Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vest-Agder

Statsforvalteren fremmer innsigelse mot naturødeleggende planer på Lista

Det foreslåtte planområdet til Lista Renewable Energy Park i Farsund kommune blir omtalt som en «øy» i det intensivt drevne jordbrukslandskapet på Lista, med stor betydning for naturmangfoldet. Planområdet dekker blant annet rundt 40 % av resterende myr på flat-Lista. Nå har Statsforvalteren i Agder fremmet innsigelse.

Av Martin Eggen og Knut Olsen

Publisert 27.04.2021

Bakgrunnen for innsigelsen er først og fremst nasjonale interesser knyttet til både naturmangfold og jordbruk, og det påpekes at planene er i strid med nasjonal jordvernstrategi og ikke i tråd med statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging. En grundig gjennomgang av konsekvensutredningen (KU) viser at denne har flere feil og mangler, og på flere punkt er den faglig svak. NOF har tidligere fremført den samme kritikken. Både NOF og Statsforvalteren er særlig kritisk til hvordan de såkalte kompenserende tiltakene, som er dårlig juridisk forankret, skal komme i nærheten av å bøte på skaden for at truede og hensynskrevende arter mister leveområdene sine.

Utbyggingsplanene vil utgjøre et negativt bidrag til nasjonale og internasjonale miljømål, slår Statsforvalteren fast. Stor verdi for naturmangfoldet, spesielt fugl og at Hellemyra utgjør en del av den sterkt truet naturtypen atlantisk høymyr (33,5 prosent av den resterende forekomsten i Sør-Norge), tillegges stor vekt. Hensyn til planområdets karbonrike arealer og dyrka mark av svært stor verdi mangler også.

Truet natur skal tas vare på!

Dersom Lista Renewable Energy Park blir realisert vil det dekke en stor del av flat-Lista, og rundt 50 % vil være naturlig areal som våtmark, skog eller åpen fastmark. Slik natur er det lite igjen av, og utbyggingen vil medføre et katastrofalt bortfall av bl.a. myrarealer i dette svært biologisk rike området.

Arealforvaltningen i kommunene er sentrale for at nasjonale miljømål oppnås, nettopp fordi arealforandringer er den største trusselen mot naturmangfoldet. I de nasjonale miljømålene slås det fast at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester, ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres. Et representativt utvalg av norsk natur skal også tas vare på for kommende generasjoner. Slik Statsforvalteren ser det, kan planforslaget bidra til å vanskeliggjøre eller hindre måloppnåelse for nasjonale forvaltningsmål for flere arter, og de påpeker at de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023 gir klare føringer på at kommuner og fylkeskommuner identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, og at samlet belastning ilegges vekt.

FNs bærekraftmål trekkes frem av Statsforvalteren

Statsforvalteren slår fast at planforslaget ikke vil være et ledd i en bærekraftig utvikling av arealene på Lister-regionen, og viser til delmål under målsetningen om å ivareta liv på land (bærekraftsmål nr. 15). Disse delmålene omhandler bevaring og gjenopprettelse av bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer (som myr og våtmarksområder). I bærekraftsmål 8 er det presisert at man skal arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, og det presiseres en forventning om at de utviklede landene, som Norge, går foran. Det er et grunnleggende prinsipp for FN sine bærekraftsmål, at et mål ikke skal fremmes på bekostning av et annet. For at utvikling skal kunne sies å være bærekraftig, skal målene sees i en sammenheng og balanseres mot hverandre, skriver Statsforvalteren.

Innsigelse fra Statsforvalteren i Agder til Lista Renewable Park

Slevdalsvatnet
I første rekke vil planene om Lista Renewable Park gå direkte ut over områder som ikke er underlagt vern, men også vernede områder blir satt under ytterligere press og kan bli utsatt for direkte inngrep når alle ringvirkningene kommer for en dag. Lista har en rekke verneområder med internasjonal status (RAMSAR-områder), og det er et omfattende økologisk samspill mellom verneområdene og områdene rundt. Miljødirektoratet har allerede informert RAMSAR-sekretariatet om at den økologiske funksjonen til disse områdene står i fare. Bildet viser Slevdalsvatnet, som ligger i influensområdet til den planlagte utbyggingen. FOTO: Jan Erik Røer