Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Referat fra styremøte på Dokkadeltaet Våtmarkssenter 9. januar 2024.

Referat.

Publisert 15.01.2024

 

Referat fra styremøte på Dokkadeltaet Våtmarkssenter 9. januar 2024.   

 

Tilstede: Jon Opheim, Julia Helgesen, Anne Gri Henriksen, Bjørn Harald Larsen, Ragnar Ødegård, Margaret Eggen og Rolf Jørn Karlsen

Forfall: Geir Høitomt og Tina Maria Brenden.

 

1/24 Referatsaker.

 • Jon refererte fra sentralstyremøte 21.11.2023 og julehilsen fra BirdLife Norge. Vi gratulerer Anne Gri med å ha blitt konstituert som ny nestleder i BirdLife Norge.

 • Jon orienterte om forslag til utvidelse av Fokstumyra Naturreservat med 550 dekar i nordøst. Vi har uttalt oss positivt til å utvide reservatet med ca. 550 dekar i nordøst, slik at en mindre del av Vålåsjøen får reservatstatus. Vi har samtidig foreslått garnforbud i dette området av hensyn til hekkende storlom og mange rødlistede dykkender.  

 • Jon orienterte om at rapport om brushane er utarbeidet. Det ble bevilget kr. 25 000,- i Viltfondsmidler i 2023. Rapport om nattravn er nesten ferdig. Det ble bevilget kr. 20 000,- i Viltfondsmidler. Rapport om fjellmyrløper er også nesten ferdig. Det er bevilget kr. 20000,- i Viltfondsmidler. Julia bekreftet at midlene allerede er overført foreningens konto.

 

2/24 Innkommen post.

 • Kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2035 for Vestre Toten kommune. Melding om vedtak. Vedtak: Saken oversendes BirdLife Norge Gjøvik, Land og Toten lokallag.

 

 • Reguleringsplan for utvidelse av Hole kalkverk, Vestre Toten kommune. Kunngjøring av vedtak. Vedtak: Saken oversendes BirdLife Norge Gjøvik, Land og Toten lokallag.

 

 • Lygna hytteområde i Gran. Varsel om oppstart av detaljregulering (utfartsparkering og adkomst). Frist for innspill 08.02. Vedtak: Saken oversendes BirdLife Norge Hadeland lokallag.

 

 • Varsel om årsmøte i Forum for natur og friluftsliv Innlandet 05.03. Digitalt på Microsoft teams. Vedtak: Rolf Jørn deltar.3/24 Planlegging av årsmøte på Dokkadeltaet Våtmarkssenter 16. mars. 

Styret vedtok følgende dagsorden for årsmøtet:

 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive årsmøteprotokollen.

 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling.

 3. Årsberetning. Etter fremleggelse og godkjenning av årsberetningen, gis lokallagslederne inntil 5 min. hver på å presentere lokallagenes årsberetninger. Det samme gjelder årsberetning fra Fuglevakta.

 4. Regnskap 2023.

 5. Forslag til årsmøtet.

 6. Fastsettelse av lokalt tillegg til kontingenten.

 7. Valg av styret.

 8. Valg av valgkomite.

 9. Valg av revisor.

 

Forslag til sak 5. må være styret i hende i henhold til vedtektene, innen 8. mars.

Dagsorden og varsel om årsmøte skal i henhold til vedtektene sendes ut med minst to ukers varsel. Det informeres samtidig om forslagsfristen. Jon har laget forslag til invitasjon til årsmøtet som ble vedtatt med de tilpasninger som fremgår av referatet.

Nytt styremøte avholdes onsdag 14. mars kl. 17.30 på Dokkadeltaet Våtmarkssenter. Hovedsak på styremøte blir forberedelse av årsmøtet og gjennomgang av saksdokumenter til årsmøtet.

 

Etter årsmøtets avslutning blir det åpent møte med kåseri av Even Dehli som har gjort omfattende studier av låvesvale i Gran kommune i årene 2004 – 2014. Det åpne møtet er åpent for alle interesserte og vil markedsføres bla på sosiale medier som Opplandsfugl og Hedmarksfugl og på vår egen nettside. 

 

Styret vedtok følgende tidsplan for årsmøtet: 

Årsmøte: Kl. 13.00 – 14.30

Lunsj for årsmøtedeltakerne: Kl. 14.30 – 15.30

Åpent møte: Fra kl. 15.30.

 

4/24 Planlegging av 50-års jubileet. 

Jubileet er planlagt avholdt 12. oktober. Målet er at det skal avholdes på Dokkadeltaet Våtmarkssenter, men avhengig av deltakerantall må det holdes åpent om Breiseth Hotel, Lillehammer skal være et alternativ. Det var her foreningen i sin tid ble stiftet. Naturlig at BirdLife Norge inviteres, det samme gjelde Fylkesmann. Styret nedsatte en arbeidsgruppe som gis i mandat å planlegge jubileet både når det gjelder innhold, gjennomføring og forslag til hvilke gjester som skal inviteres. Arbeidsgruppa skal holde styret løpende orientert om planleggingen. Arbeidsgruppa består av følgende: Rolf Jørn Karlsen, leder, Anne Gri Henriksen, nestleder, Knut Gundersen og Geir Høitomt. Styret vedtok videre at det skal lages et eget ”Jubilumsnummer”  i Hujon. Jon gis et hovedansvar for dette.

 

5/24 Hujon – oppfølging av styrevedtak fra siste møtet.

Styret vedtok å nedsette ei ressursgruppa som i samarbeid med redaktør skal bidra til å videreutvikle Hujon og styrke kontakten med lokallaga som bidragsytere til aktuelle saker og mer lokalt stoff. Gruppa gis ikke et fast mandat, men arbeidsformen må tilpasses underveis. Julia Helgesen gis ansvaret for å koordinere arbeidet i gruppa. I tillegg består ressursgruppa av: Bjørn Harald Larsen, Jon Opheim og Rune Rødningen.

 

6/24 Viltfondsmidler 2024 med søknadsfrist 15.01. 

Vi søker om et registreringsprosjekt på sandsvale for hele Oppland. Sandsvala er en rødlisteart (VU) som trenger forvaltningstiltak. Det er tidligere gjort registreringer i deler av fylket i 1990 (Helge Grønlien) og senere en større samlerapport i 2004 (Bjørn Harald Larsen). Deretter en samlerapport for Valdres i 2019 (Valdres lokallag v/Trond Øigarden). Rapportene viser en art i tilbakegang.

Det foreslås også å søke om viltfondsmidler til vår tradisjonelle vintertellinger av vannfugl, som nå er inne i sin 46. sesong. Dette prosjektet omfatter alle de større vassdragene i Oppland (ca. 50), inkludert Mjøsa og Randsfjorden. Med ca. 30 deltakere ble det sist vinter undersøkt over 400 km med åpent vann (elver og innsjøer). Denne lange tidsserien er helt unik og materialet er av svært stor betydning i forvaltningen av våre vassdrag. Bør søke om dekning av reiseutgifter og arbeid med rapportering. 

Det foreslås videre å søke om viltfondsmidler til dekning av kostnadene for Fuglevakta.

Totalbeløpet på søkte midler bør ligge på om lag kr. 75 000,-.

 

7/24 Jon orienterte om vindkraftplaner i fjellområdene mellom Vågå, Lesja og Dovre. 

Fred Olsen Renewables har lagt fram storstilte planer om hybrid vind- og solkraftanlegg på Slådalen, Skogbygdsfjellet og Jettfjellet. Dette griper inn i fjellområder med meget store naturverdier. I fuglesammenheng berører dette hekke- og leveområder for bl.a. kongeørn, jaktfalk og hubro. BirdLife Oppland blir medarrangør i et stort folkemøte på Dovre 23. januar. Vi må være forberedt på at dette er en sak vi må følge opp tett i det videre arbeidet mot planenen.

 

8/24 Reguleringsplan for Skåbugrenda i Nord-Fron kommune. 

Med bistand fra FNF v/Ole Morten Fossli har vi motsatt oss store deler av utbyggingsplanene, bl.a. fordi det planlegges hytter helt opp mot 990 moh. som delvis ligger innenfor arealer avsatt som LNF-områder i kommune-planen. Dette strider mot god arealforvaltning, og er lite forenlig med nasjonale og internasjonale målsettinger om en mer bærekraftig og nøytral arealplanlegging. Planområdet har stort biologisk mangfold, bl.a. en flora med flere sjeldne og kalkkrevende arter. 

Planer om utbygging av næringsfelt langsVismunda nord for Biri Sentrum

Med bistand fra Ole Morten Fossli i FNF blir det 10. januar sendt en felles uttalelse fra Innlandet Natuvernforbund i Innlandet, BirdLife avdeling Oppland, BirdLife Norge Gjøvik, Land og Toten lokallag og Naturvernforbundet Gjøvik, Toten og Land lokallag. I uttalelsen går vi i mot utbyggingsplanene.

 

9/24 Velkomstbrev.

Jon har utarbeidet forslag til velkomstbrev til nye medlemmer. Rutinen er at Ragnar sender det ut til medlemmet sammen med 1-2 eksemplarer av Hujon.

 

10/24 Regnskap 2023

Julia har ferdigstilt regnskapet for 2023. Regnskapet ble gjennomgått. Sendes revisor for revisjon.

 

11.24 Nytt styremøte

Neste styremøte avholdes på Dokkadeltaet Våtmarkssenter onsdag 13. mars kl. 17.30.

Hunndalen 10. januar 2023

Rolf Jørn Karlsen

Ref.

Styremøte ref.
Rødstrupe Foto:R.Ø.