Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

NOF påklager konsesjon til torvuttak på Flakstadmåsan

Sommeren 2013 skrev NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA) brev til Fylkesmannen med krav om at konsesjon til torvuttak på Flakstadmåsan måtte trekkes tilbake, og at området burde vernes. Dette førte ikke frem, grunnet ordningen med frivillig vern. Nå klager NOF OA konsesjonsvedtaket inn til Fylkesmannen.

Av Håkan Billing

Publisert 31.03.2014

I løpet av vinteren har NOF OA utarbeidet en klage, hvor vi fortsatt mener at konsesjonen må trekkes tilbake (se for øvrig tidligere artikkel på birdlife.no). Saksbehandlingen av konsesjonen har oversett flere viktige momenter, i tillegg til at ny informasjon har blitt kjent.

I klagen viser vi til følgende punkter:

1. Endring i drift bryter mot konsesjonen

I konsesjonen forutsettes at driften fortsetter som før, dvs. i svært beskjeden omfang. Planene for Degernes Torvstrøfabrikk er utvidet drift, med industrielt uttak i stor skala.

2. Kravet om ivaretakelse av hortulan er ikke tilfredsstilt

Det er en betingelse i konsesjonen at det skal legges til rette for ivaretakelse av hortulan. NOF OA skrev i høst til Degernes Torvstrøfabrikk og ba om dokumentasjon på hvilke tiltak som var vedtatt. Vi fikk aldri svar, og sendte derfor samme henvendelse til Ullensaker og Nes kommuner. Vi fikk aldri svar der heller. Vi kan ikke se at den planlagte driften på Flakstadmåsan på noen måte vil kunne ivareta konsesjonskravet.

3. Nødvendig hensyn til ny informasjon om rastende sædgjess må vektlegges

Høsten 2013 ble det kjent at sædgås benytter Flakstadmåsan som rasteplass. Det ble da observert 151 sædgjess. Satellittdata fra sædgjess merket i Skottland viser at Flakstadmåsan blir benyttet som rasteplass også under vårtrekket. Antagelig fordi Flakstadmåsan er lite besøkt, og at gjessene finner nødvendig ro der.

4. Tilgrensende naturreservat trues

Den kraftige grøftinga som ble foretatt sommeren 2013 mener vi kan true det nærliggende Grenimåsan naturreservat. Dette er et sumpskogreservat, og grøftinga vil kunne endre de hydrologiske forholdene som lå til grunn ved opprettelse av reservatet.

5. Biologisk mangfold og naturtype trues

Flakstadmåsan har et høyt biologisk mangfold, med mange fuglearter (82 registrert, hvorav 15 er rødlistearter). Det er ikke foretatt konsekvensutredninger av hvordan det biologiske mangfoldet av fugler og andre organismer vil bli påvirket av torvdriften, eller hvilken belastning et slikt inngrep vil ha på den sjeldne naturtypen høymyr i lavlandet.

6. Virkningen av karbonutslipp er ikke blitt vurdert

Flakstadmåsan er på ca. 1140 daa, og torvlaget regnes å være to meter dypt. Beregninger har vist at det utgjør en samlet mengde på ca. 290 000 tonn CO2 – tilsvarende utslipp fra ca. 145 000 biler i ett år. Det er ikke foretatt noen klimautredning av hvordan det økte utslippet av karbondioksid til atmosfæren samsvarer med statlige målsetninger og krav.

Satellittbilder av sædgåstrekk
Satellittbildene viser hvordan sædgjessene har benyttet Flakstadmåsan som rasteplass, og Glomma som overnattingslokalitet våren 2014. FOTO: http://qgiscloud.com/carl/beanspring
Sædgås
Sædgås er oppført på den norske rødlista i kategorien sårbar (VU). FOTO: John Sandøy