Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Referat styremøte på Dokkadeltaet Våtmarksenteret 18. juni 2024

Referat

Publisert 28.06.2024

Referat fra styremøte på Dokkadeltaet Våtmarkssenter tirsdag 18. juni 2024 kl. 18.00 – 20.30.

Tilstede: Anne Gri Stenbråten, Jon Opheim og Rolf Jørn Karlsen. Julia Helgesen deltok via tlf. og redegjorde for status Hujon og status økonomi. Avtalte at det ikke var nødvendig å reise helt fra Valdres da hun var forsinket og at styremøte ble amputert grunnet lavt fremmøte.

Knut Gundersen møtte fra planleggingsgruppa for 50-års jubileet og deltok kun i behandlingen av den saken.

Meldt forfall: Geir Høitomt, Bjørn Harald Larsen, Tina Maria Brenden og Ragnar Ødegård.

Planleggingsgruppa var innkalt til møte kl. 17.00 i forkant av styremøtet. Knut og Rolf Jørn deltok i dette møtet mens Geir og Anne Gri hadde forfall.

Saksliste:

49/24 Godkjenning av referat fra styremøte 2. april.

Vedtak:  Godkjent.

 

50/24 Saker oversendt lokallag

 • Varsel av 23.4 om oppstart av planarbeid for detaljregulering Grasdokken, Vågå. Oversendt Sel og Ottadalen lokallag.

 • Varsel av 24.4 om oppstart av planarbeid Tyin sentrum. Oversendt Valdres lokallag.

 • Henvendelse 24.5, fra Gausdal Fjellstyre om samarbeid om fuglekassebygging, tilrettelegging for hekkeplasser langs veier m.v.  Oversendt Sør-Gudbrandsdal lokallag.

 • Henvendelse 16.5, fra Sabima om kartleggingsdag på plassen Fuksebrekk, Nord-Aurdal. Oversendt Valdres lokallag.

 • Forespørsel 23.5, om dispensasjon til tiltak på Trantjern gård, Jevnaker. Oversendt Hadeland lokallag.

 • Opstart reguleringsarbeid Østre Toten Brannstasjon. Saken oversendt lokallaget i Gjøvik, Land og Toten.

 • Brev fra Gjøvik kommune med orientering om vedtatt detaljregulering for Vismunda Næringspark. Oversendt lokallaget i Gjøvik Toten og Land.

 • Energieia Seval Skog AS. Haøring av søknad med konsekvensutredning for Seval Skog Solkraftverk. Høringsfrist 1. september 2024. Oversendt lokallaget i Gjøvik, Toten og Land.

Rolf Jørn orienterte om at erfaringer så langt med å fordele relevante saker til lokallaget som god. Lokallagene er flinke til å gi tilbakemeldinger på hvordan sakene blir fulgt opp.

 

Vedtak: Tatt til orientering.

51/24 Høringer.

 1. Gjelder frivillig barskogvern av 11 områder hvorav følgende fire i Oppland:

 • Utvidelse av Begna Naturreservat.

 • Gausdal.

 • Andershøe og Jukulbergje i Sel og Vågå.

 • Brandbukampen i Gran.

              Hele styret har fått kopi av høringen. Geir behandler saken. Høringsfrist 11. juli.

 

 1. Høring datert 27. mai. Omgjøring av Trettenstryka fuglefredningsområde. Ny verneforskrift. Høringsfrist 10. august. Jon behandler saken.

 

 1. Varsel av 15. april, om oppstart av verneprosess Lågendeltaet Naturreservat – verneutvidelser. Geir har svart på saken.

 

 1. Forslag til ny forskrift om verneskog. Høringsfrist 15.august. Geir behandler saken.

 

 1. Henvendelse fra Sør-Gudbrandsdal skogeierområde – Ny 420 kW kraftlinje Lillehammer – Gran. To alternative traseer. Utredningsprogram. Jon og Rolf Jørn vurderer henvendelsen.

 

Vedtak: Styret orienteres om oppfølging av høringene i neste styremøte.

 

52/24 Oppsummering av årsmøtet i BirdLife Norge 26-28.april. 

11 medlemmer av vårt fylkeslag var representert på årsmøtet. Trolig den største fylkesdelegasjonen på årsmøtet. Rolf Jørn orienterte om et notat han hadde sendt generalsekretær Kjetil Solbakken i etterkant av årsmøtet. Notatet var en personlig tilbakemelding fra Rolf Jørn som delegat, på hvordan de vedtektsbestemte årsmøtesakene ble behandlet. Rolf Jørn varslet at han overfor styret vil fremme forslag til vedtektsendringer overfor styret, i god tid før den vedtektsbestemte forslagsfristen utløper 15. januar 2025. 

Det ble en kort runde fra de i styret som deltok på årsmøtet.

Vedtak: Tatt til orientering.

 

53/24 Mulig brudd på hensynssone på vandrefalklokalitet i Gudbrandsdalen.

Henvendelse fra Helge Grønlien om hogst og utkjøring av virke innenfor hensynsonen som er definert i det PEFC-sertifiseringssystemet. Utkjøring av virke og deler av hogsten har trolig vært utført i hekketiden. Første året på over 20 år den ikke hekket på lokaliteten. Kan ha skydd grunnet skogsdriften. Rolf Jørn har varslet og drøftet saken med repr. for Statsforvalteren. Videre har Rolf Jørn vært i kontakt med tilsynsansvarlig på landbrukskontoret. Tilsynsansvarlig har vært på befaring. Tilsynsansvarlig har videre vært i kontakt med Glommen Mjøsen Skog som er kjøper av virket som ble avvirket i år. De har gjennomført befaring og vurderer hvordan saken skal følges opp.

Vedtak: Styret avventer tilbakemelding fra tilsynsansvarlig og Glommen Mjøsen Skogeierforening. Hvis saken ikke fører til ”reaksjon ” verken fra tilsynsansvarlig eller Glommen Mjøsen Skogeierforeningen, vil styret vurdere på neste styremøte om og hvordan saken skal følges opp fra fylkesstyret.

 

54/24 Kontakt med Glommen Mjøsen Skog om hogst og hensyn til bla hønsehauklokaliteter.

I løpet av våren/forsommeren har Jon fått nesten ukentlige e-poster vedr. planlagte hogster i områder med sårbare arter. Dette har i hovedsak dreid seg om hønsehauk (2 lokaliteter i Lillehammer, 2 i Lesja,1 i Øyer og 1 i Skjåk), men også en en tiurleik og en kongeørnlokalitet. Alle er besvart på e-post. Styret ser det som positivt at Glommen Mjøsen Skog nå søker råd og "samarbeid" med BirdLife avdeling Oppland i slike saker.

 

Vedtak: Tas til orientering.

 

55/24 Status for prosjekter

 • Jon orienterte om at det har vært få tilbakemeldinger fra våre lokallag og enkeltmedlemmer. Mye tyder på at bestanden av sandsvale fortsetter tilbakegangen. Sandsvaleprosjekt blir nevnt spesielt i sommerbrevet vi skal sende ut. Viktig at alle lokallag gjør en jobb for å kartlegge sandsvalekolonier innenfor sitt foreningsområde.

 • Gråmåkeprosjektet. Anne Gri orienterte om oppfølgingen av gråmåkeprosjektet og steder hvor hun har hatt foredrag og oppfølging av prosjektet. Rapport er skrevet. BirdLife Norge sitt aktivitetstilskudd på kr. 15000.- til prosjektet, er overført til Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter.

 • Hekkeflåteprosjektet. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter søkte BirdLife Norge avdeling Oppland i mars 2023 om tilskudd på kr. 30000,- til prosjektet. Randsfjordforbundet har gitt tilsvarende tilskudd. Statsforvalter Innlandet har nå godkjent prosjekt. Anne Gri orienterte om at planen er å komme i gang med oppfølging av prosjektet i løpet av høsten. Styret har tidligere vedtatt å gi forhåndstilsagn til prosjektet på kr. 30000,-. Pengene er nå overført Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter.

 • Prosjekt bakkehekkende fugler. Anne Gri orienterte om status for prosjektet og at hun har vært mye ute og orientert om prosjektet i ulike sammenhenger. Hun har også vært i kontakt med flere av våre lokallag med sikte på økt aktivitet. Videre har hun vært i kontakt med Valle Landbrukshøgskole. Mulig kurs for elever.

Vedtak: Orienteringen om status for de ulike prosjektene ble tatt til orientering.

 

56/24 Utbetaling av tilskudd fra Statsforvalteren i Oslo og Viken – overvåking av overvintrende vannfugler i Oppland.

Statsforvalteren har bevilget kr. 10000,- til prosjektet. Fra Statsforvalteren Innlandet har vi tidligere fått kr. 30000,- til samme prosjektet.

Vedtak: Tas til orientering.

 

57/24 Status fra arbeidsgruppe for planlegging av 50-års jubileum i oktober 2024.

Arbeidsgruppa hadde møte kl. 17.00 i forkant av styremøtet hvor bare Knut og Rolf Jørn deltok. Til arbeidsgruppa og påfølgende styremøte hadde Rolf Jørn sendt ut forslag til invitasjon som sendes fylkesforeningens medlemmer. Egen invitasjon sendes Statsforvalteren Innlandet og samarbeidende organisasjoner som inviteres som gjester. Disse har tidligere mottatt foreløpig invitasjon og orientering om 50-årsjubileumet. Videre har han sendt ut forslag til kjøreplan for jubileet. 

Jon orienterte om status for arbeidet med den historiske gjennomgangen og billedinnsamling. Jon har hovedansvaret for den historiske gjennomgangen, men vil skje i samarbeid med Knut og Geir.

Einar Sigstad er kontaktet av Rolf Jørn med sikte på gave til de som satt i foreningens første styre fra 1974. Alle medlemmene av det første styret har bekreftet at de deltar. Begge varamedlemmene er dessverre døde.

Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Styret slutter seg til forslag til justert kjøreplan og forslag til invitasjon. Rolf Jørn sender ut invitasjon til medlemmer og gjester i løpet av juni. Påmeldingsfrist settes til 20. september. Påminnelse om jubileet vil bli fulgt opp i ulike sammenhenger.

 

58/24 Fellesmøte med lokallagene

Vedtak: Fellesmøte avholdes på Dokkadeltaet Våtmarkssenter lørdag 9. november kl. 11.00 – 15.00. Hovedsaker så langt: 

 • Sandsvaleprosjektet.

 • Vipeprosjektet.

 • Gjennomgang i bruk av ”Artsobservasjoner”. Bla legger mange inn bare artsobservasjonen uten å oppgi antall, og annen viktig informasjon.

 • Endelig dagsordekjøreplan avklares på neste styremøte.

 

59/24 Møteplan 2. halvår.

Vedtak: Neste styrmøte avholdes som tidligere avtalt tirsdag 27. august kl.18.00. Fellesmøtet med lokallagene avholdes 9. november. Øvrig møteplan vedtas på styremøte 27. august.

 

60/24 Status i arbeidet med Hujon.

Julia gav en orientering om status for arbeidet med Hujon og samarbeidet mellom redaktør og ressursgruppa. Inntrykket er at dette samarbeidet fungerer godt og er en styrke for det videre arbeidet med Hujon.

Vedtak: Tas til orientering.

 

61/24 Sommerbrev 2024

Styret foreslår at viderefører tradisjonen med en sommerhilsen med kort info til medlemmene. Årets sandsvaleprosjekt og bruk av artsobservasjoner vil tas opp i brevet. I samsvar med tidligere føringer fra styret, inviterer vi lokallagene hvis de ønsker det, å hver bidra med et avsnitt om aktivitet og informasjon fra laget de ønsker å løfte fram. Rolf Jørn sender en mail til lokallagslederne og gir dem en kort frist for innspill. Sommeren står for døra og det haster litt med å få ut sommerbrevet.

Vedtak:  Det sendes ut et sommerbrev med sommerhilsen fra styret til medlemmene og hvor lokallagene inviteres til å bidra.

 

62/24 Status Økonomiske situasjonen

Julia orienterte om status for den økonomiske situasjonen. Inngående hittil i år på kr. 101465,20. Utgående kr. 202929,25, hvorav 100000,- er kontoregulering. Det er en differanse her som skyldes at saldo er fra siste kontoutskrift fra 31. mai, mens regnskapet er ført i medio juni, så ikke alle utgifter hittil er med på saldoen enda.

 

63/24 Eventuelt

Ingen saker.

 

Hunndalen 18. juni 2024

Rolf Jørn Karlsen

(Ref.)