Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Referat fra styremøte Dokka Våtmarkssenter 13.mars 2024

Styremøte

Publisert 18.03.2024

Referat fra styremøte Dokka Våtmarkssenter 13.mars 2024.

 

Tilstede: Geir Høitomt, Julia Helgesen, Anne Gri Henriksen, Tina Maria Brenden, Margereth Eggen, Ragnar Ødegård og Rolf Jørn Karlsen.

Forfall: Bjørn Harald Larsen.

 

Saksliste: 

 

13/24 Referatsaker.

  • Rapport om nattravn er utarbeidet og oversendt Statsforvalteren. Det ble bevilger kr. 25 000,- i Viltfondsmidler i 2023. 

  • Overvåking av hekkebestander av prioriterte fuglearter på Fokstumyra 2023. Rapport er utarbeidet og oversendt Statsforvalteren. 

  • Gausdal kommune har invitert BirdLife til å sitte i ei referansegruppe for revisjon av kommunedelplanen for Skei. Jon deltok på møte 22.01.

  • BirdLife Norge. Referat fra sentralstyremøte 16.-17.02.  

  • Årsmøte i Forum for natur og friluftsliv Innlandet 05.03. (digitalt). Referat fra Rolf Jørn.

  • BirdLife Norge Sør-Gudbrandsdal lokallag. Tilsendt referat fra årsmøtet 21.02. og styremøte 26.02.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. Julia lager forslag til mal som skal benyttes ved nye rapporter som skal skrives.

 

14/24 Innkommen post.

  • Kopi av uttalelse om tiltak i Etna etter flomsituasjoner. Fellesuttalelse gjennom FNF (BirdLife Valdres og BirdLife Gjøvik, Toten og Land).

  • Forespørsel fra Naturvernforbundet i Innlandet om deltagelse på et fagseminar i etterkant av foreningens årsmøte 16.03. Tema «hvordan hjelpe småfugler i egen hage». På grunn av «kollisjon» med vårt eget årsmøte har Jon Bekken i BirdLife Hedmark sagt seg villig til å ta oppdraget.

  • Varsel om oppstart av verneprosess for følgene 5 områder (alle utvidelser av eksisterende naturreservater): 1) Sandbu NR, Sel (1500 dekar), 2) Vinstradalen NR, Nord-Fron (700 dekar), 3) Hegghuselva, Østre Toten (60 dekar), 4) Sjoa NR, Sel (50 dekar), 5) Sulustaddalen, Østre Toten (490 dekar).

  • Lokal forskrift om fart på Mjøsa. Østre Toten kommune har oversendt sitt vedtak.

Vedtak:

Orienteringen om innkommen post tas til orientering.

 

15/24 Årsmøtet på Dokka Våtmarkssenter 16. mars. 

Siste forberedelser. Plan for gjennomføring av årsmøtet, bl.a. møteleder og referent. Styret legger fram forslag vedr. fastsettelse av lokalt tillegg til kontingenten (pkt. 6 i innkallingen). Eventuelle forslag til årsmøtet innen fristen 08.03.  

Vedtak:

Julia forslås fra styret som referent og Rolf Jørn som møteleder. To fra Ørrin lokallag foreslås som protokollunderskrivere. Styret foreslår at det lokale tillegget ikke endres slik at nåværende sats på kr. 150,- opprettholdes.

Som foredragsholder på årsmøtet, gis Even Dehli kr. 1000,- i gavekort fra Natur og Fritid. Anne Gri Henriksen gis det samme for foredraget hun holdt på årsmøtet i 2023.

Revisor Knut Holmen gis et gavekort på kr. 1000,- for hans mangeårige innsats som revisor.

Jon Opheim gis det samme gavekort for hans snart 50-årige innsats for foreningen, i tillegg til bildet han får av lavskrike på årsmøtet.

 

16/24 Årsmøte i BirdLife Norge 26.-28.04, Lindesnes i Agder. 

Det ser ut til at fire av lokallagene blir representert med en eller flere på årsmøtet. Anne Gri deltar i egenskap av Nestleder i BirdLife Norge.

Vedtak:

Jon og Rolf Jørn representerer BirdLife avd. Oppland.

 

17/24 Planlegging av 50-års jubileet. 

Rolf Jørn orienterte om at første møte i gruppa som planlegger jubileet, avholdes i forkant av årsmøtet. Styret orienteres om status på første styremøte etter årsmøtet.

Vedtak:

Tas til orientering.

 

18/24 Viltfondsmidler.

Vi har søkt om viltfondsmidler for 2024 til drift av «Fuglevakta», vintertellinger av vannfugl og et registreringsprosjekt på sandsvale og fått tilsagn om hhv. kr. 5 000,-, kr. 30 000,- og 

kr. 20 000,-. For sistnevnte skal vi vi utarbeide en kort «instruks» for feltarbeidet og innrapportering. Forslag legges ved møteinnkallingen. 

Vedtak:

Tas til orientering. 

 

19/24 Vindturbinplaner i fjellområdene mellom Vågå, Lesja og Dovre. 

Vi var medarrangør i et stort folkemøte på Dovre 23.01. som samlet over 300 deltakere. 

Vedtak:

Tas til orientering.

 

20/24 Vindturbinplaner på Trevassåsen, Glåmhøgda og Strandhøgda, Søndre Land, Gran og Vestre Toten kommuner. 

Stort folkemøte på Raufoss 29.02. med minst 400 frammøtte. Rolf Jørn var både møteleder og bidro med appell, mens Bjørn Harald ga en grundig og god orientering om de naturfaglige kvalitetene i dette store skog- og åsområdet. 

Vedtak:

Tas til orientering.

 

21/24 Vindkraftplaner på Gjerdvikskampen i Gran.

Orientering ble gitt.

Vedtak:

Tas til orientering.

 

22/24 Planer om ny fritidsbebyggelse mm. i Bakkebygda, Etnedal. 

Felles uttalelse BirdLife og Naturvernforbundet. 

Vedtak:

Tas til orientering.

 

23/24 Reguleringsplan Garastølen masseuttak, Etnedal. Felles uttalelse BirdLife og Naturvernforbundet. 

Jon orienterte.

Vedtak:

Tas til orientering.24/24 Vismunda næringspark i Biri, Gjøvik kommune. 

Felles uttalelse BirdLife og Naturvernforbundet. 

Vedtak:

Tas til orientering.

 

25/24 Henvendelser fra Glommen Mjøsen Skog om planlagte hogster rundt tiurleiker i Sel og Ringebu, samt en større hogst nær verneområder og hekkeplasser for rovfugl i Øyer. 

Jon orienterte.Vi har svart både skriftlig og muntlig på disse henvendelsene, og har i stor grad fått gjennomslag på noen foreslåtte hensyn. Kort orientering og evt. oppfølging. 

Vedtak:

Tas til orientering.

 

26/24 Frivillig vern av skog. 

Følgende 9 områder er sendt på høring med frist 28.04.: 1) Sandbu NR, Sel (utvidelse 2120 dekar), 2) Sjoa NR, Sel (utvidelse 50 dekar), 3) Vinstradalen NR, Nord-fron (utvidelse 700 dekar), 4) Hegghuselva, Østre Toten (60 dekar), 5) Sulustaddalen, Østre Toten (490 dekar), 6) Raunberget, Vestre Slidre (260 dekar), 7) Baggerudberga, Nordre Land (690 dekar), 8) Snøåsen, Nordre Land (950 dekar) og 9) Lushaugen, Gran og Hurdal (1860 dekar).

Vedtak:

Geir avgir høringssvar.

 

27/24 Byggeprosjekt ved Hunnselva i Gjøvik. 

Rolf Jørn har vært på orienteringsmøte, der det bl.a. var stor interesse for et samarbeid med BirdLife når det gjaldt miljøtiltak. Aktuelt å sette opp kasser både for tårnfalk, vandrefalk og kattugle. Også aktuelt å anlegge et grøntområde tilpasset og målrettet som hekkeområde for vadefugl, svartstjert og svartstrupe. Beplantes målrettet for innsektsliv og som hekkeområde for aktuelle arter. Alle områder med kasser og grøntareale avgrenses for beboere og andre i hekketida. Rolf Jørn gis kodenøkkel med tilgang til takarealene. Målet for byggeprosjektet er å bli Breemsertifisert som er et eget sertifiseringssystem for byggebransjen.

Vedtak:

Tas til orientering.28/24 Trettenstryka fuglefredningsområde – innspill til permanent bru over Lågen. 

Vi mener at dagens brufundamenter som er i bruk for midlertidig bru, også kan brukes for permanent bru og at dette er den mest skånsomme løsningen. Vi ber om at dette tas inn som et alternativ i den utredningen som pågår. Forslag til brev vedlegges.

Vedtak:

Forslag til brev godkjennes.

 

29/24 Søknad fra BirdLife Norge Sør-Gudbrandsdal lokallag om kr. 3 000,- til å dekke deler av kostnaden med en åpen kveld på Lillehammer bibliotek med Brit Bildøen 25.01.24. 

Søknaden, som er datert 25.08.23, ble innsendt rett i forkant av vårt styremøte 29.08.23, og falt dessverre ut av både sakslista og referatet i etterkant. Vi retter opp dette ved å gjøre et formelt vedtak som blir referatført, med utbetaling i etterkant. 

Vedtak:

Godkjennes.

 

30/24 Søknad til BirdLife Norge om kr. 15 000,- i aktivitetstilskudd, som går på formidling av årets fugl gråmåke, og måkenes nyttige tilstedeværelse. 

Det er lagt opp til et samarbeid med Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV), bl.a. i forbindelse med «Fuglenes dag» ved DNV 4. mai. Kort orientering om planene framover.   

Vedtak:

Tas til orientering.31/24 Rapport fra kasserer, bl.a. om rentevilkår på våre kontoer.

Julia gjennomgikk årsregnskapet. Hun reflekterte videre over ulike mulige alternativer for pengeplasseringer for å oppnå høyere renteavkastning totalt, bla gjennom bruk av plasseringskonto og bufferkonto. Styret gjorde ingen konkrete vedtak i møtet da Julia i etterkant av møtet ville ta ny kontakt med banken for nye vurderinger.

Som sirkulasjonssak i etterkant av møtet gjorde styret følgende vedtak:

Vedtak:

Det settes over det kr. 10000,-, som vi skulle hatt på bufferkonto på kapitalkontoen istedenfor. Da har vi fortsatt 8 gebyrfrie uttak/år, og renter på 3,1%. Ca. 600.000 kr i beholdning der som gir renter fra første krone (18.600,-/år ved 600.000,- innskudd).

Det opprettes ikke bufferkonto eller plasseringskonto.

 

32/24 Neste styremøte.

Vedtak:

Neste styremøte avklares av det nye styret som velges på årsmøtet.

 

 

33/24 Hujon. 

Redaktør i Hujon Per Åge Skålerud, deltok under behandling av denne saken. Det ble gitt en kort orientering om dagens status, ressursgruppa som er etablert samt tanker/planer framover. Arbeid med å innhente mer variert stoff og bilder til bladet er allerede bra i gang, men det er også ønskelig å se på hva vi kan gjøre av investeringer - f.eks. ved å gå til innkjøp av et designprogram. 50-års jubileet vil bli behørig markert i Hujon.

Vedtak:

Styret vedtok at redaktør gis en årlig godtgjørelse på kr. 5000,- med virkning fra 2024. Rolf Jørn

Ref.

Toppand
Foto: Ragnar Ødegård