Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Vil bygge større vindkraftverk i viktig trekkområde for rovfugler – nå ser Sivilombudsmannen på saken

Utbyggerne ved Måkaknuten vindkraftverk i Gjesdal kommune, Rogaland er gitt tillatelse til å bygge et langt større vindkraftverk enn det de opprinnelig har fått konsesjon på. At vindkraftverket er tenkt plassert i et område med viktig rovfugltrekk og leveområde for hubro, gjør saken særlig graverende.

Av NOF avd. Rogaland

Publisert 13.05.2019

Måkaknuten vindkraftverk er blitt utvidet uten at det er gjennomført tilstrekkelig konsekvensutredning og offentlig høring av endringene. Fra godkjent konsesjon i 2012 har Måkaknuten vindkraftverk fått økt installert effekt fra 66 til 99 MW, og turbinstørrelsen på de 22 vindturbinene har økt fra 125 meter til 190-200 meter.

Forventer døde rovfugler

Det aktuelle utbyggingsområdet ligger i et område som har nasjonale naturmangfoldverdier, og inngår i et kjerneområde for den sterkt truede hubroen. Det er også dokumentert et omfattende trekk av rovfugl i de delene av Bjerkreim og indre deler av Hå kommune hvor det er gitt en rekke vindkraftkonsesjoner, og bl.a. observeres både kongeørn og havørn i planområdet for Måkaknuten vindkraftverk. Betydelige deler av planområdet utgjøres av kystlynghei. Totalt vil planområdet berører 1-2 hekketerritorier for hubro. I tillegg til luftspenn med kraftledninger representerer vindturbiner en kollisjonsrisiko for hubro. Etablering av vindkraftanlegg kan videre medføre kollisjonsrisiko og unnvikelsesatferd hos flere av hubroens byttedyr. Et annet stort problem er habitatødeleggelsene som utbyggingen av slike anlegg medfører.

Myrhauk (sterkt truet) er blant rovfuglene som regelmessig trekker gjennom området. Til tross for de store planlagte endringene ved vindkraftverket er det ikke foretatt oppdaterte registreringer i området. Faktagrunnlaget er feltobservasjoner gjort tilbake i 2007 og 2011, der 11 dager utgjorde tellingsperioden ved Måkaknuten, mot 20 dager ved de øvrige anleggene i Bjerkreimsklynga. Likevel ble det gjort flest observasjoner av rovfugl på trekk med Måkaknuten. Det indikerer, tross metodisk usikkerhet, at dette er et svært viktig område for rovfugl på trekk.

At faggrunnlaget ikke oppdateres, og det det ikke gjøres nye vurderinger, er selvsagt hårreisende. Totalhøyden økes betydelig og at samlet sveipeareal blir mer enn doblet. Hastigheten ved enden av rotorbladene vil bli vesentlig høyere selv om rotorhastigheten ved navpunktet blir halvert. Videre vil en økning i rotordiameter fra 90 meter til 130-140 meter bety et betydelig større sveipeareal. Både økt sveipeareal og større fart i turbinbladenes ytterkanter vil øke kollisjonsfaren for rovfugl og andre fuglearter i området. Det er ingen tvil om at kollisjonsfaren for fugl vil øke med et forstørret vindkraftanlegg, og at man kan regne med regelmessige drepte rovfugler som følge av vindkraftverket.

Klage til Sivilombudsmannen

Endret utbyggingsløsning for Måkaknuten vindkraftverk bryter med den gjeldende konsekvensutredning (KU)-forskriften om tiltak etter sektorlovverk av 2014. Tiltak som alltid skal konsekvensutredes er utvidelser eller endringer som overstiger 10 MW. Av dette følger at en endring av installert effekt for Måkaknuten vindkraftverk på 33 MW i betydelig grad overstiger størrelseskriteriet i KU-forskriften uten at dette ble fulgt opp med konsekvensutredninger og offentlig høring av økt utbyggingsløsning.

Endret utbyggingsløsning for Måkaknuten vindkraftverk oppfyller heller ikke kravene i forvaltningsloven §§ 17 og 25 om at et forvaltningsorgan skal «påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes» og naturmangfoldloven § 7 (§§ 8-12) om at offentlige beslutninger så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Dette er momenter Sivilombudsmannen nå skal se på, etter at Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Rogaland har sendt inn klage i samarbeid med blant annet Norsk Ornitologisk Forening, Turistforeningen og Naturvernforbundet.

Les klagen til Sivilombudsmannen her

Myrhauk
Myrhauken er sterkt truet, og sees ofte på trekk i Rogaland. Dessverre møter den stadig nye farer under trekket, ikke minst som følge av vindkraftutbyggingen. I områdene mellom Jæren (Rogaland) og Lista (Vest-Agder) er det over mange år dokumentert et omfattende rovfugltrekk. Dette er også blant landets viktigste områder for hekkende hubro. Det forhindrer dessverre ikke at særlig mange vindkraftverk bygges her. FOTO: Gunnar Numme