Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Måker og terner forsvant etter fyrverkeri og konserter

Menneskelig aktivitet i hekketiden kan påvirke fuglenes hekkesuksess. Viktige fugleområder må derfor skjermes for skadelig aktivitet. BirdLife Vestfold observerte endringer i hekkeforekomstene ved Vealøs naturreservat i Horten etter konserter og fyrverkeri i nærheten sommeren 2022.

Av BirdLife Vestfold

Publisert 12.08.2022

Rundt 140 makrellterner (sterkt truet, EN) og noen titalls hettemåker (kritisk truet, CR) etablerte seg i Vealøs naturreservat våren 2022. Begge artene har hatt en kraftig tilbakegang i bestandene både i Oslofjord-området og i Norge ellers. I tillegg hadde to par med dvergmåker (sårbar, VU) gått til hekking. Dette er første hekkefunn i Vestfold. 

Bekymringsmelding til Statsforvalteren

I juni sendte BirdLife en bekymringsmelding til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, etter at det var annonsert konserter og fyrverkeri i nærheten av reservatet. I forbindelse med Vervenfestivalen (17.–18. juni) ble det rigget flere musikkscener så nært som bare 600 meter fra Vealøs naturreservat. Som ikke det var nok: siste helg i juni var avsatt til Fyrverkerikonserten på Vollen, der konserten avsluttes med fyrverkeri. Dette 1300 meter fra Vealøs naturreservat, og høres og sees over store avstander.

At fugler blir skremt av fyrverkeri er en kjent problemstilling, og vi ønsket derfor at fuglenes respons på fyrverkeriene ble observert, og at man så etter endringer i hekkeforekomstene i etterkant av såvel konsertene som fyrverkeriet. Statens naturoppsyn (SNO) og Statsforvalteren hadde ikke anledning til å følge opp vår forespørsel om dette, men dagen etter at Vervenfestivalten ble avholdt sjekket Kjetil Flannum hekkeforekomstene på Vealøs.

Sterkt reduserte hekkeforekomster 

Dvergmåkene var sporløst borte og er ikke sett igjen siden. Makrellternekolonien var redusert til kun 40 individer. Tellinger de påfølgende dagene bekreftet at store deler av fuglene hadde forlatt hekkeplassene. Etter Fyrverkerikonserten var det enda færre fugler å se. En telling 30. juni gav 25 makrellterner, med minimal hekkeaktivitet. Tre årsunger av hettemåker ble sett.

Funnene tyder på at aktiviteten i forbindelse med konsertene og/eller fyrverkeri har vært skadelig for hekkesuksessen til fuglene i reservatet. Flere faktorer kan ha spilt inn, men registeringene tilsier at man må ha en sterkere føre-var-holdning til slike arrangmenter fremover. I kommende år bør derfor denne type arrangementer legges til sensommeren.

Rapport med observasjonene er sendt til Statsforvalteren, med håp om at man i fremtiden klarer å beskytte viktige hekkeforekomster og verneområder på en bedre måte.

Også fyrverkeri ved Ilene naturreservat i 2022

I forbindelse med fyrverkeri i Tønsberg 17. mai observerte BirdLife Vestfold hvordan fuglene i Ilene naturreservat reagerte på festlighetene. Det ble vilt kaos blant fuglene som oppholdt seg i reservatet. Fugler som var gått til ro for natten gikk på vingene og fugler med unger på vannet hastet av gårde for å komme lengst mulig unna. Følgelig kom mange unger bort fra foreldrene sine. 

 

Makrellterne
Fugler har generelt en ganske høy toleranse for lyd, men type lyd er avgjørende. Høye, eksplosive lyder vil ofte føre til frykt og fluktrespons og stress, noe som kan gjøre seg gjeldende når fuglene opplever f.eks. fyrverkeri i sine næromgivelser. BirdLife Norge mener fyrverkeri i privat regi bør forbys og at slik aktivitet bør reguleres strengere. Observasjoner fra Vestfold indikerer at ulike arrangement nært naturreservat kan ha fått følger for hekkingen til makrellterne (bildet). FOTO: Torborg Berge