Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Vellykket årsmøte på Herdla

Alv Ottar Folkestad overlot lederklubba til Simon Rye på NOFs årsmøte på Herdla lørdag 21. april. Innkomne forslag på at årsmøtet skal behandle foreningens budsjett samt opprette en vedtektskomité ble forkastet. Per Stensland kommer inn igjen i NOFs sentralstyre, som for øvrig bærer preg av kontinuitet.

Av Magne Myklebust

Publisert 26.04.2012

Det var påmeldt 47 deltakere (42 stemmeberettigede) til NOFs årsmøte på idylliske Herdla lørdag 21. april. Herdla ligger i Askøy kommune utenfor Bergen, og hadde faktisk også æren av å huse NOFs årsmøte tilbake i 1989.

NOFs styreleder Alv Ottar Folkestad åpnet årsmøtet, og Terje Lislevand ble valgt til å være dirigent. Årsmøteinnkallingen, årsmeldingen og årsoppgjørsdisposisjonene ble godkjent uten endringer. Når det gjelder langtidsplaner er det lenge siden gjeldende strategiske plan ble revidert. Årsmøtet vedtok følgende tekst foreslått av Anne Kolstad: Gjeldende strategisk plan videreføres i 2012 og styret har ambisjoner om å legge fram et ukast til revidert strategisk plan for årsmøtet i 2013.

Kontingent

Årsmøtet vedtok enstemmig at alle deler av kontingenten forblir uendret i 2013. Det vil si at grunnkontingent blir kr. 150, Vår Fuglefauna kr. 250 og Fuglevennen kr. 50. Dette er satsene som på årsmøtet i 2011 ble vedtatt å gjelde for hele organisasjonen fra og med 2013, men som i år også er innført i fem prøvefylker.

Valg

Alv Ottar Folkestad takket av etter sin tredje periode som leder for NOF. Simon Rye (48) fra Asker ble valgt som ny leder for to år. Simon presenterte seg for årsmøtet. Han jobber i dag som prosjektleder i Norad, der han leder Norads prosjekt i Sudan og Sør-Sudan. Han er utdannet sosialantropolog, og har tidligere jobbet for Utenriksdepartementet som ministerrråd og ambassaderåd ved den norske ambassaden i Addis Abeba (Etiopia). Han har også vært avdelingsdirektør for fred, likestilling og demokrati i Norad, og i 2008 ble han direktør ved Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.

Styremedlemmene Elisabeth Årsnes og Trond Vidar Vedum er på valg neste år, mens Anette Jensen, Edvin Thesen, Rune Aae og Rune Haugen var på valg i år. Samtlige ønsket gjenvalg. Per Stensland ønsket å gjøre comeback i NOFs sentralstyre (hvor han var medlem i perioden 2005-2009), og da var det duket for avstemming blant årsmøtedeltakerne siden det var 5 kandidater til 4 valgbare styreplasser. Årsmøtet valgte Rune Aae (3 år), Per Stensland (3 år), Edvin Thesen (2 år) og Anette Jensen (2 år) som styremedlemmer.

Per Stensland og Espen Sundet Nilsen går ut av valgkomiteen, og Runar Jåbekk og Kjetil Mork får med seg Alv Ottar Folkestad og Jann-Oskar Granheim som nye medlemmer i komiteen.

Årsmøtesaker

Andreas Cleve hadde sendt inn to forslag til årsmøtesaker. Det første forslaget gikk ut på at «årsmøtet vedtar at det velges en vedtektskomité på 3-5 medlemmer som frem til utgangen av 2012 får i mandat å utarbeide et forslag til nye, reviderte vedtekter. Komitéens forslag legges frem for årsmøtet våren 2013 til behandling. Et medlem i komitéen skal være medlem av sentralstyret, mens de øvrige velges av årsmøtet.» Sentralstyret mente at ansvaret for å forberede og vurdere endringer av vedtektene er sentralstyrets oppgave, noe som naturlig følger av vedtektene. Sentralstyrets råd var å avvise Cleves forslag. Årsmøtet fulgte rådet og avviste forslaget enstemmig.

Det andre årsmøteforslaget fra Cleve omhandlet ansvarsforhold rundt budsjettarbeid i NOF. Ordlyden var som følger: «Årsmøtet vedtar at det fra 2013 skal innføres budsjett som et økonomisk styringsverktøy i NOF. Det til enhver tid sittende sentralstyre skal legge frem for årsmøtet et budsjett som skal behandles som en årsmøtesak og vedtas som en økonomisk ramme for driften av NOF. Budsjettet skal vise forventede inntekter og kostnader, og skal være et viktig kontroll- og styringsverktøy i NOFs økonomistyring.» Sentralstyrets respons var: «Forslag fra Andreas Cleve om at årsmøtet skal godkjenne foreningens årsbudsjett avvises. I nært samarbeid med administrasjonen har sentralstyret fortsatt det delegerte ansvaret for organisasjonens budsjettarbeid, inklusive budsjettvedtak, budsjettrevisjon og økonomistyring gjennom regnskapsåret.» Årsmøtet avviste Cleves forslag med 40 stemmer mot og 2 blanke stemmer.

Det ble for øvrig vedtatt noen mindre vedtektsendringer på årsmøtet. For mer informasjon om disse henviser vi til det offisielle årsmøtereferatet (nederst).

Resolusjoner

NOFs årsmøte vedtok to resolusjoner:

  • Forvaltning av gammelskog og situasjonen for gammelskogsarter i norsk fuglefauna.
  • Barentshavet sør må ikke åpnes for oljeaktivitet før konsekvensene for sjøfugl er fullgodt utredet.

Vi vil komme mer detaljert tilbake til resolusjonene i egne nyhetssaker.

Offisielt årsmøtereferat

Simon Rye Herdla 21. april 2012
Simon Rye er NOFs nye leder! Her presenterer Simon seg for det årsmøtet som valgte ham enstemmig som leder av foreningen for perioden 2012-2014. FOTO: Ingar Jostein Øien
Rune Aae takker Alv Ottar Folkestad for innsatsen
Alv Ottar Folkestad (t.h.) takkes av nestleder Rune Aae for sin innsats for NOF. Alv Ottar har vært leder av foreningen i tre perioder, og den siste varte fra 2007 til 2012. FOTO: Magne Myklebust
Ingar Jostein Øien med hubro
Hubroen på bildet ble tidligere i vår funnet utmagret med et sår på vingeknoken, og hadde nok trolig kollidert med noe. Den ble tatt hånd om av Statens naturoppsyn i Hordaland, som foret den med kanadagås! Den kom raskt til hektene igjen, og ble utstyrt med satellittsender av Ingar Jostein Øien (bildet) på Herdla 20. april. FOTO: Magne Myklebust

Kommentarer til nyheten (4)