Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

BirdLife Norge avd. Oppland Referat i fra styremøte i Hunndalen, 29.08.2023.

Styremøtereferat.

Publisert 15.09.2023

Referat fra styremøte i Hunndalen, 29.08.2023. 

 

Tilstede: Jon Opheim, Ragnar Ødegård, Margaret Eggen, Julia Helgesen, Geir Høitomt og Rolf Jørn Karlsen.

Meldt forfall: Anne Gri Henriksen, Bjørn Harald Larsen og Tina Maria Brenden.

Saksliste: 54/23 Referatsaker.

  • Tilbakemelding fra Brønnøysundregistrene. Samordnet registreringsmelding for BirdLife Norge avdeling Oppland er godkjent.

Ble påpekt at det er viktig at alle lokallagene sørger at det ligger oppdatert informasjon om lokallagene i Brønnøysundregistrene. Lokallaget i Nord-Gudbrandsdal er fortsatt registrert med det gamle ”NOF-navnet”.

  • Referat fra styremøte i Forum for natur og friluftsliv Innlandet (FNF) 14.06.

Ingenting spesielt å fremheve fra referatet.   

  • Fokstumyra. Jubileum – 100 år med vern i Norge. Storstilt markering, der vi både bidro med foredrag (Geir) og med guiding (to puljer) på stien ut mot tårnet (40 - 50 deltakere).

Jon Opheim, Geir Høitomt, John Apeland og Thor Østby deltok. God markedsføring av vårt fylkeslag både overfor de kongelige, øvrige deltakere og gjennom god pressedekning.

  • «Sommerhilsen». For første gang sendte vi i år ut en sommerhilsen til alle medlemmene. Vi har fått flere gode tilbakemeldinger. Noe vi bør gjøre til en tradisjon?

Styret er enig om å bruke Hypersys mer regelmessig og aktivt i kommunikasjon med medlemmene. Flere problemstillinger ble reist i diskusjonen. Skal aktuelle nyheter/saker fra lokallagene tas inn som en del av informasjonen vi gir gjennom Hypersys. Holder det at leder og sekretær tar ansvaret for denne oppgaven eller skal vi fortsette som siste gang med at hele styret involveres med utformingen av brevet.

Mer aktiv bruk av Hypersys som Hypersys behandles som egen sak på neste styremøte.

  • Dialogforum skogbruk. Møte hos Statsforvalteren 14.08.

Geir Høitomt er vår representant i forumet med Rolf Jørn Karlsen som vararepresentant. Geir orienterte fra møtet. 

  • Frivillig vern av skog. 

Underretning om vernevedtak fra Statsforvalteren i Innlandet. Dette gjelder følgende områder i vårt distrikt: Utvidelse av Vassfaret NR, hvorav deler i Sør-Aurdal, Korpeklyvet NR i Sør-Aurdal, Breie NR i Etnedal, utvidelse av Turrtind NR i Nordre Land, Åsli NR i Nordre Land, Ånes NR i Søndre Land, Høkleberget NR i Gran, utvidelse av Eriksrud NR i Gjøvik, Årneslia NR i Ringebu og Kjøremslia i Nord-Fron.

Geir og Jon orienterte om betydningen av dette.

 

Vedtak: Referatsakene tas til orientering.

 

55/23 Innkommen post.

  • E-post fra FloraFauna vedr. undervisningssett med tema biologisk mangfold. I forbindelse med en søknad til sparebankstiftelsen om midler til å lage og dele ut 50 undervisningsopplegg til skoler fra videregående og ned til barnehager, søkes samarbeid med en eller flere organisasjoner. Det ønskes bl.a. hjelp til å dele ut disse undervisningssettene. Vi har ikke svart.

  • Detaljreguleringsplan for Tetentunet, Østre Toten. Høring av planforslag med frist 16.06. Vi har ikke uttalt oss. 

  • Orientering om fastsatt planprogram/detaljregulering for Skumsjøen hyttegrend, Gjøvik.

 

De fire sakene det ble orientert om førte til en diskusjon om hvilke saker fylkesstyret skal behandles og hva som skal videresendes berørt lokallag til behandling.

 

Vedtak: Lokale saker som høringer på plansaker eller andre saker som primært har lokal betydning som mottas på fylkesforeningens e-post, videresendes til berørt lokallag for behandling. Slike saker skal ikke behandles av fylkeslaget hvis ikke lokallaget selv ber om det.56/23 Ulovlig hogst av hønsehaukreir i Østre Toten og Gjøvik kommuner. 

Begge hogstene ble utført vinteren 2022/23. Vi har med henvisning til paragrafer i skogloven og naturmangfoldloven anmeldt Glommen Mjøsen Skog og to grunneiere. Saken har fått store oppslag både i NRK og i Oppland Arbeiderblad, og informasjon er også å finne på foreningens nettsider.  

Jon og Rolf Jørn orienterte om status. Miljøkriminalitet er av Regjeringen et prioritert etterforskningsområde. Tilbakemelding fra politiet er at denne saken blir etterforsket, har prioritet og at Økokrim er koplet på etterforskningen.

 

Vedtak: Styret holdes løpende orientert om den videre oppfølgingen av saken.

 

57/23 Utbyggingsplaner Bygdin, Vang kommune. 

Saken er lagt ut på ny høring med frist 31.08. Valdres lokallag har foreslått felles uttalelse med fylkesavdelingen. Rune Rødningen har laget et forslag. 

 

Vedtak: En lokal sak som også er av fylkeskommunal og nasjonal interesse. Styret slutter seg til forslag til felles uttalelse.

 

58/23 Områdereguleringsplan for Stensjordet, Gjøvik. 

Kommunestyret fastsatte 15.06. planprogrammet for områderegulering av et 1981 dekar stort areal. Dette skal bli en ny bydel i Gjøvik med 1400 nye boliger. Med henvisning til bl.a. vår uttalelse i april måned om å ta ut et område i nord av hensyn til hekkeområde for en rødlisteart, ble det gjort vedtak om å avsette tilstrekkelige hensynssoner i dette området. Dette er nok likevel ikke nok og saken må følges opp når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn rundt årsskiftet.

 

Vedtak: En lokal sak som både er prinsipiell og av betydning for rødlistarter. Saken følges av BirdLife Norge Gjøvik, Land og Toten lokallag i samarbeid med lokallaget av Naturvernforbundet. Styret holdes orientert om den videre oppfølging av saken.

 

59/23 Lågendeltaet, Lillehammer. 

Det har vært relativt rolig om denne saken de siste par månedene, og anleggsarbeid har foreløpig ikke startet opp. I løpet av høsten planlegges store aksjoner fra bl.a. Extinction Rebellion og Natur og Ungdom med over 100 deltakere. Vi bør være forberedt på mediehenvendelser. Ellers har Jon gjort en gjennomgang av denne konfliktfylte saken og laget en artikkel til bl.a. Hujon.  

 

Vedtak: Orientering ble tatt til etterretning. Styret holdes orientert om den videre utviklingen av saken.

 

60/23 Mulig utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark. 

Som eneste kommune har Vågå stilt seg positive til å få nærmere utredet noen aktuelle arealer inntil nåværende nasjonalparkgrense. I denne kartleggingen inngår en nærmere dokumentasjon av fuglelivet, med spesiell vektlegging på Leirungsdalen og Hindflyin. Vi har i brev til Statsforvalteren i Innlandet (21.06.) også satt fram ønske om å innlemme et tilleggsareal nord for Veo, dvs. en forlengelse av Hindflyin mot nord. Den sentrale delen av dette området er et fjellplatå i tilknytning til Rindtjønnin med mange rødlistede høyfjellsarter. Vi har ikke fått tilbakemelding på vår henvendelse. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering.

 

61/23 Områderegulering Vågåmo. 

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. Frist for merknader 08.09. Aktuelt å ta kontakt med lokallaget til Naturvernforbundet angående felles uttalelse.   

 

Vedtak: Jon kontakte Naturvernforbundet for Ottadalen og Sel.

 

62/23 Områdereguleringsplan for Kapp Melkefabrikk, Østre Toten. 

Høring av nytt planforslag. Frist 04.09.

 

Vedtak: Saken oversendes lokallaget for Gjøvik, Land og Toten for behandling.

 

63/23 Opprydding av rundballer.

Opprydding av rundballer og annet etter flommen, som av en eller annen grunn ikke er utført i verneområdet, eksempelvis Svennesvollene, Lågendeltaet og Fåvang NR. Sikkert også flere. Vi har gjort en kort henvendelse til Statsforvalteren om at det haster med opprydding. Dette er en sak vi må følge opp.   

 

Vedtak: Tas til orientering. Styret orienteres om eventuell videre oppfølging fra Statsforvalteren.

 

64/23 Henvendelse fra ringmerkere utenfor fylket.

Henvendelse fra en gruppe ringmerkere som over flere år har drevet med ringmerking av fiskeørn i Østfold og Akershus. De ønsker å få frigjort opplysninger om fiskeørnreir i Oppland, spesielt i Valdresregionen, for å kunne starte opp ringmerkingsarbeid her. Vi har videresendt henvendelsen til Statsforvalteren i Innlandet, som har svart at lista ligger nokså høyt i forhold til å frigi sensitive data til privatpersoner. Statsforvalteren er styrt av Retningslinjene for bruk av sensitive artsdata, som siteres.

 

Vedtak: Styret tar Statsforvalterens avslag til orientering.

 

65/23 E-post fra journalist.

BirdLife sentralt har oversendt e-post fra en journalist som ønsker å undersøke miljøet rundt ulovlig aktivitet knyttet til predatorer (jakt, forgiftning etc.). Dette dreier seg om å ta knekken på rovvilt for å få flest mulig ryper i terrenget. Journalisten, som tidligere har jobbet med fasan og ulovlig oppdrett/utsetting, har satt fokuset på et område i Gudbrandsdalen, og ønsker kontakt med fuglefolk som kjenner dette området godt. Vi har hatt kontakt med Martin Eggen i BirdLife om dette, og har foreløpig ikke svart. 

 

Vedtak: Jon tar kontakt med journalisten for å avklare om dette er en sak fylkesforeningen eller berørt lokallag skal engasjere seg i.

 

66/23 Teleskop-prosjektet, Dokkadeltaet våtmarkssenter. 

Plassering er avklart. Planer for avduking mm. 

 

Vedtak: Saken behandles på neste styremøte.

 

67/23 Foreningens e-postadresse.

Foreningens e-post adressen er fortsatt nof.oppland@gmail.com. Dessverre har ikke alle i nåværende styre blitt informert om passordet til denne. De fleste henvendelser til foreningen kommer hit. All saker som krever oppfølging blir tatt inn på sakslista i styremøtene, mens kurante spørsmål i stor grad har blitt besvart av Jon og Ragnar.

 

Vedtak: Vår nye E-postadresse tas i bruk så raskt som praktisk mulig. Som en overgang opprettholdes den gamle adressen ved at all post som sendes denne automatisk videresendes den nye adressen. Viktig at den nye e-postadressen blir lagt inn i neste nr. av Hujon..

 

68/23 Rapport fra kasserer.

Julia omdelte til styret kontoutskrift og redegjorde for status.

 

Vedtak: Redegjørelsen om økonomistatus tas til orientering.

 

69/23 Nytt styremøte

 

Vedtak: Nytt styremøte avholdes kl. 18.00, 7. november 2023, på Dokkadeltaet Våtmarkssenter, Odnes.

 

70/23 Fellesmøte med lokallagene

 

Vedtak: Fellesmøte med lokallagene avholdes 5. desember kl. 18.30 på Våtmarkssenteret, Odnes. Dagsorden og planlegging av fellesmøtet tas på styremøte 7. november.
Rolf Jørn Karlsen

(Ref.)

Styremøtereferat
Lavskrike, Sjøsæterlia.