Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Resultater fra SEAPOP arbeidet på Rauna i 2015
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Resultater fra SEAPOP arbeidet på Rauna i 2015

Av Knut Olsen (22.05.2016)

Årets sjøfuglsesong er i full gang. En passende anledning til å presentere noen tidligere upubliserte resultater fra fjorårets sesong på Rauna.

Ærfuglkull Listahavn 4. juni 2008

De aller fleste ærfuglungene som kan ses langs Listastrendene er klekket ut på Rauna. (Opphavsrett: Knut Olsen) Større bilde

2015 var det åttende sesongen med SEAPOP arbeid i sjøfuglkolonien på Rauna utenfor Lista. Det er bare artene storskarv, ærfugl, sildemåke og gråmåke som blir fulgt opp i regi av SEAPOP prosjektet. (De andre artenes forekomst fanges opp av andre prosjekter.)

Storskarven (underarten mellomskarv) kom seint i gang med hekkingen, men det ble ny rekord i antall bebodde reir (264 reir). Produksjonen av ungfugl ble imidlertid den laveste siden arten etablerte seg på Rauna i 2003. Et uvær med sørøstlig sterk kuling og høy vannstand i begynnelsen av juni må trolig ta noe av skylda for dette. Bestanden av mellomskarv på Rauna har vært nokså stabil de siste 9 årene.

Ærfuglen på Rauna er i nedgang. Det ble ikke tellt reir av denne arten i 2015, men antall reir ligger trolig på samme nivå som de to foregående årene (ca. 350). Ærfuglbestanden på Rauna var på topp i 2008 med 529 reir. I Farsund kommune som helhet har også ærfuglbestanden gått kraftig ned. Antall hanner tidlig i hekkesesongen telles årlig i hele kommunen, og bestanden var på topp i 2003 med hele 1570 hanner. De tre foregående år har antallet ligget på bare 550-670 hanner. Positivt var det derfor at bestanden gikk opp noe i 2015, til 814 voksne hanner. Ærfuglens hekkesuksess ble estimert på samme måte som vi har gjort de siste 28 årene: Etter at hovedtyngden av reir har klekt så telles alle ungekull langs Listastrendene. Denne øvelsen gjentas ca. 1 ½ måned etterpå, når de aller fleste ungene har vokst seg store. 2015 hadde vi kun 134 unger på den første tellingen, mens vi hadde 131 unger på den siste tellingen. Det var en voldsom spredning i klekketidspunkt også denne sesongen, de siste kullene klekket ikke før i månedsskiftet juni-juli! Dette er noe av årsaken til det lave antallet små unger som ble registrert på vannet. Hva den stadig seinere hekkingen og stadig større spredningen i klekketidspunkt skyldes er foreløpig usikkert, men det er på det rene at et stort antall reir på Rauna blir omlagt fordi det første hekkeforsøket blir predert.

Sildemåkebestanden er også halvert på Rauna: Fra omkring 4000 par rundt årtusenskiftet til rundt 2000 par nå. De siste fire årene har imidlertid bestanden vært noenlunde stabil. Hekkesuksessen i form av flyvedyktige ungfugl har vært svært variabel i de 15 årene vi har tallfestet denne. Produksjonen i 2015 (kun ca. 580 ungfugl) ble dessverre blant de fire dårligste sesongene som vi har registrert.

Gråmåken har en stabil populasjon på Rauna med omkring 300 hekkende par de siste årene. I 2015 var det noe mindre, 250 par. Hekkesuksessen har vært gjennomgående god, men resultatet for 2015 ble noe lavere en gjennomsnittet med 150 flyvedyktige ungfugl.

I tillegg til overvåking av populasjon og hekkesuksess så omfatter SEAPOP programmet:

  • Årlig voksenoverlevelse ved hjelp av fargeringmerking.
  • Rekruttering, ungedødelighet og ungfugldødelighet.
  • Fenoligiske undersøkelser, hekketidspunkt.
  • Kullstørrelse og eggvolum.
  • Innsamling av næringsprøver.

Mer om årets feltarbeid på Rauna står i vedlagte feltrapport.

Feltrapport fra SEAPOP arbeid på Rauna 2015