Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ny strategisk plan vedtatt av NOFs årsmøte

NOF arrangerte lørdag 27. april sitt årsmøte ved Saltstraumen i Bodø kommune i Nordland. Det ble vedtatt en strategisk plan som skal gjelde for perioden 2019-2024, og årsmøtet vedtok også nye kontingentsatser for de sentrale tidsskriftene fra og med 2020. Sentralstyret preges av kontinuitet – Dag Gjerstad og Anne Sørensen tok gjenvalg for tre nye år.

Av Magne Myklebust

Publisert 30.04.2019

Med et høyst uvanlig sommervær i slutten av april som ramme, ble NOFs årsmøte gjennomført ved Saltstraumen i Bodø kommune. Flystreik i SAS rammet flere årsmøtedeltakere og styremedlemmer. Noen kom seg ikke av gårde, mens andre måtte ut på langtur med bil for å få med seg årsmøtet. Til tross for flystreiken som gjorde at 13 påmeldte ikke møtte, så var det 61 personer i salen ved årsmøtets start lørdag 27. april.

På fredag kveld hadde NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken en gjennomgang av utkast til strategisk plan for 2019-2024 for årsmøtedeltakerne på Saltstraumen Hotel. Her fikk man fikk en grundig presentasjon av planen, og deltakerne hadde mulighet til å gi innspill før den formelle behandlingen dagen etter. Det var mange positive tilbakemeldinger om planen, men også noen innspill til endringer om struktur og språklige elementer som ble drøftet.

Lørdag 27. april var det klart for selve årsmøtet på Saltstraumen Hotel. NOFs styremedlem Merete Wiken Dees åpnet årsmøtet. Blant deltakerne var det 32 delegater som med fullmakter hadde 37 stemmer. Per Ole Syvertsen fra arrangøravdelingen ble valgt til å være dirigent. Årsmøteinnkalling, årsmelding og sentralstyrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner ble vedtatt. NOFs utkast til strategiplan gjelder for 2019-2024, og ble enstemmig vedtatt. Denne ble grundig presentert og diskutert kvelden før årsmøtet. Sentralstyret hadde foreslått følgende kontingentsatser for 2020: Grunnandel kr. 180, tidsskriftsandel for Vår Fuglefauna kr. 270, tidsskriftsandel for Fuglevennen kr. 100, tidsskriftsandel for Fugleåret kr. 180 og familiemedlemskap kr. 120. Dette betyr at kontingenten økes for Vår Fuglefauna, Fuglevennen og Fugleåret, mens grunnkontingent og familiemedlemskap forblir uendret. Dette ble enstemmig vedtatt.

Valg

Atle Ivar Olsen la fram valgkomiteens innstilling. Dag Gjerstad (NOF avd. Finnmark) og Anne Sørensen (NOF avd. Buskerud) var på valg, og begge hadde sagt seg villige til å ta tre nye år som styremedlemmer og var innstilt av valgkomiteen. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Styrets sammensetning er nå slik: Michael Fredriksen (leder) og styremedlemmer Merete Wiken Dees, Steinar Eldøy, Dag Gjerstad, Eli Maria Stenklev, Per Christian Stensland og Anne Sørensen.

Atle Ivar Olsen gikk ut av valgkomiteen, og ble erstattet av Thomas Kvalnes (NOF avd. Trøndelag). Fra før sitter Atle Helge Qvale, Peter Sjolte Ranke og Martha Elisabeth Storstein Årsnes i valgkomiteen.

Årsmøtesaker

Fra Andreas Cleve og Jann-Oskar Granheim hadde det kommet inn et forslag til vedtektsendringer. Forslaget berørte a) ny navnsetting på fylkesavdelinger og lokallag, b) at budsjettet skal vedtas av årsmøtet, c) at nåværende §7 flyttes frem til ny §3, og d) foruten flere andre forslag til mindre endringer av, og presiseringer i, vedtektene. Granheim har før årsmøtet trukket seg som forslagsstiller fra punktet om budsjett. Etter noe debatt vedtok årsmøtet enstemmig at forslaget om vedtektsendringer fremmet av Andreas Cleve og Jann-Oskar Granheim ikke skulle tas opp til realitetsbehandling.

Den andre årsmøtesaken gjaldt reiseutjevning/reisekasse, og var sendt inn av Sør-Salten lokallag v/ leder Marianne Skogsholm. Forslaget omfattet reiseutjevning for å utjevne forskjellene i reiseutgifter som organisasjonens delegater har til hovedforeningens årsmøtesamlinger. Det vil si at de med spesielt store reiseutgifter bør få refundert deler av utlegget. Årsmøtet vedtok enstemmig sentralstyrets forslag om at sentralstyret skal vurdere mulige ordninger for å dekke deler av reiseutgiftene til lokallagenes delegater.

Prisutdelinger

Under festmiddagen lørdag kveld var det klart for taler og prisutdelinger. For femte år på rad delte NOF ut prisen Årets Fossekall. Sentralstyret hadde valgt Ole Petter Bergland fra NOF Vesterålen lokallag som Årets Fossekall 2019. Styremedlem Merete Wiken Dees delte ut prisen til en glad Bergland, og orienterte om hvorfor han ble tildelt æren. Prisen ble tildelt for en usedvanlig innsats for å spre interesse for fugler og foreningsliv i Vesterålen gjennom flere tiår. Ole Petter har i lang tid vært motoren i NOF Vesterålen lokallag – en ytterst nødvendig ildsjel for lokallagets eksistens og arbeid. Lokallaget er takket være ham en livskraftig forening med solid økonomi. Ole Petter er en uvanlig god pedagog og stimulator som lett får folk i tale og klarer å vekke interessen deres. Han har i alle år satt spesielt fokus på barn og unge, og han har hatt utallige kurs og foredrag i skoler, barnehager og andre foreninger.

Fuglevernprisen 2019 gikk til NOF avd. Vestfold. Styremedlem Anne Sørensen delte ut prisen til Finn Hauge, leder i NOF avd. Vestfold. Prisen tildeles NOF avd. Vestfold for deres engasjement for å ta vare på, vise frem og videreutvikle Ilene naturreservat – et bynært våtmarksområde i Tønsberg som har status både som Ramsar-område og IBA-område. Ilene er under stadig press fra utbyggere, og det er en vedvarende kamp for å bevare området. NOF avd. Vestfold har bidratt til at området er åpnet opp og tilrettelagt for publikum, i samhandling med offentlige myndigheter som Fylkesmannen og Besøkssenter våtmark Ilene. Husmannsplassen Holmen har blitt et møtested mellom publikum, NOF og andre aktører. Lokalbefolkningen føler økt tilhørighet til området, noe som gjør det enklere å ta vare på Ilene i framtida.

Øvrig program og ekskursjoner

Etter årsmøtet lørdag 27. april hadde man satt av noen timer til foredrag, der man først kunne høre Tor-Egil Kvalnes fra NOF Bodø lokallag snakke om vinterfugltellingene i Saltenfjorden som har pågått siden 1981. Som ellers når det er snakk om vannfugler og sjøfugler var det her også mange historier om tilbakegang. Mia Husdal fra Fylkesmannen i Nordland snakket om våtmarksrestaurering i Nordland. Det var givende å se resultatene fra restaureringen av Åholmen på Andøya og Strengelvågmyran i Øksnes. Tidligere styreleder i NOF, Simon Rye, presenterte så BirdLife International sitt arbeid mens Martin Eggen og Håkan Billing avsluttet bolken ved å snakke om naturvernarbeid i NOF.

Det sommerlige været så tidlig om våren satte en flott ramme for de planlagte ekskursjonene. Tidlig lørdag morgen var det tur til Tverlandet naturreservat på Ilstad, og lørdag ettermiddag var det en ekskursjon til Seinesodden. På søndagen ble det en større runde Saltenfjorden rundt før årsmøtedeltakerne måtte ta turen hjemover.

Årsmøtedeltakere 2019
På årsmøtet lørdag 27. april møtte det opp 61 medlemmer. Av disse var det 32 delegater. FOTO: Ingar Jostein Øien
Dirigent Per Ole Syvertsen
Årsmøtets dirigent Per Ole Syvertsen (NOF Rana lokallag) styrte møtet med stødig hånd. FOTO: Ingar Jostein Øien
NOF avd. Nordland får blomster
Arrangøravdelingen NOF avd. Nordland sto for et helt suverent arrangement av årsmøtet til NOF for 2019. Atle Ivar Olsen (t.v.) er leder i fylkesavdelingen, og får her en påskjønnelse av NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken for innsatsen. FOTO: Magne Myklebust
Ole Pettet Bergland er Årets Fossekall 2019
En glad Ole Petter Bergland ble Årets Fossekall 2019! Her har han nylig fått prisen fra NOFs styremedlem Merete Wiken Dees. I tillegg til diplomet fulgte det med et gavekort på kr. 10 000 fra NOF til bruk hos Natur og Fritid. FOTO: Magne Myklebust
NOF avd. Vestfold  – Fuglevernprisen 2019
Finn Hauge tok imot Fuglevernprisen 2019 på vegne av NOF avd. Vestfold. Hauge er leder i fylkesavdelingen, og har her mottatt prisen fra NOFs styremedlem Anne Sørensen. I tillegg til diplomet fulgte det med en pengegave på kr. 30 000 fra NOF til fylkesavdelingen for videre arbeid i prosjektet. FOTO: Magne Myklebust