Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Kvalitetssikring av sjøfugltellinger i indre Oslofjord

Helt siden 1971 har NOF OA, på oppdrag av Fylkesmannen, foretatt standardiserte tellinger av sjøfugl i indre Oslofjord. I begynnelsen var det årlige tellinger, deretter annenhvert år unntatt for makrellterne som telles hvert år. Med midler fra GBIF Norge er nå alle tellinger digitalisert, og er å finne i NOF OAs rapportsystem.

Av Håkan Billing, leder i NOF OA

Publisert 16.10.2019

Tellingene omfatter fjorten arter hekkende andefugler, vadefugler og måkefugler på et sekstitalls holmer og skjær i Bunnefjorden, Vestfjorden og Drøbaksund. Det meste av feltarbeidet og de årlige rapportene har vært gjort av Morten Bergan og Geir Sverre Andersen.

Siden 2009 er rapportene å finne som nedlastbare PDF-filer fra NOF OAs arkivsystem på oa.birdlife.no. I 2018 fikk NOF OA midler fra GBIF Norge for å punche alle tellingsdata fra første telleår frem til dags dato. Dette arbeidet er nå sluttført, og resultatet er implementert i NOF OAs nettbaserte prosjektmodul, og oppdateres ved kommende tellinger.

Prosjektet har hatt følgende hovedmål:

  1. Kvalitetssikring av data som er digitalisert, men ikke formatert i henhold til kravene for publisering i Artsobservasjoner, Artskart og GBIF.
  2. Digitalisering av data fra sjøfugltellinger.
  3. Overføring av data fra sjøfugltellinger og observasjonsdata på nofoa.no (nå oa.birdlife.no) til Artsobservasjoner.

For første gang er det nå mulighet til å få en oversikt over alle tellinger på ett sted, i oversiktlige tabeller. Det er mulig å gjøre utvalg på årstall, ulike lokaliteter, finne rådata etc. I tillegg er alle funn overført til Artsobservasjoner.

Se prosjektet i lenka under.

Se oversikt over alle sjøfugltellingene fra 1971 til nå

Hettemåke
Antall hekkende hettemåke i indre Oslofjord har gått ned med 88 prosent de siste 25 åra. FOTO: Morten Bergan