Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Referat fra styremøte 07.11.2023

Referat fra styremøte Naturhuset i Dokkadeltaet Våtmarkssenter 07.11.2023.

Publisert 14.11.2023

Referat fra styremøte Naturhuset i Dokkadeltaet Våtmarkssenter 07.11.2023.

 

Tilstede: 

Jon Opheim, Geir Høitomt, Julia Helgesen, Tina Maria Brenden, Margaret Eggen, Ragnar Ødegård, Anne Gri Henriksen og Rolf Jørn Karlsen.

Forfall: 

Bjørn Harald LarsenSaksliste: 

 

71/23 Referatsaker.

 • Referat fra sentralstyremøte i BirdLife 12.09.2023. Anne Gri orienterte fra sentralstyremøtet. Sentralstyret har vedtatt å opprette en ordning med aktivitetstilskudd for lokallag og fylkeslag. Søknadsfrister blir 1. mars og 1. september. Ordningen trer i kraft med virkning fra 2024. Nærmere retningslinjer blir sendt ut til lokalorganisasjonen.

 • Anmeldelse av ulovlig hogst av hønsehaukreir i Østre Toten og Gjøvik kommuner. Jon og Rolf Jørn orienterte om status. Foreløpig er saken fortsatt under etterforskning. Jon og Rolf Jørn har vært i kontakt med Økokrim om status på saken. Even Dehli har vært avhørt via telefon. Generelt har det dukket opp flere tilsvarende saker både i Innlandet og ellers i landet. Avvirkning av gammelskog, veibygging og planlegging av nye utbygginger i områder med hønsehaukreir er en tiltakende trussel mot hønsehauken.

 • Områderegulering Vågåmo. Vi har levert uttalelse sammen med Naturvernforbundet for Ottadalen og Sel og BirdLife Sel og Ottadalen lokallag. 

 • Detaljregulering for Lalm vassverk i Vågå. Vi har på forespørsel levert en «oppdatert kunnskap» om fuglelivet i området.  

 • Opprydding av rundballer i verneområder. Kort orientering om status og vår deltagelse i dette arbeidet. Fortsatt ligger det mange rundballer igjen i våtmarksområder. Søppelplast fra rundballene er et stort problem. Grunneiere og andre har gjort en god jobb mange steder, men fortsatt gjenstår mye arbeid.

 • Teleskopprosjektet Dokkadeltaet Våtmarkssenter. Det som gjenstår er en lite informasjonsskilt som skal lages. Skiltet skal gi informasjon om bruk av selve kikkerten og for å unngå unødvendige skader. Sluttregnskap blir sendt DNB Sparebankstiftelsen før jul. Hyggelig å konstatere at teleskopet blir mye benyttet både av barnehager, skoleklasser og andre besøkende.

 • Reguleringsplan for Brusveskogen, Gjøvik. Vi har mottatt kopi av Gjøvik, Land og Toten lokallag sin uttalelse. I dette tilfellet ble skogen i planområdet avvirket før kartlegging av naturmangfoldet startet opp. Viktig at kommunestyrer følger opp med vedtak om at naturmangfoldet skal kartlegges før det gjøres tekniske inngrep i områder som planlegges utbygd. BirdLife Norge Gjøvik, Toten og Land lokallag følger opp denne saken med mål om prinsippvedtak overfor det politiske i Gjøvik kommunestyre.

 • Årets registreringsprosjekter. Bjørn Harald har gitt en foreløpig tilbakemelding til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen 31.10. på prosjektene nattravn, brushane og fjellmyrløper. Endelige rapporter skal utarbeides i løpet av vinteren.  

 

 Vedtak: Referatsakene tas til orientering.

 

72/23 Innkommen post. Jon orienterte om sakene.

 • Tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag – bygging av ny bru for E6 over Lågendeltaet, Lillehammer kommune. Vedtaket kan påklager til Miljødirektoratet innen 3 uker (25.10.). Arbeid i vannstrengen kan kun gjennomføres i perioden 15. oktober til 1. april.

 • Invitasjon fra Natur og Ungdom om «naturkartleggingsstunt for Lågendeltaet» 01.11. Vi har valgt ikke å delta på dette.

 • Melding om oppstart av verneprosess for utvidelse av Vistehorten og Svarthåmmårbekken/Søre Åi naturreservater i Vågå. Høringsfrist 03.11. Jon holder tak i saken.

 

Vedtak: Gjennomgangen av innkommen post tas til orientering.

 

73/23 Revisjon av klima, energi og miljøplan for Vågå kommune 2023 - 2031. Aktuelt å ta kontakt med Naturvernforbundet for Ottadalen og Sel (8 ukers høringsfrist).

Vedtak: Jon kontakter Naturvernforbundet lokalt.

 

74/23 Varsel om hogst ved hønsehaukreir i Gausdal og Dovre. Foreningen har fått skriftlig varsel om planlagte/igangsatte hogster ved to hønsehauklokaliteter – en i Gausdal og en på Dovre. Vi har befart begge lokalitetene og kommet med en skriftlig tilbakemelding om status og hensyn som må tas på disse lokalitetene. Bør følges opp med ny befaring. Positivt å konstatere at det er tegn på adferdsendring fra tømmerselskapet. Viktig å samarbeide med tømmerselskap når det er positiv vilje til det. 

Vedtak: Jon følger opp saken med de to lokalitetene.

 

75/23 Oppstart av reguleringsplan for Varden i Kvitfjell alpinanlegg. Planlagt utvidelse av alpinanlegget med både skiheis og hytter mot en tradisjonell hekkeplass for kongeørn. Avstand bare ca. 900 m. Vi har tidligere gått imot disse planene, og har nå vært i kontakt med Statsforvalteren i innlandet om dette. 

Vedtak: Jon følger opp saken og holder kontakt med Statsforvalteren. Vårt vedtak om å gå i mot planene står fast.

 

76/23 Fornyelse av ledningsnettet til Vinstra-anleggene. Arbeidet er i oppstarten og vi er kontaktet angående hensyn til verneområder, bl.a. Hersjømyrene naturreservat og Espedalen landskapsvernområde. Nettet er svært gammelt, helt fra 50 – årene. Her er det derfor mye som må forbedres/endres. Geir har sendt et foreløpig innspill til Nasjonalparkforvaler Morten Liebe. Geir har avholdt møte med Nasjonalparkforvalter i dag 7.11.

Vedtak: Geir følger saken videre.

 

77/23 Fartsgrenser på Mjøsa. Ny forskrift om fartsgrenser på Mjøsa. Høringsfrist 22.11. 

Vedtak: Jon og Rolf Jørn skriver høringssvar. Vi støtter forslag om forskrift og forslag om maks 5 knop hastighet, men foreslår at avstanden til strandsonen settes til 200 m og ikke 100 slik som foreslått. Det samme gjelder avstanden til naturreservater i Mjøsa. Vil foreslå at naturreservatgrensene må merkes ute i Mjøsa.

 

78/23 Tilskudd til friluftsaktiviteter. Søknadsfrist 20.11. for søknader på nasjonalt nivå og 01.12. for søknader som skal til fylkeskommunen. Digitalt informasjonsmøte 24.10. der Bjørn Harald deltok. Kort orientering. 

Vedtak: Aktuelt for fylkeslaget å søke. Lokallagene bør også søke med utgangspunkt i der de har egne planlagte prosjekter.

 

79/23 Viltfondssøknader for 2024. Søknadsfrist 15. januar. Vi må tenke gjennom aktuelle prosjekter. Mulig sandsvaleprosjekt ble drøftet spesielt.

Vedtak: Tar opp saken på møte med lokallagene.

 

80/23 Kompensasjon for diverse ytelser/tjenester i foreningen. Foreningen har ikke utarbeidet tydelige retningslinjer for dette. Det er ønske om å få dette diskutert, bl.a. når det gjelder:

 • Bruk av foredragsholdere på møter.

 • Honorar til styremedlemmer som skal dekke noe av kjøringen til styremøter.

 • Godtgjørelse/dekning av kjørutgifter til styremedlemmer og andre som utfører oppdrag hvor Birdlife Oppland har fått tildelt midler til (kartlegging og andre konkrete oppdrag).

Vedtak: 

 • Foredragsholdere på fylkesforeningens årsmøter og andre møter i fylkesforeningens regi, får dekkes faktiske reiseutgifter etter Skatteetatens satser. Eventuelt honorar avtales i hvert enkelt tilfelle.

 • Det dekkes reisekostnader etter Skatteetatens satser, for styremedlemmer som ønsker det, for deltakelse på styremøter, årsmøter og andre møter i fylkesforeningens regi. 

 • Styremedlemmer og andre som utfører oppdrag i prosjekter i regi av fylkesforeningen og hvor foreningen har fått tildelt midler, får dekket reisekostnader etter Skatteetatens satser, for de som ønsker å få dekket disse kostnadene.

 

81/23 Bruk av Hypersys. 

Vedtak: Saken tas opp på fellesmøte med lokallagene 5. desember.82/23 Foreningen er 50 år til neste år. Foreløpig diskusjon på møtet. To aktuelle steder for et slikt arrangement: Våtmarkssenteret eller på Lillehammer hvor foreningen i sin tid ble stiftet. Nærmere om forberedelser, innhold og gjennomføring tas opp på et seinere styremøte. Det samme gjelder hvem som skal inviteres som gjester ut over foreningens egne medlemmer. BirdLife sentralt skal inviteres. Jon har vært i kontakt med Martin Eggen.

Vedtak: Det gis en orientering om 50-årsjubileet på fellesmøte 5. desember. 50-års jubileet blir avholdt 12. oktober 2024.

 

83/83 Organisasjonssamling til BirdLife i Stjørdal 10. - 12.11., hvor Anne Gri og Julia skal delta. Her er det satt opp mange diskusjonstemaer som har stor aktualitet, bl.a. «hvordan jobber dere med å bygge kunnskap om fugler i deres område". Det ble orientert nærmere om innholdet i konferansen samtidig som styret hadde en kort innspillsrunde på gode eksempler fra lokallagene, som Anne Gri og Julia tok med seg. Hyggelig å konstatere at det også deltar to fra Sør-Gudbrandsdal lokallag.

Vedtak: Styret ønsker Anne Gri og Julia lykke til på organisasjonssamlingen. Orientering fra samlingen blir gitt på fellesmøte 5. desember.

 

84/23 Møte med lokallagene 05.desember.  Flere av sakene drøftet i dette møtet blir tatt opp som egne saker på fellesmøtet. I tillegg hadde styret en foreløpig innspillsrunde på andre saker til møtet. Rolf Jørn sender styret et forslag til innkalling og dagsorden for siste innspillsmulighet før endelig invitasjon sendes ut. 

Vedtak: Endelig dagsorden og innkalling sendes ut etter ny innspillsrunde med styret. Det settes ikke antallsbegrensning på deltakelse fra lokallagene, men målgruppen for deltakelse fra lokallagene er styremedlemmene i lagene.

 

85/23 Tidspunkt for årsmøte.

Vedtak: Årsmøte avholdes lørdag 16. mars på Dokkadeltaet Våtmarkssenter.

 

86/23 Eventuelt.

Nytt styremøte avholdes i januar. Tidspunkt avklares seinere.

 

Rolf Jørn Karlsen

(Ref.)

referatet godkjennes formelt i styret i januar

Konglebit i Øyerfjellet
Konglebit hannfugl. FOTO: Ragnar Ødegård