Hopp til hovedinnhold

BirdLife Østfold

Ingen skadefelling av hønsehauk i Østfold

Det nytter å klage på skadefellinger! NOF avd. Østfold påklaget den 1. juni i år en skadefelling på hønsehauk som ble gitt av Fylkesmannen. Miljødirektoratet har 4. juli vedtatt å ta NOFs klage til følge. Dermed er det satt stopper for en dårlig begrunnet skadefelling av en rødlistet rovfuglart.

Av Magne Myklebust

Publisert 08.08.2013

Fylkesmannen i Østfold ga 23. mai i år tillatelse til skadefelling av en hønsehauk i Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Årsaken til dette var at en brevdueoppdretter i Rolvsøy hadde hatt tap av brevduer til rovfugler, noe som toppet seg med et tap på 70 duer i 2012. NOF avd. Østfold klaget på vedtaket om skadefelling, og påpekte i sin klage mangler i skadefellingstillatelsen.

Fylkesmannen måtte etter NOFs klage utsette vedtaket om skadefelling, og saken ble oversendt Direktoratet for naturforvaltning (som fra 1. juli inngikk i det nye Miljødirektoratet) for endelig avgjørelse. Miljødirektoratet har etter en grundig vurdering tatt NOFs klage til følge og har omgjort Fylkesmannen sitt skadefellingsvedtak.

Miljødirektoratet påpeker i sin avgjørelse at hønsehauken er en rødlisteart som er oppført i kategorien Nær truet (NT) på Artsdatabankens rødliste for arter 2010. Det er ikke regulær jakt på hønsehauk, og adgangen til uttak (skadefelling) etter forskriftene praktiseres svært restriktivt. Miljødirektoratet viser også til yngletidsfredningen, som uavhengig av art har en sterk forankring i norsk viltforvaltning. Miljødirektoratet henviser også flere ganger til Naturmangfoldloven i sin avgjørelse, ikke minst § 9 som omhandler føre-var-prinsippet.

NOF er fornøyd med Miljødirektoratets avgjørelse, og vi håper at en slik avgjørelse øker terskelen for framtidige søknader på skadefelling av hønsehauk og andre rovfugler

Aktuelle lenker:

 

Hønsehauk hann
Hos hønsehauk som hos de fleste andre rovfugler og ugler er det hannen som står for jakten av byttedyr i store deler av både rugetiden og ungeperioden. Hekkeresultatet er i stor grad avhengig av en god hann som kjenner reviret godt og som er effektiv til å skaffe nok mat i en kritisk periode for hekkesuksessen. En skadefelling av en hann i hekketiden er derfor høyst uakseptabelt. FOTO: Torgeir Krokan

Kommentér nyheten