Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

NOF Rogaland påklager konsesjon gitt for Svåheia Vindkraftverk i Eigersund

Svåheia Vindkraftverk har nettopp fått konsesjon fra NVE. Dokumentert rovfugltrekk, hubrohekking og mangelfull konsekvensutredning er de viktigste årsakene til at NOF Rogaland påklager denne konsesjonen. Les uttalelse og klage fra NOF her.

Av Martin Eggen

Publisert 18.07.2011

NVE

Bryne 01.10.10

Merknader til konsesjonssøknadene for Svåheia Vindkraftverk og Egersund Vindkraftverk i Eigersund kommune

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avdeling Rogaland viser til den kunngjøring NVE kom med i brev til tiltakshaver for ulike vindkraftverk i Rogaland sør for Boknafjorden og Vest-Agder datert 7. juli 2010, og konstaterer at NVE vil prioritere sluttbehandling av Svåheia Vindkraftverk og Egersund Vindkraftverk i løpet av 2011.

NOF avdeling Rogaland har til nå ikke avgitt uttalelse til verken melding/utredningsprogram eller til konsesjonssøknaden for disse to planlagte vindkraftverkene. På bakgrunn av nyere observasjoner og tellinger som er gjort i de aktuelle områdene vil vi imidlertid med dette komme med en uttalelse. Vi tar det for gitt at vår uttalelse vil bli tatt med i vurderingen av konsesjonssakene, selv om den formelle høringen for søknadene med konsekvensutredningene foregikk for 3-4 år siden.

NVE fastsatte utredningsprogram for begge de aktuelle vindkraftplanene i desember 2005, og for fugl ble det da sagt at ”Utredningene skal gjøres ved bruk av eksisterende informasjon, eventuelt feltbefaringer og erfaringer fra andre land”. For Egersund Vindkraftverk ble det også sagt at det skulle skje kontakt med lokalbefolkningen.

Ambio foretok befaringer/feltarbeid i planområdet for Svåheia i juni og august 2006, og Agder Naturmuseum var dessuten involvert i utarbeidelsen av konsekvensutredningen. Det framgår at det ikke var kjent noe om rovfugltrekk i området på den tida. Det nevnes at hubro bruker området, men at det var kjent noen hekkelokalitet i selve planområdet.

Fagrapporten for biologisk mangfold som inngår i dokumentasjonen knyttet til konsesjonssøknaden for Egersund Vindkraftverk er fra juli 2007. På det tidspunkt var det kjent at det var oppdaget et viktig rovfugltrekk i heiene innenfor sørligste del av Jæren. og et rovfugltrekk var også påvist ved Flekkefjord.

Basert på dette ble det ikke utelukket at planområdet for Egersund Vindkraftverk ligger i trekkruten for det viktige rovfugltrekket som var påvist, og det antas at en stor del av de trekkende rovfuglene som er registrert også passerer denne delen av kysten. I konsekvensutredningen blir det konkludert følgende: ”Det er med nåværende kunnskap ikke grunnlag for å si at vindparken vil berøre viktige trekkområder for rovfugl. Områdets beliggenhet og kort avstand tilsier imidlertid at deler av det dokumenterte rovfugltrekket i denne delen av landet kan passere gjennom og ved planområdet. Virkningsomfanget for dette trekket kan ikke belyses i tilstrekkelig grad før sikre opplysninger foreligger.”

NOF avdeling Rogaland har etter dette gjennomført videre observasjoner og tellinger av trekkende rovfugler både i sørlige del av Høg-Jæren og i Dalane. Resultater fra disse tellingene bekrefter at planområdene for de to aktuelle vindkraftverkene ligger i den viktige trekkruta for rovfugler, jf. vedlagte to rapporter fra tellingene i 2008 og 2009. Dersom de konsesjonssøkte vindkraftanleggene skulle bli realisert, vil det innebære at det blir liggende en rekke med vindturbiner langs høydedragene helt fra kysten og flere km inn i landet, på tvers av trekkruta for de rovfuglene som passerer langs denne.

Vi vil videre peke på at den aktuelle delen av fylket er viktig for hubroen, som er oppført som direkte truet på den norske rødlista. En kjent hekkeplass for hubro mellom planområdene for Svåheia og Egersund vindkraftverk er sannsynligvis en av de mest produktive hekkelokalitetene i fylket, med en ungeproduksjon på 2-3(4) unger nesten hvert år. Ringmerking over en periode på 9 år har også gjennom to konkrete gjenfunn dokumentert at dette paret forsyner andre deler av hubroens hekkeområde på Sør-Jæren og i Dalane med rekrutter til hekkebestanden.

NOF avdeling Rogaland mener med henvisning til det rovfugltrekket som er påvist i planområdene for Svåheia Vindkraftverk og Egersund Vindkraftverk, samt disse områdenes betydning som jaktområde/territorier for hubro, at det ikke må gis konsesjon til de to omsøkte anleggene.

Dersom NVE skulle mene at de observasjonene og tellingene vi har referert til her ikke er tilstrekkelig grunnlag (sammen med eventuelt andre forhold) til å kunne avslå konsesjonssøknadene, må det etter vår oppfatning stilles krav om skikkelige tilleggsutredninger, herunder skikkelig innsamling av nye data i felt, før søknadene kan realitetsbehandles. De observasjoner og tellinger vi har gjennomført i NOF avdeling Rogaland dekker ikke det kunnskapsbehov som er nødvendig for å kunne foreta en forsvarlig behandling av søknadene, og kan ikke anses som tilleggsundersøkelser i forhold til konsesjonssøknadene og de konsekvensutredningene som foreligger.

De to aktuelle sakene viser med all tydelighet at NVE’s standard krav i utredningsprogram om at utredningene i hovedsak skal baseres på eksisterende informasjon og kunnskap ikke holder mål. Da utredningsprogrammene ble fastsatt og utredningene igangsatt forelå det ingen informasjon om rovfugltrekket, og hadde ikke NOF gjennomført tellinger, ville rovfugltrekket ikke blitt avdekket. Slik kan det ikke være. Det må være tiltakshavers plikt å sørge for framskaffelse av nødvendig kunnskap om de interesser som kan berøres av en utbygging, og videre NVE’s plikt som konsesjonsmyndighet gjennom fastsettelse av utredningsprogram å pålegge undersøkelser som i tilstrekkelig grad belyser saken. I konsekvensutredningen for Egersund Vindkraftverk skriver utbygger selv at nåværende kunnskap ikke er tilstrekkelig, og at virkningsomfanget (konsekvensene) ikke kan belyses i tilstrekkelig grad før sikre opplysninger foreligger. Vi vil i den forbindelse vise til at Norge gjennom EØS avtalen er forpliktet til å følge EU’s direktiv om konsekvensutredninger. I forbindelse med planer om utbygging av vindkraftverk er det som grunnlag for konsekvensutredninger i andre europeiske land vanlig praksis å pålegge undersøkelser med et helt annet omfang enn det vi ser i tilsvarende saker i Norge. Som eksempel vises til de retningslinjer som er utarbeidet for planlegging av vindkraftverk i Storbritannia.

Last ned retningslinjene

Dersom NVE velger å ville sluttbehandle de to aktuelle konsesjonssøknadene basert på det mangelfulle kunnskapsgrunnlag som de gjennomførte konsekvensutredningene baserer seg på, mener vi at det gir grunnlag for å reise spørsmål om dette bryter med de forpliktelsene som følger av EØS-avtalen og EU’s regelverk for konsekvensutredninger.

Med hilsen

Martin Eggen

Sekretær, NOF avdeling Rogaland

 

*********

 

NVE

 Bryne 18.07.11

 

Klage på konsesjon for Svåheia Vindkraftverk i Eigersund kommune

Gjennom aviser har Norsk Ornitologisk Forening, avd. Rogaland blitt kjent med at det er gitt konsesjon til Svåheia Vindkraftverk i Eigersund. Til tross for at vi har gitt uttalelse i saken, kan vi ikke se per dag dato å ha mottat mer informasjon i sakens anledning.

Med dette påklager Norsk Ornitologisk Forening, avd. Rogaland konsesjonen. Bakgrunnen er naturverdier i områder, nærmere begrunnet i brev til dere datert 01.10.2010. Her trekkes det frem informasjon om områdets betydning for hubro og rovfugltrekk. Vi mener i tillegg at kunnskapen om naturverdier er for dårlig, og at tilgjengelig informasjon og utredninger ikke holder mål. De observasjoner og tellinger vi har gjennomført i NOF avdeling Rogaland dekker ikke det kunnskapsbehov som er nødvendig for å kunne foreta en forsvarlig behandling av søknadene, og kan ikke anses som tilleggsundersøkelser i forhold til konsesjonssøknadene og de konsekvensutredningene som foreligger.

I denne sammenheng kan det også være grunn til å vise til Naturmangfoldlovens § 8. (kunnskapsgrunnlaget): Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Vi forbeholder oss muligheten til å evt. å komme med mer informasjon senere i saksbehandlingsprosessen.

 

Med hilsen

Martin Eggen

Sekretær, NOF avdeling Rogaland

Rovfugltrekk
I ytre deler av Eigersund kommune er det registrert tildels omfattende rovfugltrekk. Bildet viser en musvåk. FOTO: Martin Eggen

Kommentarer til nyheten (1)