Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

BirdLife Norges årsmøte: Anne Sørensen er ny styreleder

BirdLife Norge arrangerte nylig sin årsmøtehelg i sørlandsidyllen Strand Hotel Fevik i Grimstad kommune. Vårt prinsipprogram har ikke blitt oppdatert siden 2017, og årsmøtet vedtok en mer detaljert utgave av programmet. Michael Fredriksen gikk av som styreleder, og ble etterfulgt av Anne Sørensen fra BirdLife Norge avd. Buskerud. Hun blir også den første kvinne som er styreleder i foreningen!

Av Magne Myklebust

Publisert 27.04.2022

Strand Hotel Fevik i Grimstad var nøye plukket ut av vår fylkesavdeling i Aust-Agder som arenaen for BirdLife Norges årsmøte i 2022. Stedet er selve definisjonen av en sørlandsidyll, og det er sikkert også forklaringen på at den verdenskjente, norskættede forfatteren Roald Dahl valgte funkishotellet fra 1937 som sitt ferieparadis i 30 år.

Endelig kunne foreningen møtes til et normalt årsmøte igjen etter at koronapandemien hadde tvunget fram nødløsninger både i 2020 og 2021. Ikke siden årsmøtet ved Saltstraumen i tidlig sommervarme i april 2019 har vi kunne hatt et «normalt» årsmøte.

Årsmøtehelga startet om kvelden fredag 22. april med gjennomgang av sentralstyrets forslag til prinsipprogram. Det kom flere forslag til justeringer av programmet, som ble inkludert i utkastet som ble lagt fram for årsmøtet lørdag 23. april. Det var vår naturvernrådgiver Martin Eggen som presenterte forslaget.

Årsmøtet lørdag 23. april ble åpnet av styreleder Michael Fredriksen. Blant de 67 frammøtte deltakerne var det 47 delegater som med fullmakter hadde 55 stemmer. Årsmøteinnkalling, årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner ble enstemmig godkjent. NOFs utkast til strategiplan gjelder for 2019–2024, og ble enstemmig vedtatt videreført. Forslag om uendrete kontingentsatser for 2023 fikk også unison tilslutning.

Valg

Thomas Kvalnes presenterte valgkomiteens arbeid og innstilling. Styreleder Michael Fredriksen ønsket ikke gjenvalg, og valgkomiteen hadde innstilt styremedlem Anne Sørensen som ny styreleder. Dag Gjerstad var også på valg, og sa seg villig til å ta tre nye år. Som nytt styremedlem foreslo valgkomiteen Lars Petter Marthinsen fra BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Styrets sammensetning er nå slik: Anne Sørensen (leder) og styremedlemmene er Thorbjørn Aakre, Merete Wiken Dees, Dag Gjerstad, Reidar Hindrum, Lars Petter Marthinsen og Trond Øigarden.

Martha Elisabeth Storstein Årsnes og Petter Robert Osbak gikk ut av valgkomiteen, og ble erstattet av Jonas Langbråten og Tor Skjetne. Fra før sitter Thomas Kvalnes og Per Jan Hagevik i valgkomiteen.

Årsmøtesaker

Martin Eggen fortsatte med å gå gjennom hele prinsipprogrammet, og tok inn de justeringer i programmet som årsmøtet foreslo. En justert versjon av prinsipprogrammet ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Det nye prinsipprogrammet skal gjennom en korrekturrunde, så vil det bli lagt ut på våre nettsider. Med et nytt prinsipprogram oppdaterer BirdLife Norge sine holdninger og politikk på helt sentrale områder, slik at vi kan jobbe enda bedre med fuglevern.

Medlemmet Erik Brenna hadde sendt inn årsmøtesak på at foreningen skulle bytte navn tilbake til Norsk Ornitologisk Forening, eller alternativt et annet norsk navn, f.eks. Norsk Fuglevernforening. Sentralstyret foreslo at forslaget til Erik Brenna ikke skulle vedtas, og sentralstyrets forslag ble vedtatt med 43 stemmer mot 7 stemmer.

Styret i BirdLife avd. Rogaland hadde fremmet en årsmøtesak hvor gyldigheten av vedtak om navneendring og andre vedtak på årsmøtet i 2021 ble bestridt. Både prosess og gjennomføring var i strid med vedtektene, hevdet avd. Rogaland. De forventet også at sakene ble behandlet på nytt på årsmøtet i 2022. Sentralstyrets forslag til vedtak var at kritikken fra Steinar Eldøy og BirdLife avd. Rogaland om årsmøtet 2021, og kravet om at sakene behandles på nytt, avvises som grunnløst. Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 44 stemmer mot 3 stemmer.

Øvrig program og ekskursjoner

Etter det formelle årsmøtet var det klart for foredrag. Fra arrangøravdelingen i Aust-Agder holdt Tore Gustavsen et foredrag om historien til fylkesavdelingen, blant annet om kontrastene mellom tidsskriftsproduksjon tidlig på 1970-tallet sammenlignet med dagens situasjon. Hjelpemidlene var sannelig andre i startfasen for mange av våre lokaltidsskrifter! Med nytt navn og ny logo kan det være greit med en gjennomgang av praktisk bruk av logoene både på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Frode Falkenberg, rådgiver i BirdLife Norge, presenterte temaet for årsmøtedeltakerne. Det spennende og viktige arbeidet med trekkfuglovervåking ved fuglestasjonene Lista og Jomfruland ble presentert av seniorrådgiver Jan Erik Røer. De to stasjonene er de eneste i Norge som på en standardisert måte overvåker fugletrekket. Vår tidligere styreleder Simon Rye presenterte så arbeidet i vår paraplyorganisasjon BirdLife International. Simon er for tiden med i BirdLife International Council. Det siste foredraget ble holdt av ugleeksperten Roar Solheim, som også er kjent i medlemsmassen som redaktør av Fuglevennen. Han snakket svært engasjert om snøugle og lappugle, to arter med ulik bestandsutvikling. Det er fortsatt mye vi ikke vet om de store uglene.

Under festmiddagen lørdag kveld holdt Viggo Ree en minnetale om Peter Johan Schei, som nylig gikk bort. Peter Johan var en gigant innenfor både nasjonalt og internasjonalt naturvernarbeid, og Viggo kom inn både på dette arbeidet samt personlige opplevelser med Peter Johan i sin minnetale. Vi kommer tilbake med et minneord om Peter Johan Schei i Vår Fuglefauna. Når det gjelder utdelinger av prisene Årets Fossekall og Fuglevernprisen ble ikke dette gjort ved årsmøtet, men vil bli gjennomført ved en senere anledning.

Det ble også arrangert ekskursjoner i den flotte sørlandsnaturen. Lørdag morgen gikk turen til Hasseltangen, mens søndagens tur gikk til Hoveodden på Tromøya. For mange ble møtet med årets første løvsangere en flott avslutning på en nydelig årsmøtehelg. Takk til arrangøravdelingen i Aust-Agder for en solid innsats med årsmøtet 2022!

Offisielt årsmøtereferat 2022

Anne Sørensen
For første gang har foreningen en kvinne som styreleder! Anne Sørensen fra BirdLife Norge avd. Buskerud presenterer her sitt kandidatur for årsmøtet. FOTO: Magne Myklebust
Michael Fredriksen takker for seg
Michael Fredriksen takker for seg som styreleder, et verv han har hatt siden vårt årsmøte på Stiklestad i 2016. Her får han (t.h.) et gavekort fra generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken. FOTO: Magne Myklebust
Viggo Ree med minnetale om Peter Johan Schei
Under festmiddagen om kvelden lørdag 23. april holdt Viggo Ree en flott minnetale om Peter Johan Schei. Han kom inn på den enorme betydningen Schei har hatt for naturvernarbeid både nasjonalt og internasjonalt, samt personlige opplevelser på turer sammen med Peter Johan på 1970-tallet. Vi kommer tilbake med et minneord om Peter Johan Schei i Vår Fuglefauna. FOTO: Magne Myklebust