Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Referat styremøte på Dokkadeltaet Våtmarksenteret 2. april 2024

Styremøte

Publisert 12.04.2024

Referat fra styremøte på Dokkadeltaet Våtmarkssenter 2. april 2024.   

 

Til stede: Jon Opheim, Julia Helgesen, Anne Gri Stenbråten, Rolf Jørn Karlsen, Ragnar Ødegård, Geir Høitomt og Bjørn Harald Larsen

Forfall: Tina Maria Brenden

 

36/24 Godkjenning av referat fra styremøte 13. mars og 16. mars

Vedtak: Referatene ble godkjent.

37/24 Referatsaker

Ingen saker.

38/24 Innkommen post

  • Frivillig vern av skog – oppstart av verneplan for 12 områder, hvorav tre er i Oppland (Gran, Gausdal og Sør-Aurdal). Høringsfrist 12. april. Geir lager uttalelse.

  • Jon orienterte om bacheloroppgave om utbyggingsplanene i Lågendeltaet. Han har blitt forespurt om å delta på dybdeintervju og har takket ja.

39/24 Oppsummering av årsmøtet 16. mars

Godkjenning av protokoll fra årsmøtet.

Vedtak: Protokoll er vedtatt og underskrevet.

40/24 Konstituering av styret

I henhold til vedtektene konstituerer styret seg selv, med unntak av leder – som blir valgt av årsmøtet.

Vedtak: Styret vedtok denne fordelingen av verv for valgperioden:

Leder: Rolf Jørn Karlsen

Nestleder: Anne Gri Stenbråten

Sekretær: Bjørn Harald Larsen

Kasserer: Julia Helgesen

Styremedlem: Geir Høitomt

Styremedlem: Ragnar Ødegård

Varamedlem: Jon Opheim

Varamedlem: Tina Maria Brenden

41/24 Behov for oppdatering: Brønnøysund, Hypersys og tilgang til Altinn

Vedtak: Jon, Rolf Jørn og Anne Gri har tilgang til Altinn pr. i dag. Vi gjør ingen endringer på dette foreløpig. Julia/Anne Gri foretar oppdatering i Brønnøysundregisteret og Rolf Jørn oppdaterer Hypersys med ny styresammensetning. (Ble gjort samme kvelden.)

 

42/24 Behov for nye rutiner

  • I forståelse med Julia foreslås det at leder attesterer på utlegg kasserer har lagt ut for. Julia har selv tatt opp denne problemstillingen med leder, som foreslår denne løsningen.

  • Det foreslås at høringer fra kommuner på planforslag mv. videresendes direkte til berørt lokallag for behandling. Styret ser ingen grunn til at dette er saker vi først må behandle på styremøte. Når vi mottar slike høringer vil leder videresende den til berørt lokallag og samtidig varsle at hvis de ønsker bistand fra fylkeslaget, så kan de gjøre det. Høringer som er av mer overordnet betydning, behandler vi som tidligere først i fylkesstyret.

Vedtak: Forslagene ble tatt til følge.

43/24 Søknaden om aktivitetstilskudd fra BirdLife Norge

Vår søknad om gråmåkeprosjekt er innvilget med kr. 15.000.

Vedtak: BirdLife avd. Oppland er prosjektansvarlig, mens Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) står for den praktiske gjennomføringen av prosjektet i tråd med prosjektsøknaden. Rapport til BirdLife Norge med tilbakemelding om hvordan prosjektet er fulgt opp og hvordan pengene er disponert sendes av prosjektansvarlig. Kravet om egenandel på kr. 5000 innfris i form av arbeidsinnsats fra BL/DNV.

44/24 Sandsvaleprosjekt

Statsforvalteren i Innlandet har innvilget vår søknad om kartlegging av sandsvale i Oppland med kr. 20.000.

Vedtak: Jon har utarbeidet kartleggingsinstruks som Rolf Jørn sender ut til alle medlemmer. Lokallagene og enkeltmedlemmer oppfordres der til å bidra i prosjektet.

45/24 Status fra arbeidsgruppe for planlegging av 50-års jubileum i oktober 2024

Dag Hessen har takket ja til å holde et foredrag om urørt natur under jubileumsmøtet. Han vil ikke ta seg betalt annet enn kjøregodtgjørelse. Rolf Jørn har laget forslag til gjesteliste som ble komplettert under møtet. 

Vedtak: Informasjon om møtet vil bli sendt ut til medlemmene gjennom Hypersys.

46/24 Møteplan 1. halvår

Vedtak: Neste møte avholdes 18. juni, og første møte etter ferien blir 27. august.

47/24 Årsmøte i BirdLife Norge 26-28.4.2024

Rolf Jørn orienterte om årsmøtet, og det ble avklart hvem som representerer lokallagene på årsmøtet. Kun lokallaget i Nord-Gudbrandsdal som ikke blir representert. Jon og Rolf Jørn representerer fylkesavdelingen. Totalt blir vi 9 stk. fra Oppland på årsmøtet.

 

48/24 Status arbeidet med Hujon

Julia orienterte om arbeidet med Hujon siden siste møte. Det er gjort små designmessige forbedringer i kommende nummer.

Vedtak: Det utgis to ordinære numre og et eget jubileumsnummer i 2024. Jubileumsnummeret utgis etter jubileumsmøtet.

49/24 Eventuelt

Hekkeplattform i Dokkadeltaet: BirdLife avd. Oppland har gitt foreløpig tilsagn på kr. 30.000 i tilskudd til DNV for å bygge hekkeplattform for hettemåke (kritisk truet) i Dokkadeltaet NR. Totalbudsjett er på kr. 100.000. Randsfjordforbundet har innvilget kr. 30.000. Opprinnelig plan var at hekkeflåten skulle bygges i 2023 eller 2024. Tiltaket krever dispensasjon fra vernebestemmelsene, og arbeidspress hos Statsforvalteren har gjort at dispensasjonssøknaden ennå ikke er behandlet. Arbeidet vil starte opp så raskt dispensasjon (eventuelt) blir gitt. Viktig at Statsforvalteren purres opp. Status for prosjektet gis på neste styremøte 18. juni.

 

Eina, 7. april 2024

 

Bjørn Harald Larsen

Ref.

Gjerdesmett
Foto. R.Ø. FOTO: Foto Ragnar Ødegård