss god orientering om saken så langt, og vil følge opp. For å belyse noe av konsekvensene for fuglelivet har vi oversendt vår tidligere uttalelse fra 01.03.2014. Det blir behov for ytterligere engasjement her.

Vedtak: Styret vurderer ytterligere engasjement på et seinere styremøte.

 

25/23 Innspill til Regionalt miljøprogram for jordbruket i Innlandet 2023 - 2026. I vår uttalelse har vi pekt på den viktige funksjonen som miljøprogrammet skal ha når det gjelder å fremme miljøtiltak i jordbruket. Vi har gitt bred støtte til forslagene om målrettede tilskuddsordninger, bl.a. forslag om «tilskudd for tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl». Anne Gri er gitt en koordinerende rolle i samarbeid med Geir.

Vedtak: Tas til orientering.

 

26/23 Sikring av tiurleik på Dovre. Etter henvendelse fra lokalt hold har vi – gjennom Statsforvalteren i Innlandet – rapportert om en relativt stor tiurleik i nærheten av et anleggsområde på Dovre, med fare for bl.a. hogst. Saken har blitt fulgt opp. 

Vedtak: Tas til orientering.

 

27/23 Høringsinnspill til regional plan for klima, energi og miljø. Felles uttalelse gjennom FNF Innlandet. 

Vedtak: Tas til orientering.

 

28/23 Årsmøtet i BirdLife Norge på Granavollen 28. - 30. april. Som vertskap får vi en del oppgaver, som vi allerede har drøftet i et videomøte 13.03. med ledelsen i BirdLife Norge. Roller og oppgaver for årsmøtet og faglige bidrag på kvelden og forberedte utflukter ble drøftet på møtet.

Vedtak: Vi gleder oss til årsmøtet.

 

29/23 Anne Gri redegjorde for status for den økonomiske situasjonen.

Vedtak: Redegjørelsen ble tatt til orientering.

 

30/23 BirdLife Norge, Gjøvik, Toten og Land lokallag har avholdt årsmøte 26.03. og sendt nye vedtekter til godkjenning.

Vedtak: Vedtektene for BirdlifeNorge, Gjøvik, Toten og Land lokallag vedtatt på årsmøte 26.03. godkjennes.

 

31/23 Lom Folkebibliotek har sendt oss forespørsel om innleder til møte første halvdel av mai.

Vedtak: Det gis tilbakemelding at vi ikke har anledning denne gangen, men deltar gjerne som innleder på et seinere møte.

 

32/23 Invitasjon fra Statsforvalteren i Innlandet til dialogmøte om rovviltforvaltning. Møtet gjennomføres over Teams 19.04. Av invitasjonen går det fram at dette har vært et årlig møte, der 11 organisasjoner er mottakere/innkalt. BirdLife/NOF har tidligere ikke vært blant disse.

Vedtak: Geir vil vurdere å delta på møtet.

 

33/23 Tilskudd til friluftsaktiviteter 2023 – Fugleturer i Oppland. Vi har fått tilsagn om kr 5000,-. Rapporteringsfrist er 15.11. Det skal som tidligere legges ved dokumentasjon på bruk av timer/dugnad.  

Vedtak: Tas til orientering og senere oppfølging.

Toppmeis
God påske ifra BirdLife Norge avd. Oppland